19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Photo by  Юлія Дубина  on unsplash.com

Žiaľ, zneužívanie a násilie na deťoch je aj naďalej celosvetovým problémom, ktorý porušuje práva detí a narúša ich zdravý vývoj.

 

Teraz si poukážeme na niekoľko závažných faktov, ktoré uvádza organizácia WWSF Children (2017):

 • Podvýživa detí spôsobuje takmer polovicu (45%) úmrtí u detí mladších ako 5 rokov – 3.1 milióna detí každý rok;
 • 1 z 3 dievčat a 1 z 5 chlapcov sú sexuálne zneužité pred dosiahnutím veku 18 rokov;
 • 1 milión detí je každoročne unesených, predaných na detskú prostitúciu alebo detskú pornografiu;
 • Odhaduje sa, že až 10 miliónov detí je obeťami sexuálneho vykorisťovania;
 • 320 000 mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov zomiera na príčiny súvisiace s alkoholom, čo má za následok 9% všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine;
 • 100 miliónov detí žije alebo pracuje na ulici, čelia každodennej diskriminácii, násiliu a vykorisťovaniu;
 • 168 miliónov detí na celom svete musí vykonávať „detskú“ prácu, z toho je vystavených 85 miliónov detí na rizikové práce, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ich zdravie a bezpečnosť;
 • Len 46 štátov zaviedlo úplný zákaz telesných trestov;
 • Odhaduje sa, že 13.5 milióna detí – väčšina z nich sú dievčatá – sa vydá pred dovŕšením 18. roku života, približne 4.4 milióna z nich sa vydá pred dovŕšením 15. roku života;
 • V roku 2012 bola fyzickým trestom vystavená takmer 1 miliarda detí vo veku od 2 do 14 rokov;
 • Asi 140 miliónov dievčat a žien na celom svete v súčasnosti žije s následkami FGM (mrzačenie ženských pohlavných orgánov);
 • Odhaduje sa, že na celom svete je pozbavených slobody najmenej 1 milión detí;
 • Až 150 milión dievčat a 73 milión chlapcov na celom svete je každý rok znásilnených alebo vystavených sexuálnemu násiliu, zvyčajne niekým z ich rodinného kruhu;
 • Deti so zdravotným postihnutím sú 3-4krát častejšie obeťami násilia;
 • Odhaduje sa, že rôzne ozbrojené skupiny verbujú a využívajú 250 000 detí;
 • V roku 2012 dostala Medzinárodná asociácia internetových horúcich liniek 37 404 správ týkajúcich sa zneužívania detí, pričom 76% sa týkalo detí v predpubertálnom veku a 9% sa týkalo veľmi malých detí.
 

Definícia fyzického týrania

„Telesné (fyzické) týranie maloletej osoby je násilné, úmyselné konanie rodičov alebo iných osôb, ktorého dôsledkom je telesné utrpenie, poškodenie zdravia, fyzické zranenie alebo smrť dieťaťa, alebo vedomé nezabránenie fyzického týrania dieťaťa inou osobou. Jedná sa o násilie voči deťom, ktoré nemá charakter nehody a má za následok telesné utrpenie, poškodenie zdravia, poranenie alebo smrť dieťaťa. Za telesné týranie dieťaťa je zodpovedný aj ten, kto je týraniu prítomný a nezabráni mu, alebo aj osoba zodpovedná za dieťa, ktorá vedome alebo z nedbalosti zlyhá pri prevencii pred úrazom, poškodením zdravia dieťaťa“ (Litrownik et al., 2005).

 

Formy fyzického týrania:

 • Bitie dieťaťa (fackovanie, bietie päsťami, bitie rôznymi predmetmi, kopanie, atď.);
 • Štípanie, hryzenie, ťahanie za vlasy alebo uši;
 • Pálenie cigaretou, úmyselné obarenie, popálenie;
 • Dusenie, škrtenie, topenie dieťaťa;
 • Priväzovanie, zväzovanie;
 • Poranenia strelnou alebo reznou zbraňou.
 

Prejavy:

 1. Prvé príznaky:
 • Modriny, bolesti hlavy, neadekvátne, zanedbané alebo špinavé oblečenie, nechotenstvo alebo „vlčí“ hlad, mykanie pri telesnom pohybu, atď.
 1. Rozvinuté príznaky
 • Závažnejšie, opakujúce sa a nevysvetliteľné poranenia, podliatiny pod očami, popáleniny, podvýživa, plešiny, atď.
 

Definícia psychického týrania

„Psychické týranie detí zahrňuje také správanie osôb, ktoré nepriaznivo pôsobí na psychický, citový vývoj a správanie dieťaťa. Psychickým týraním rozumieme opakované ubližovanie dieťaťu zo strany rodičov alebo iných osôb opakovaným odmietaním dieťaťa, ponižovaním, zastrašovaním, obmedzovaním jeho slobody pohybu a kontaktov s okolím, zneužívaním vo svoj prospech, učením názorov a spôsobov správania, ktoré odporuje morálke spoločnosti. Pre psychické týranie je charakteristické opakovanie deja, napr. opakované nadávanie, ponižovanie, vyhrážanie, vyčítanie“ (Vicianová a spol., 2002).

 

Formy psychického týrania:

 • Aktívna forma:
 • Slovné útoky, nadávka, ponižovanie, zastrašovanie, očieňovanie a atmosféry nepokoja a neistoty;
 • Nadmerná neadekvátna kontrola;
 • Odmietanie dieťaťa, ktoré znižuje jeho sebavedomie a dôstojnosť;
 • Opakované vystavovanie konfliktom a rodinnému násiliu a správania rodičov pod vplyvom návykových látok;
 • Násilná izolácia od okolia, zatváranie dieťaťa do tmavých miestností;
 • Ponižujúce výchovné praktiky;
 • Nútenie dieťaťa k rozhodnutiam, ktoré sú nad rámec jeho detského chápania (napr. žobranie, prostitícia);
 • Citové vydieranie rodičmi alebo jedným z nich.
 • Pasívna forma:
 • Dlhdobá, nedostatočná stimulácia a zanedbávanie zabezpečenia základných duševných a citových potrieb;
 • Izolácia;
 • Žiadne alebo minimálne prejavy lásky, porozumenia.
 

Psychické týranie dieťaťa sa prejaví na:

 • jeho správaní (obava, strach, utiahnutosť, zvýšený nepokoj, agresia, poruchy správania),
 • na jeho poznávaní (poruchy koncentrácie a pamäti, zhoršenie školských výsledkov),
 • v psychosomatickej oblasti (teploty, enuréza, enkopréza, zápalové ochorenia čriev),
 • v prežívaní (prevaha negatívnych emócií, neurotická symptomatológia, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy, závislosti od drog/alkoholu, PTSD)
 

Definícia zanedbávania dieťaťa

Pod pojmom zanedbávané dieťa (angl. child neglect) v rámci CAN syndrómu rozumieme akútne a vážne ohrozené dieťa nedostatkom starostlivosti a podnetov dôležitých pre jeho zdravý fyzický a psychický vývoj, opustenie maloletej osoby alebo neschopnosť rodiča alebo fyzickej osoby, ktorej maloletá osoba bola zverená do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, chrániť dieťa pred akýmkoľvek nebezpečenstvom.

 

Príčiny zanedbávania dieťaťa

 • vonkajšie
 • socio-ekonomický úroveň rodiny, nestálosť prostredia, kultúrna úroveň a celkové postavenie rodiny v spoločnosti, užívanie alkoholu a iným látok, nezamestnanosť, viac početnosť rodiny
 • vnútorné
 • psychické a osobné kvality rodičov, duševné choroby, mentálna retardácia, vážne zmyslové porucha, pohybová invalidita, promiskuitné sexuálne vzťahy, workholizmus rodičov, zloženie členov rodiny
 

Formy zanedbávania

 • telesné,
 • zdravotné,
 • psychické a emocionálne zanedbávanie.
 

Príznaky a následky zanedbávania

 • fyzické príznaky: podvýživa, dystrofia bez organického podkladu,retardácia rastu,neošetrené poranenia, slabá telesná hygiena, špinavé telo, oblečenie, neupravené vlasy, časté dermatitídy, pedikulóza – vši, svrab
 • Príznaky v správaní: dieťa je letargické, apatické, má nedostatok záujmu, rýchlo sa unaví,vyčerpá, je ospalé, úzkostné, apatické až depresívne, trpí poruchami reči, jedenia, pôsobí ťaţkopádne, pasívne, má poruchy učenia, sústredenia, časté je záškoláctvo
 • Kognitívné príznaky: udojčiat, batoliat a detí vpredškolskom veku sa prejaví zaostávanímpsychomotorického vývinu, predovšetkým v oblasti reči, sociálneho a adaptívneho správania, chýbaním niektorých základných hygienických návykov a sociálnych návykov.
 • Psychické príznaky: zanedbávanie sa prejaví neurotickými prejavmi ako sú cmúľanieprstov, ohrýzanie nechtov, vytrhávanie vlasov, kolísanie celým telom, rytmickými pohybmi hlavy
 • Psychosomatické príznaky: deti sa často sťaţujú na bolesti hlavy, brucha, trpia enurézou a enkoprézou na podklade neosvojených si hygienických návykoch.
 

Spomenieme si niekoľko centier, ktoré pomáhajú deťom a ich rodinám žiť život bez násilia.

 • LOCIKA
 • Centrum v ČR, ktorá pomáha deťom, ktoré prežívajú násilie v rodine, buď priamo alebo sú svedkami. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu aj jeho rodičom odbornú pomoc. Cieľom je minimalizovať dopady násilia v rodine na vývoj dieťaťa a nastaviť jeho zdravé vzťahy s oboma rodičmi tak, aby mohlo vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí.

https://www.centrumlocika.cz

 

 • Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
 • Vláda Slovenskej republiky 15. januára 2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a zriadenie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatnej organizačnej súčasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • decembra 2019 vláda Slovenskej republiky priniesla nové úlohy pre komplexnú podporu a ochranu detí pred násilím, ako aj psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre rodiny, v ktorých sa vyskytlo násilie alebo v ktorých deti zažili nejakú formu násilia, a tiež pre rodiny v kríze. Zámerom je ochrana detí pred násilím.
 • Patrí sem: DETSTVO BEZ NÁSILIA

https://detstvobeznasilia.gov.sk/kontakty-pomoci

 

 • LINKA DETSKEJ ISTOTY
 • Z podnetu predsedníctva SV UNICEF sa od roku 1996 zrealizoval národný projekt Linka detskej istoty. V roku 2014 založil SV UNICEF oddelením poslania a činností národného projektu Linka detskej istoty samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o. Nezisková organizácia nadväzuje na 18- ročnú činnosť národného projektu bez zmien a preberá jeho povinnosti.Rok 2015 bol pre Linku rokom postupného prechodu aktivít z národného projektu SV UNICEF na samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o. 

http://www.ldi.sk

 

 • LINKA DETSKEJ DÔVERY
 • Občianske združenie, Spoločnosť priateľob detí – Li(e)nka je organizácia, ktorej základným poslaním je pomôcť deťom, ktoré sú ohrozené násilím alebo inou formou sociálnej patológie. Chce informovať deti i širokú verejnosť o možnostiach ochrany pred násilím, zvyšovať ich senzitivitu voči tomuto javu, objasňovať a presadzovať práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach detí, ktorý podpísala i Slovenská republika a zaviazala sa tak k ich dodržiavaniu.

https://www.linkadeti.sk/domov

 

 • Linky dôvery NEZÁBUDKA
 • Krízová, 24 – hodinová, anonymná a bezplatná linka pre všetkých ľudí, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii.

https://www.linkanezabudka.sk

 

 • Viac ako nick
 • Národná linka na pomoc deťom v ohrození pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým si môžu o tom pohovoriť. Poskytujú bezplatnú pomoc formou chatu a e-mailu, sú dostupnú 24 hodín, 7 dní v týždni a majú aj svoju aplikáciu do mobilu.

https://viacakonick.gov.sk/

 

 • Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 
 

Autorka: Simonka – študentka psychológie

 

Použitá literatúra

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (2013). Príručka o syndróme CAN. Bratislava

WWSF Children (2017). 19 Days activism prevention of violence against children/youth 1-19 Nov. 2017. WWSF 19 Days Prevention Kit, (7).

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ako vyjadriť lásku svojmu dieťaťu?

Photo by Bruno Nascimento on unsplash.com Čím sú deti staršie, tým majú rodičia  častejšie pocit, že netušia, o čom hovoria. Môže to byť aj naopak? Komunikujú

Výhody prírody pre naše duševné zdravie

Photo by  David Marcu on unsplash.com Trávenie času na čerstvom vzduchu alebo vnášanie prírody do vášho každodenného života môže byť prospešné pre našu duševnú aj fyzickú

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.