Adaptačné vzdelávanie

Photo by Nick Morrison on unsplash.com

Adaptačné vzdelávanie

 

Ak ste začali pracovať ako školský psychológ, prvé vzdelávanie s ktorým by ste sa mali stretnúť je tzv. Adaptačné vzdelávanie (AV).

 

O ČO IDE?

 

Je to povinná jazda, aby sa z vás, ako začínajúceho odborného zamestnanca, mohol stať samostatný odborný zamestnanec. To znamená aj postup v tarifnej tabuľke platov a možnosť absolvovania niektorých ďalších kurzov či vzdelávaní.

 

Ako začínajúci odborný zamestnanec ste povinný absolvovať a úspešne ukončiť AV do dvoch rokov od nástupu do prvého zamestnania (v školstve). Potrebujete na to uvádzajúceho odborného zamestnanca, ktorý je v rovnakej kategórii odborného zamestnanca ako vy a má najmenej prvú atestáciu.

 

Od 1.1.2022 platí novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 414/2022 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z., podľa ktorej citujeme §31 odsek 6:

 

„Ak nie je možné v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odsekov 3 až 5, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca riaditeľ alebo riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci požiada inú školu, iné školské zariadenie, iné zariadenie sociálnej pomoci alebo organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. Ak nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa prvej vety, uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancom môže byť samostatný pedagogický zamestnanec s najmenej desiatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti alebo samostatný odborný zamestnanec s najmenej desiatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti. Ak nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa druhej vety, uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancom je so súhlasom zriaďovateľa priamy nadriadený začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo priamy nadriadený začínajúceho odborného zamestnanca.“

 

Takéto uvoľnenie požiadaviak na uvádzajúceho odborného zamestnanca vyplynulo zo súčasného nedostatku uvádzajúcich odborných zamestnancov. Mnohí UOZ mali niekedy na starosti aj 10 ľudí, kedy je naozaj ťažké, až nemožné kvalitne viesť adaptačné vzdelávanie.

 

Výhodou tohto ustanovania je, že uvádzajúci odborný zamestnanec pracujúci v tej istej škole vie o  mnohých detailoch fungovania školy a vie vás uviesť do situácie na konkrétnej škole, v konkrétnom meste a kraji.

 

Uvádzajúceho odborného zamestnanca by vám mala zabezpečiť škola/školské zariadenie alebo organizácia zriadená ministerstvom školstva napr. CPPPaP alebo MPC (VÚDPaP to už nemá od septembra 2021 vo svojej kompetencii).  Do AV by ste mali byť zaradení do 5 dní od vzniku pracovného pomeru (138/2019 Z.z. Adaptačné vzdelávanie §51, §52).

 

AKO TAKÉ ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE PREBIEHA?

 

Pri nástupe na pozíciu školského psychológa je niekedy ťažké rýchlo sa zorientovať, čo všetko je vašou náplňou práce (je toho naozaj veľa). Preto váš uvádzajúci odborný zamestnanec, ktorý vás má na starosti, vypracuje na začiatku Plán adaptačného vzdelávania, ktorý by mal vychádzať z profesijných štandardov samostatného odborného zamestnanca. Určíte si teda témy, ktorým sa budete venovať a následne je vám poskytnuté odborné vedenie.

 

Môžete sa zorientovať v potrebnej legislatíve, zúčastniť sa ako pozorovateľ na niektorých aktivitách vášho uvádzajúceho odborného zamestnanca alebo je naopak on pozorovateľom tých vašich, aby vám poskytol spätnú väzbu k vašej práci. Môže vám odporučiť vhodnú literatúru alebo ďalšie vzdelávania, ktoré môžu rozšíriť vaše kompetencie a je vám dostupný ku konzultáciám.

 

MOJA SKÚSENOSŤ

 

Moja skúsenosť s AV bola formou konzultácií v CPPPaP, zúčastnila som sa ako pozorovateľ kariérneho poradenstva, ktoré realizovalo CPPPaP.

 

Moja uvádzajúca zase bola na pozorovaní preventívnych aktivít, ktoré som realizovala ja (Zippyho kamaráti). Vždy mi bola poskytnutá spätná väzba, plus som dostala odporúčania na „povinnú literatúru“, prešli sme si spolu, akým spôsobom si môžem viesť dokumentáciu.

 

Na záver som absolvovala záverečnú skúšku pred trojčlennou komisiou, kde sa ma pýtali rôzne otázky z praxe.

 

Určite sa nie je čoho báť, práve naopak. Využite to, čo najviac, pýtajte sa, konzultujte všetko, čo vám nie je jasné a čím si nie ste istí. 

 

Po absolvovaní AV sa z vás stáva samostatný odborný zamestnanec a dalším krokom k rozširovaniu vašich kompetencií je vzdelávanie v profesijnom rozvoji.

 

Na začiatku každého školského roka si budete písať Plán profesijného rozvoja. Informujete tak vedenie o tom, aké vzdelávania máte v pláne absolvovať a po ich absolvovaní môžete získať príplatok za profesijný rozvoj.

 

Tu však treba dať pozor, príplatok je možné získať len za inovačné akreditované vzdelávania.

 

Ak absolvujete kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie, za každých 50 hodín inovačného vzdelávania je možné získať mesačný príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3%.

 

Maximálna výška tohoto príplatku je 9%. Absolvovať samozrejme môžete akékoľvek vzdelávanie, o ktoré máte záujem.

 

Čo sa však týka príplatku, sledujte popis vzdelávaní, pre koho sú určené, či sú akreditované a o aký druh vzdelávania ide.

 

Kde hľadať inovačné a iné vzdelávania, ktorých sa môžete zúčastniť? Čítajte náš ďalší článok o vzdelávaní školských psychológov (a odborných zamestnancov).

 

 

Autorka: Mgr. Petra Gogoláková

 

Zdroje:

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/

 

Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

https://www.minedu.sk/vzdelavanie-v-profesijnom-rozvoji/

 

Plán profesijného rozvoja 

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/m._valent_plan_profesijneho_rozvoja_podla_novej_legislativy.pdf

 

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/metodika-tvorby-rocneho-planu-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-2020.htm

 

Novela zákona či. 414/2022 Z.z. , ktorá dopĺňa Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=499242&fbclid=IwAR0V3-gaoDgFrVJtxMgoxqQz0rIpQqr7AXdvSE_0E3QIXEYfL-eLcJjfkAQ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.