Kto je to školský psychológ a čo robí?

Foto by OZ Inkluziv

Školskí psychológovia alebo tiež nazývaní psychológovia v edukačnej praxi¹ sú zamestnancami školy, ktorí sa zaraďujú podľa zákona č. 318/2019 §23 medzi odborných zamestnancov školy. Nie sú pedagogickými (ani nepedagogickými) zamestnancami školy.

Na základe vzdelania sú to odborníci v aplikovanej psychologickej disciplíne školská psychológia.

Hlavnú náplň ich práce by sme mohli zhrnúť ako starostlivosť o duševné zdravie celého školského zariadenia.

Starajú sa o duševné zdravie nielen žiakov, ale aj učiteľov, rodičov a iných zamestnancov školy.

Vykonávajú odborné psychologické činnosti ako prevencia, konzultácia/poradenstvo, diagnostika, psychoterapia a intervencia.

Konkrétne to môžu byť činnosti ako:

  • prevencia pred patologickým správaním žiakov (agresivita, šikana, kyberšikana a iné)
  • realizuje preventívne programy na rozvoj pozitívnych vlastností žiakov ako kooperácia, empatia, prosociálnosť
  • pracuje na rozvoji osobnosti žiakov
  • poskytujú konzultáciu žiakom na riešenie najrôznejších problémov a tém, ktoré ich trápia
  • poskytujú konzultáciu aj rodičom a učiteľom
  • poskytujú tiež dlhodobé poradenstvo žiakom, rodičom a učiteľom vo vybraných témach školskej psychológie
  • vykonávajú orientačnú diagnostiku napríklad na zistenie osobnostných čŕt žiakov, kariérových predpokladov, sociálnych vzťahov v triede a pod.
  • využívajú psychoterapeutické metódy na poskytnutie relaxácie a krátkodobého terapeutického pôsobenia
  • vykonávajú intervencie v akútnych prípadoch, ktoré sa v školskom prostredí vyskytnú

napr. pri zistení šikanovania v škole, konfliktoch, narušených sociálnych vzťahoch a pod.

Tieto činnosti sa môžu líšiť a špecifikovať na základe toho, na akom druhe školy pracuje školský psychológ, či už je to materská škola, základná škola, stredná škola či špeciálna škola.

Tiež sa môžu kompetencie školského psychológa rozšíriť, ak daný školský psychológ absolvoval psychoterapeutický výcvik a je oprávnený poskytovať terapie. Taktiež, ak si rozšíril svoje kompetencie o školenia na využívanie rôznych diagnostických testov a prístrojov po príp. ak absolvoval kurz krízovej intervencie, tak vie poskytnúť špecializované psychologické služby.

Jednotlivé činnosti školských psychológov sa tiež môžu líšiť od potrieb školy a problémov, ktoré si vyžadujú riešenie. Niekde môže školský psychológ pracovať viac s celým kolektívom prostredníctvom preventívnych  a intervenčných programov na podporu pozitívnej sociálnej klímy. Inde bude viac realizovať konzultácie vo svojej pracovni a pracovať na individuálnych problémoch žiakov.

Školský psychológ nepracuje len s problémami žiakov. Pozerá sa na školu ako na systém, ktorý by mal fungovať efektívne a plnohodnotne ako celok. Preto mnohé jeho činnosti smerujú na harmonizáciu celkovej klímy školy.

To môžu byť už spomínané preventívne a intervenčné programy pre celé kolektívy tried, ale aj rôzne neformálne aktivity školy ako napríklad vyrezávanie tekvíc s rodičmi, žiakmi a učiteľmi v základných školách ale aj slávnostné prijatie prvákov stredných škôl druhákmi prostredníctvom zábavných aktivít.

Školský psychológ je preto veľa krát stmelovač, mediátor či mentor/facilitátor v školskom prostredí. Pozerá sa na výzvy školy z pohľadu odborníka zo psychologického poradenstva, ale zároveň s otvoreným srdcom načúvať každému, či už je to rodič, žiak, učiteľ alebo riaditeľ.

¹GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina

Autorka: Lucia Balážová

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.