PROCES ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE NA STREDNEJ ŠKOLE

Photo by Gabrielle Henderson  on unsplash.com

Mnoho rodičov pociťuje obavy spojené s postupom ich dieťaťa na strednú školu. Pokiaľ ich dieťa bolo na základnej škole integrované a bola mu poskytovaná podpora zo strany školy a učiteľov, rodičia majú otázky: “Bude to takto aj na strednej škole? Budú učitelia prihliadať na problém môjho dieťaťa? Zvládne moje dieťa požiadavky strednej školy?” Rodičom ostáva len dúfať, že ich dieťa neostane bez pomoci a podpory ani na strednej škole.

 

Dnes už vďaka prebiehajúcim Národným projektom, financovaným z EÚ, školy majú zabehnuté školské podporné tímy, ktorých súčasťou sú školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa a iní odborníci. Ak v škole takýto podporný tím nepracuje, zvyčajne ich kompetencie a agendu žiakov so ŠVVP spracúva výchovná poradkyňa, prípadne iný poverený učiteľ znalý v problematike. Žiaci so ŠVVP majú možnosť postupom na strednú školu pokračovať v školskej integrácii, podobne ako počas obdobia trvania základnej školy.

 

Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné považovať za integrovaného žiaka výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.

 

Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny vzdelávací program (IVP/IVVP). Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach vplyvu jeho diagnózy a prognózy na výchovno-vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu, učebných plánov a učebných osnov, zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci.

 

Riaditeľ školy zodpovedá a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva zabezpečuje, aby u integrovaných žiakov neprichádzalo k bezdôvodnému znižovaniu požiadaviek a aby nároky kladené na žiaka boli v súlade s jeho možnosťami.

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

 

Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, poradenským zariadením po vykonaných diagnostických vyšetreniach. Ak sa v priebehu vzdelávania žiaka na základe odborných intervencií zmení stav postihnutia alebo intelektového nadania žiaka tak, že ďalej nie je dôvod považovať ho za integrovaného žiaka, základná škola alebo stredná škola takéhoto žiaka po rediagnostickom vyšetrení a na základe písomného vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia prestane vykazovať a evidovať ako integrovaného.

 

Často sa však stretávame so situáciou, že rodičia nechcú strednú školu informovať o tom, že ich dieťa bolo integrované a preto to neuvedú v prihláške na strednú školu. Rodičia často  svojvoľne zhodnotia, že ich dieťa to už nepotrebuje. Problémy dieťaťa sa však v I. ročníku strednej školy prejavia a škola je nútená kontaktovať rodičov a zisťovať anamnézu žiaka.

 

Tým, že v prihláške uvediete zdravotné znevýhodnenie dieťaťa neznamená, že dieťa bude automaticky integrované aj na strednej škole.

 

Rozhodnutie o integrovaní žiaka so zdravotným postihnutím do strednej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou žiaka, po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po zabezpečení nevyhnutných materiálno-technických a odborno – personálnych podmienok. Po dosiahnutí plnoletosti, môže o sebe a o tom, či chce pokračovať v školskej integrácií rozhodovať samotný žiak (zvyčajne sú to žiaci v III. alebo IV. ročníku strednej školy).

 

Proces školskej integrácie na strednej škole by sa dal zhrnúť do týchto krokov:

 1. Spracovanie zoznamu prijatých žiakov so ŠVVP
 • Úlohou školského podporného tímu je v závere školského roka spracovať zoznam novoprijatých žiakov so ŠVVP, to znamená, spracovať zoznam žiakov, ktorí zdravotné znevýhodnenie uviedli v prihláške na strednú školu
 1. Kontaktovanie rodičov prijatých žiakov so ŠVVP
 • V tomto kroku, školský podporný tím – zvyčajne školský špeciálny pedagóg zisťuje priebežný záujem o integráciu na strednej škole, prejav záujmu/nezáujmu nie je záväzný.
 1. Zdokladovanie odborných správ zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia v CPPPaP
 • Pokiaľ škole neboli zdokladované odborné správy z vyšetrení je potrebné ich dodatočne doložiť, prípadne skontaktovať sa so základnou školou a požiadať ich o zaslanie dokumentácie žiaka na strednú školu. Základné školy dokumentáciu žiaka nezasielajú automaticky, ale len so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
 • Pokiaľ rodič disponuje len staršími odbornými správami, je potrebné zdokladovať tie. Škola musí disponovať poslednými odbornými správami, ak chce žiaka integrovať. Ak si je rodič vedomý toho, že odborné správy nie sú aktuálne, môže požiadať o rediagnostiku, ak tak neurobí, po nástupe žiaka na strednú školu bude o rediagnosatiku žiadať škola.
 1. Podanie žiadosti o integráciu žiaka riaditeľovi školy
 • Rovnako ako odborné správy z vyšetrení, tak je potrebné zdokladovať aj oficiálnu žiadosť o integráciu. Vzor žiadosti si vedia rodičia nájsť na internete, často krát aj na webe konkrétnej strednej školy.
 1. Osobné stretnutie s rodičmi
 • Na osobnom stretnutí je dôležité rodičom predstaviť školský podporný tím pracujúci na škole a informovať o školskej integrácií na škole a jej prínosoch pre žiaka. Rodičia majú možnosť vyžiadať si kontakt na školský podporný tím, aby v prípade potreby vedeli s tímom komunikovať a prípadne problém riešiť. Na osobnom stretnutí je potrebné aby rodič podpísal potrebnú dokumentáciu žiaka (IVVP, súhlas so spracovaním osobných údajov a pod.).
 1. Informovanie pedagogickej rady o integrovaných žiakoch
 • Už na začiatku školského roka sa koná pedagogická rada. Na tejto rade sú prítomní všetci vyučujúci, v prípade, že sa pedagogickej rady nemôže niektorí z vyučujúcich zúčastniť – o jej priebehu je informovaný dodatočne, čo potvrdí svojim podpisom. Úlohou školského podporného tímu na tejto rade je informovať o aktuálnom počte integrovaných žiakov, novoprijatých žiakov so ŠVVP a tiež rizikových žiakoch. Pedagógom sú k dispozícií k nahliadnutiu vypracované IVVP, s ktorými sa oboznámia, čo tiež potvrdia podpisom o informovanosti.
 1. Schválenie integrácie riaditeľom školy

Je veľmi dôležité zvážiť potrebu školskej integrácie aj na strednej škole. Rodičia majú často pocit, že školská integrácia je dôležitá len v prvých rokoch školskej dochádzky žiaka, prípadne len počas trvania základnej školy. Ak však u dieťaťa problémy pretrvávajú aj na strednej škole, netreba sa školskej integrácie báť a odmietať ju. Školská integrácia môže žiakovi pomôcť eliminovať stres a úzkosť, ktorá vyplýva zo školského neúspechu. Ak sa rodič rozhodne svoje dieťa nezaintegrovať k začiatku školského roka a neskôr svoje rozhodnutie prehodnotí, je možné tohto žiaka zaintegrovať od II.polroka daného školského roka. Ak chce integrovaný žiak požiadať v IV. ročníku o úpravu maturitnej skúšky, musí byť na SŠ evidovaný ako integrovaný minimálne 2 roky.

 

Autorka: Školská špeciálna pedagogička Anna Zlatohlavá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.