FAQ

Je to odborný (nie pedagogický ani nepedagogický) zamestnanec školy. Je to odborník v aplikovanej psychologickej disciplíne školská psychológia. Zároveň je však aj manažér efektívneho fungovania školy ako systému, tiež podporovateľ duševného zdravia v školách, spolupracovník na inkluzívnej edukácii, facilitátor/mediátor, diagnostik, konzultant, poradca, kariérový poradca, realizátor prevencie a intervencie, ale najmä človek plný empatie a s otvoreným srdcom načúvať každému, kto ho vyhľadá.
Je toho naozaj veľa. Okrem hlavných odborných psychologických činností ako diagnostika, konzultácia/poradenstvo, prevencia, intervencia či psychoterapia, pomáha v škole všetkým, ktorí ho o to požiadajú a je to v jeho kompetenciách. Stará sa, aby bolo v škole harmonické prostredie pre rozvoj osobností žiakov, učiteľov a iných odborných zamestnancov. Čiže realizuje preventívne programy formou skupinovej práce so žiakmi, rieši akútne problémy formou intervencií (zásahov), poskytuje konzultácie (nie viac ako 2 stretnutia) alebo poradenstvo (viac ako 2 stretnutia) žiakom, učiteľom, rodičom na riešenie ich problémov, poskytuje relaxačné techniky na zvládanie stresu, robí prednášky na vybrané psychologické témy a mnoho ďalších aktivít. Bližšie sa o jednotlivých činnostiach môžete dozvedieť v učebnici školskej psychológie (GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina ) alebo na webovej stránke Asociácie školskej psychológie www.aspsr.sk.
ŠP pomáha žiakom, učiteľom, rodičom, riaditeľom a všetkým, ktorí ho požiadajú o psychologické služby. Ďalej spolupracuje so špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom, koordinátorom prevencie v škole a iným odborníkom z výchovného poradenstva a prevencie. Taktiež poskytuje súčinnosť klinickému psychológovi, pedapsychiatrovi, všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, pracovníkom sociálnej kurately, advokátom a iným odborníkom.
 • Ak má vaše dieťa problémy s učením – či už ide o jednotlivé poruchy učenia tzv. „dys-ky“ (dysgrafia, dyslexia, dysortografia a pod.) až po stratu motivácie k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť. Ak má vaše dieťa problémy so správaním – či už ide o známe ADHD, ADD, Aspergerov syndróm, alebo jednoducho výchovné problémy s drzosťou, agresiou, konkfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním
 • Ak máte problém s výberom základnej/strednej/vysokej školy – ŠP vám pomôže určiť komplexný profesijný profil vášho dieťaťa, od diagnostiky jeho schopností a vlastností až po pomoc s vyplnením prihlášky
 • Ak potrebujete rozvíjať vaše nadané dieťa – pomáha vypracovať špeciálne upravený učebný plán v spolupráci s učiteľmi na rozvoj ich nadania
 • Ak má vaše dieťa problém so vzťahmi v triede – stará sa o priateľské fungovanie žiakov v triedach, ale aj v celej škole
 • Ak má vaše dieťa problém so stresom a trémou – naučí vaše deti copingové stratégie ako prekonať napr. nezdravý stres z prezentácie pred tabuľou a pod.
 • Ak má vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou – profesionálne vyrieši nežiadúce následky šikany a kyberšikany
 • Ak má vaše dieťa problém s kybergroomingom – poskytne riešenie a právne poradenstvo v oblasti sexuálneho predátorstva na internete
 • Ak má vaše dieťa problém s anorexiou a bulímiou – navrhne efektívne riešenie boja so psychickými poruchami v spolupráci s ďalšími odborníkmi
 • Ak má vaše dieťa AKÝKOĽVEK problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa odbrátiť. Taktiež, ale je tu pre vás rodičov a vie vám pomôcť v prípade, že:
  • ste sa ocitli v ťažkej situácii alebo máte akýkoľvek problém, s ktorým sa nemáte na koho obrátiť. Napríklad, ak máte problém:
   • So šikanou na pracovisku – presmeruje vás na organizácie zaoberajúce sa touto problematikou (napr. Práca a vzťahy o.z.)
   • S nerešpektujúcim dieťaťom – vypočuje si vás a navrhne kroky k zlepšeniu vzťahu
   • S drzým dieťaťom – opäť zistiť, v čom je hlbší problém • S neposlušným dieťaťom
   • So sklamaním z dieťaťa 
  • Ak zistíte, že je vaše dieťa homosexuál
  • Ak zistíte, že vaše dieťa čaká dieťa
  • Ak zistíte, že chce byť hercom a nie právnikom
  • Ak zistíte, že vám vaše dieťa ukradlo peniaze
  • Ak zistíte, že vaše dieťa zadržala polícia
  • Ak zistíte, že vaše dieťa ušlo z domu
  • Ak sa cítite byť zlým rodičom
  • Ak sa cítite vyhorená/ý
  • Ak potrebujete vypočuť
  • Ak vám zomrel blízky človek
  • A mnoho ďalšich príkladov.
 • Ak máš problémy s učením
 • Ak potrebuješ pomôcť s výberom strednej/vysokej školy
 • Ak nevychádzaš dobre s kamarátmi
 • Ak cítiš nadmerný stres a trému
 • Ak si obeťou šikany a kyberšikany
 • Ak máš problém s kybergroomingom
 • Ak máš AKÝKOĽVEK problém a nevieš, na koho sa obrátiť
 • Ak potrebujete prekonzultovať problémy v učení vybraných žiakov
 • Ak potrebujete prekonzultovať problémy v správaní vybraných žiakov
 • Ak potrebujete prekonzultovať osobitosti výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so ŠVVP
 • Ak sa cítite preťažený/á
 • Ak pociťujete šikanu na pracovisku
 • Ak máte problém so stresom
 • Ak máte problém s kolegyňou/kolegom
 • Ak máte osobné problémy
Pozícia školského psychológa nie je zahrnutá v normatívnom financovaní škôl, preto je to na vedení školy, kde nájde finančné prostriedky na školského psychológa.
Jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá ponúka špecializované štúdium školskej psychológie je Paneurópska vysoká škola, a to na magisterskom stupni štúdia. Na iných univerzitách je možnosť študovať školskú psychológiu buď na filozofických (odbor psychológia) alebo pedagogických fakultách (odbor učiteľstvo psychológie s iným predmetom) ako jeden zo seminárov.
Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia odboru psychológia alebo učiteľstva akademických predmetov psychológie v kombinácii s iným predmetom. Ako uvádza Vyhláška 1/2020 (o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) školským psychológom sa môžu stať napríklad aj všetci učitelia, vychovávatelia, či majstri odbornej výchovy, ak absolvujú rozširujúce štúdium, čiže aj absolventi učiteľstva psychológie s iným predmetom musia absolvovať ešte 4-semestrálne rozširujúce štúdium.