Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti mimovládnej organizácie, OZ Inkluziv, IČO: 54023700, zriadeného Ministerstvom vnútra pod čislom spisu VVS/1-900/90-62120 so sídlom na Ul. Zd. Nejedlého 49, Levice 934 01 (ďalej aj ako “predávajúceho”) a kupujúceho.

1.2 Predávajúci je poskytovateľom webinárov.

1.3 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového portálu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu – online webinár (ďalej aj ako „Kupujúci“ alebo „Účastník“).

1.4 Služba vzniká používaním internetového portálu predávajúceho, potvrdením objednávky a úhradou bankovým prevodom.

1.5 Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.

  1. Objednávka webináru

2.1. Na webinár je možné sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na internetovom portáli.

2.2.Po záväznom odoslaní prihlášky vám bude zaslané potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.

2.3 Po úhrade faktúry bankovým prevodom vám bude zasielané  potvrdenie o prijatí platby  na  e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal v prihláške, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak Kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí platby, je nutné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom emailu portalskolskejpsychologiem@gmail.com a požiadať o preverenie platby.

2.4. Bližšie informácie o školeniach sú zasielané elektronicky pred termínom ich konania.

  1. Cena školení

3.1 Všetky ceny webinárov sú uvádzané na stránke www.portalskolskejpsychologie.sk

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku bezplatne stornovať.

3.3. Stornovať prihlásenie na webinár môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom mailu portalskolskejpsychologie@gmail.com

  1. Spôsob úhrady školení – platby

4.1. Úhrady za jednotlivé webináre sa realizujú bankovým prevodom po prijatí faktúry na mail kupujúceho.

4.2. Základnou požiadavkou je vyplnenie fakturačných údajov, kde sa uvádzajú osobné alebo firemné údaje.

  1. Informácia k stornovaniu objednávky školenia

5.1. Prihlásenie sa na webinár je možno bezplatne stornovať najneskôr 5 pracovných dní pred jeho samotným dátumom konania. Ak bola úhrada už zrealizovaná, bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín. Ak účastníkovi náhradný termín nevyhovuje bude mu platba vrátená.

5.2. Ak sa účastník nedostaví ani v náhradnom termíne, môže požiadať o opätovné presunutie. V tomto prípade mu bude účtovaný administratívny poplatok 10% z ceny vzdelávania.

5.3. Ak úhrada nebola zrealizovaná 5 pracovných dní pred dátumom konania, bude jeho prihláška stornovaná a miesto na webinári voľné pre iného účastníka.

5.4. V prípade stornovania v čase kratšom ako je 5 pracovných dní pred dátumom konania školenia bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny školenia. Kupujúcemu v takomto prípade ponúkame možnosť pozvať na webinár, ktorého sa nemôže zúčastniť, svojho náhradníka. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese portalskolskejpsychologie@gmail.com

5.5. Občianske združenie OZ Inkluziv ako organizátor webinárov môže zo závažných dôvodov zmeniť termín konania, príp. lektora. O zmene bude informovať registrovaných účastníkov vždy emailom.

  1. Dodacia lehota

6.1. Kupujúci obdrží na ním zadanú emailovú adresu ihneď po zaplatení potvrdenej objednávky prístupy k on-line webinárom (link na online stretnutie).

  1. Odstúpenie, neuskutočnené školenia a reklamácie

7.1. V prípade, ak sa webinár neuskutoční z dôvodu na strane Lektora, vyhlási Lektor náhradný termín konania webináru. V prípade, ak Účastník školenia nemá záujem o účasť na webinári v tomto náhradnom termíne je oprávnený požiadať o vrátenie kúpnej ceny, ktorá bude vrátená rovnakým spôsobom, akým ju účastník uhradil.

7.2. Lektor (zastúpený OZ Inkluziv) je povinný Účastníkov webináru bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na webinár, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie webináru.

7.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb Predávajúceho dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na emailovú adresu portalskolskejpsychologie@gmail.com

7.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a Kupujúceho písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej obdržania.

7.5. Predávajúci prijíma v mene Lektora reklamácie ohľadom poskytovania služieb.

7.6. V prípade, ak je predmetom reklamácie funkčnosť webovej stránky, záujemca je povinný zaslať reklamáciu na emailovú adresu Predávajúceho v tvare: portalskolskejpsychologie@gmail.com , a/alebo fyzickou poštou na adresu sídla Predávajúceho.

7.7. Kupujúci, ktorý si objednal službu, poskytujúcu elektronický obsah, odsúhlasením obchodných podmienok stráca právo na odstúpenie od zmluvy ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  1. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na portalskolskejpsychologie@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

  1. Vyhotovenie záznamov z webinárov

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že na všetkých webinároch organizovaných predávajúcim je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predávajúceho, autorov tretích osôb. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu predávajúceho a následné neoprávnené zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny konkrétneho webináru.

  1. Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

10.2. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

10.4 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky webináru prostredníctvom www.portalskolskejpsychologie.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje budú použité na spracovanie objednávky, zjednodušenie používania webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente Ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2021 do odvolania.