O projekte

Východisková situácia projektu

Portál školskej psychológie vznikol ako iniciatíva školských psychologičiek a psychológov  z praxe.

 • PŠP vzniká v čase celospoločenskej snahy venovať viac pozornosti duševnému zdraviu či už dospelých, mladých ľudí ale aj detí. PŠP je projekt, ktorý sleduje ciele na zlepšenie duševného zdravia ľudí na Slovensku. Projekt reflektuje potrebu vytvoriť online priestor, ktorý by patril (nielen) školským psychológom – jedným z kľúčových zložiek psychologického poradenstva v školách. Školskí psychológovia sú odborní zamestnanci školy, ktorí sú prvými, ktorí zasiahnu v prípade psychických problémov žiakov a očakáva sa, že im kvalifikovane pomôžu v rámci svojich kompetencií.
 • Pozícia školských psychológov sa však len pomaly udomácňuje v našich školách. Od roku 2019 sa zaznamenal výraznejší nárast, čo zabezpečila forma financovania pozície školských psychológov (ako aj iných pomáhajúcich profesií) prostredníctvom Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorá umožnila školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií.
 • Napriek tomu evidujeme len zhruba 500 školských psychológov na 3000 základných a stredných školách ku dňu 15.9.2020 (zdroj: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.).
 • Ako uviedol aj minister školstva Branislav Grohling ešte stále máme málo zamestnaných školských psychológov v školách, 14% ZŠ a 18% v SŠ
 • Práve aj na základe tragédie vo Vŕutkach (11.6.2020) odsúhlasilo ministerstvo 82 mil. EUR na personálne vybavenie škôl školskými psychológmi a inými odborníkmi z inkluzívneho tímu.

Avšak pre týchto odborných zamestnancov je potreba vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie sa s praktickými informáciami ako vykonávať prácu školských psychológov. Chýba totižto online priestor, kde by takéto infomácie našli. Vychádzame preto z vlastných skúseností a potrieb, keďže sme sami školskými psychologičkami a reflektujeme potrebu takéhoto portálu.

PŠP vznikol ako potreba:

 • začínajúcich školských psychológov nájsť praktické informácie o práci školských psychológov (aké využívajú preventívne programy, terapeutické techniky, diagnostické nástroje, a i.) ,
 • študentov dozvedieť sa ako sa stať školskými psychológmi
 • rodičov bližšie sa oboznámiť s činnosťami školských psychológov
 • učiteľov hlbšie porozumieť prítomnosti školského psychlóga v škole
 • žiakov nebáť sa navštíviť školského psychológa v škole

Koncept projektu

Pre tento projekt je príznačné práve slovo praktickosť. Školskí psychológovia sú odbornými zamestnancami školy, ktorí sú expertmi v aplikovanej disciplíne školská psychológia. Na školskú psychlógiu sa však dá pozerať ako na:

 • Profesiu
 • Medziodborovú vedu

Koncept Portálu ŠP bude inklinovať práve viac ku školskej psychológii ako k profesii. To sa však nevylučuje s druhým poňatím tohto pojmu, pretože všetky oblasti, témy a činnosti práce školských psychológov sú postavené na vedecko-výskumných zisteniach z rôznych vedeckých disciplín ako pedagogika, pedagogická psycholólogia, poradenská psychológia, psychológia práce, klinická, vývinová, sociálna psychológia, patopsychológia, psychológia osobnosti a takto by sme mohli pokračovať.

Články, videá, podcasty, webináre, študovňa a všetky ostatné aktivity Portálu napĺňajú predovšetkým dopyt po praktických informáciach o práci školských psychológoch podporenými odbornými poznatkami.

V snahe priblížiť sa čitateľom používame aj blogovú formu písania článkov.

Ciele projektu

Hlavné ciele projektu

 1. Prvým hlavným cieľom projektu Portál školskej psychológie je vytvoriť osvetový online priestor o školskej psychológii a o pozícii školských psychológov v školách prostredníctvom písania článkov, tvorby videí, natáčania podcastov.
 2. Druhý hlavný cieľ je vytvoviť online priestor pre školských psychológov na vzájomné zdieľanie sa prostredníctvom podporných skupín, výmenu materiálov, nápadov a skúseností z dobrej praxe.

 

Špecifické ciele

Pre:

Cieľ:

Školských psychológov

 • písanie článkov o aktuálnom dianí zo sveta školskej psychológie, zároveň metodické články, odborné články, ale aj kazuistiky
 • vzájomné zdieľanie sa prostredníctvom podporných skupín „Podporiek“,
 • zdieľanie nápadov, materiálov k jednotlivým témam na Edu-Psych Markete
 • Online Poradňa vedená odborným metodikom na zodpovedanie otázok školských psychológov
 • semináre na rôzne témy

Učiteľov

 • Širiť informácie ako môžu učitelia spolupracovať so školskými psychológmi
 • Písať články pre učiteľov od školských psychológov ale aj opačne
 • semináre na rôzne témy
 • Poskytnúť učiteľom Online poradňu na riešenie ich problémov
 • Zdieľať hodnotné materiály na skvalitnenie spolupráce šp a učiteľov na Edu-Psych Markete

Žiakov

 • Širiť informácie o práci šp aj medzi žiakmi prostredníctvom článkov, ale aj pútavých videí a podcastov
 • Poskytnúť žiakom Online poradňu na riešenie ich problémov

Rodičov

 • Širiť informácie o práci šp aj medzi rodičmi prostredníctvom článkov, videí a podcastov
 • Organizovať semináre na rôzne témy
 • Rodičom poskytnúť možnosť Online poradne na riešenie problémov spojených s výchovou a vzdelávaním ich detí

Študentov

(budúcich študentov psychológie)

 • Šíriť informácie o práci šp, odboroch psychológie, kde môžu študovať psychológiu a ako sa následne stať školským psychológom,
 • čo obnáša práca šp prostredníctvom článkov, videí, podcastov
 • Organizovať semináre, webináre
 • Vytvoriť tzv. Online Študovňu, kde sa dozvedia praktické informácie o školskej psychológii a práci školského psychológa

 

Cieľovými skupinami portálu sú:

ŠKOLSKÍ PSYCHOLÓGOVIA (ale aj špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, koordinátori prevencie, výchovní poradcovia, klinickí psychológovia, psychiatri a všetci, ktorí budú potrebovať informácie o školských psychológoch)

ŽIACI

Základných, špeciálnych a stredných škôl

RODIČIA

Detí v materských, základných, stredných a špeciálnych školách

UČITELIA

Materských základných, stredných, špeciálnych aj vysokých škôl

ŠTUDENTI

Jednoodborovej psychológie ako aj učiteľstva psychológie v kombinácii s iným predmetom, ale aj iných odborov, ktorí sú oprávnení stať sa po rozširujúcom štúdiu školskými psychológmi

Realizátori projektu

Prispievatelia článkov – školskí psychológovia, ktorí budú prispievať k jednotlivým témam, ale aj špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, žurnalisti a všetci, ktorí sa budú chcieť vyjadriť prostredníctvom Portálu

Koordinátori pre jednotlivé sekcie

Odborní metodici – školskí psychológovia s 2.atestáciou alebo s 10 ročnou praxou  – budú písať články a zároveň revidovať články ostatných prispievateľov po odbornej stránke, kontrolovať obsah edukačnych videí, odpovedať na otázky v Online Poradni pre školských psychológov a lektorovať semináre pre šp, rodičov, učiteľov a študentov psychológie

Odborní školskí psychológovia (s 1. atestáciou, alebo 5 ročnou praxou) pre sekciu Poradňa pre rodičov, žiakov a učiteľov – budú odpovedať na otázky širokej verejnosti na problémy súvisiace so školskou psychológiou a kompetenciami školského psychológa

IT technik – úprava web stránky, videí, podcastov

Šéfredaktor – jazyková úprava článkov a štylistika

Projektový manager

Očakávania iniciátorov projektu sú:

 1. Šírenie osvety o práci školských psychológov na Slovensku, a tým šírenie dobrého mena školských psychológov všeobecne.
 2. Destigmatizáciu využívania služieb školského psychológa v školách rodičmi, učiteľmi a žiakmi.
 3. Propagovanie informácií o práci školských psychológoch na Slovensku, a tým rozširovanie povedomia širokej verejnosti o možnosti využitia služieb šp ako bežný jav v slovenských školách.
 4. Prinášanie kvalitných článkov z oblasti školskej psychológie pre šp, rodičov, žiakov, učiteľov, študentov psychológie a širokú verejnosti.
 5. Prinášanie atraktívneho obsahu o školských psychológoch prostredníctvom videí a podcastov.
 6. Zjednodušenie pôsobenia v školách začínajúcim šp prostedníctvom článkov, kazuistík, Online Poradne a Podporiek.
 7. Zdieľanie cenných materiálov, pomôcok pre šp na Edu-Psych Markete.
 8. Prinášanie psychohygieny a povzbudenia pre školských psychológov prostredníctvom Podporiek.
 9. Prinášanie psychologickej pomoci rodičom, žiakom a učiteľom prostredníctvom Online Poradní.
 10. Prinášanie cenných informácií o školských psychológoch pre študenov psychológie (budúcich šp) prostrednícvom Online Študovne, článkov a seminárov..
 11. Prinášanie prednášok a seminárov na témy súvisiace s prácou šp a zo sveta školskej psychológie.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.