Milé kolegyne/kolegovia, v tejto záložke si môžete nájsť zoznam supervízorov/supervízoriek, ktorí/ktoré súhlasili s uverejnením na Portáli školskej psychológie.

Väčšinou sú z príbuzných pomáhajúcich profesií a inštitúcií, s ktorými aj školské podporné tímy spolupracujú.

Veríme, že si nájdete  sprievodcu svojím kariérnym rastom, a tým dokážeme vyriešiť prípady v našej praxi ešte efektívnejšie 🙂

Veľa šťastia.

Meno: Mgr. Mária Škvarková

Súčasné zamestnanie: CPP Žarnovica

Počet rokov praxe: 17

Mám absolvovaný výcvik/terapiu: Supervízia v pomáhajúcich profesiách

– KUPOZ
– Integratívny korekčný program MIRABILIS pre žiakov s problémovým správaním v prostredí ZŠ
– Korekčný program MIRABILIS pre žiakov na I. stupni ZŠ
– Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti
– Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
– Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov)
 

Pôsobím v meste/mestách: Žarnovica

Oblasti, ktorým sa venujem: Pracujem ako špeciálny pedagóg. V starostlivosti mám deti predškolského veku až do ukončenia vzdelávania. Oblasti: deti s ADHD, VPU, poruchy správania, chorý a zdravotné oslabený žiak. Pozorovanie detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Konzultácie s pedagógmi MŠ, ZŠ, SŠ, so zákonnými zástupcami. Metodické a odborné prednášky pre učiteľky MŠ, ZŠ. Som prítomná na prehodnotení integrácie, realizujeme depistáž školskej zrelosti, depistáž čítania pre žiakov II. ročníka ZŠ. Poskytujem supervízne stretnutia pre odborných zamestnancov škôl.

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Deťmi

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie

Email: maria.skvarkova82@gmail.com

Meno: Mgr. Lucia Baboľová

Súčasné zamestnanie: súkromná prax

Počet rokov praxe: 15

Mám absolvovaný výcvik/terapiu: Výcvik v systemickej psychoterapii (obsahuje na riešenie zameraný prístup a naratívnu terapiu) – 800h), Supervízia v pomáhajúcich profesiách (250h), Biznis koučing kurz (75h), Výcvik v koučingu (104h) 

Pôsobím v meste/mestách: Brezno/ online

Oblasti, ktorým sa venujem: Prax mám v témach výchovy, učenia, osobného rozvoja, životných zmien. Venujem sa supervízii kolegov z pomáhajúcich profesií (psychológovia, sociálni pracovníci,….) a koučingu.

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Deťmi aj dospelými

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie

Email: lu.sopoligova@gmail.com

Meno: PhDr. Jana Fondrková

Súčasné zamestnanie: Školská psychologička, psychologička

Počet rokov praxe: 9

Som v prebiehajúcom výcviku:: Supervízia v pomáhajúcich profesiách v rozsahu 240h

Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Rozvoj kognitívnych funkcií metódou R. Feuersteina FIE I.

Pôsobím v meste/mestách: Bratislava, Senec, Trnava

Oblasti, ktorým sa venujem:: Školská zrelosť, rozvoj kognitívnych funkcií, poruchy učenia a správania, supervízia

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Deti, dospelí

Mám zmluvu s poisťovňami?: Nie

Email: fondrkova.jana@gmail.com

Správa: Pacujem ako školská psychologička na strednej škole. Pracovné skúsenosti som získala na základnej škole s materskou školou a v detskom domove. Mám prax s deťmi od narodenia aj dospelými klientmi. Moje vedomosti a zručnosti si dopňujem účasťou na rôznych odborných školeniach a samoštúdiom.

Okrem poradenstva poskytujem vyšetrenie školskej zrelosti, rozvoj kognitívnych zručností a supervíziu.

Aktuálne sa zaujímam najmä na podporu a vznik školských podporných tímov a zavedenie inklúzie do praxe.

Meno: Mgr. Linda Cerjanová

Súčasné zamestnanie: Centrum pre deti a rodiny

Počet rokov praxe: 13

Som v prebiehajúcom výcviku:: Filiálna terapia

Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Terapia Hrou, Dyadická vývojová terapia zameraná na attachment, Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho, Supervízia v pomáhajúcich profesiách, Kurz lektor, Nenásilná komunikácia 1. a 2. úroveň, Kurz bazálnej stimulácie, Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu s jednotlivcom

Pôsobím v meste/mestách: Nitra a okolie

Oblasti, ktorým sa venujem:: trauma, vzťahová väzba, individuálne poradenstvo, viacnásobné postihnutie, poruchy v oblasti emocionálneho a sociálneho vývinu

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: deti

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie

Email: linda.cerjanova@gmail.com

Správa: Pôsobím aj ako uvádzajúci odborný zamestnanec. V roku 2019 som vykonala 2. atestáciu na MPC Bratislava. Mám skúsenosti s lektorovaním dospelých.

Meno: Mgr. Dana  Tirpáková

Súčasné zamestnanie: supervízorka; sociálna pracovníčka

Počet rokov praxe: v sociálnej oblasti od roku 2004

Som v prebiehajúcom výcviku: Krízová intervencia

Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Akreditované vzdelávania: Supervízia v pomáhajúcich profesiách; Tréning trénerov sociálnych zručností ; Mediácia; Príprava sociálneho poradcu; Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou

Pôsobím v meste/mestách: Košice, Prešov , košický kraj

Oblasti, ktorým sa venujem:: Práca s dysfunkčnou rodinou; Poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva; Sanácia rodinného prostredia a podpora obnovy rodinného prostredia; Práca s deťmi a mládežou s výchovnými problémam; Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Dospelí aj deti

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie

Email: danatir@gmail.com

Správa: V roku 2003 som vo FR ukončila štúdium sociálnej antropológie. V sociálnej oblasti pracujem od roku 2004. Od roku 2006 do 2021 som pracovala v Košiciach v n.o. Miesto pod slnkom na programoch v rámci priorít UPSVR. Hlavné cieľové skupiny mojej práce boli: dysfunkčné rodiny, náhradné rodiny, deti a mládež s výchovnými problémami, rodiny pred/počas/po rozvode. Náplňou mojej činnosti boli: Poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva; Sanácia rodinného prostredia a podpora obnovy rodinného prostredia; Pomoc, sociálne a odborné poradenstvo dieťaťu, fyzickej osobe a rodine, v ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti; Výchovné a sociálne programy pre deti a mládež s výchovnými problémami (individuálna, skupinová aj pobytová forma práce); Vykonávanie odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí (aj s uplatňovaním mediačných prvkov, aj asistencia pri stretávaní sa rodiča so svojim dieťaťom). Tieto aktivity sú zamerané na dosiahnutie pozitívnych zmien v rodinách, zlepšenie komunikačných zručnosti jednotlivých členov rodiny, na aktivizáciu zdrojov rodiny, preventívne na predchádzanie vyňatia detí z rodiny. Pri práci som využívala aj spoluprácu s pracovníkmi ďalších inštitúcií (školy, KC, CPPPaP, úrady), či s odborníkmi (lekár, psychológ, advokát), ktorí pracovali s danou rodinou.
Od 01/2020 do 05/2023 som pracovala aj ako externý expert pre VÚDPaP „Spracovanie intelektuálnych výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality VPaP“. S kolegyňou sme spracovali výstup o kompetenciách sociálneho pedagóga a jeho úlohách na škole v rámci ŠPT a boli sme v rôznych pracovných skupinách.
Supervíziu vykonávam od r. 2019, kedy som získala osvedčenie, v rámci n.o. Miesto pod slnkom. Od 9/2022 do 6/2023 som realizovala individuálnu aj tímovú supervíziu pre pracovníkov KC v rámci projektu IA MPSVR.
V rámci zvyšovania mojej kvalifikácie som absolvovala rôzne výcviky a akreditované vzdelávania: Práca s emóciami v poradenskom procese; SP – otázka zodpovednosti členov rodiny pri aktívnom riešení problémových situácií; Príprava strán k asistovanému kontaktu; Práca so stereotypmi a predsudkami v sociálnej práci s klientom I. a II.; Integratívna práca s motiváciou a zmenou v sociálnej práci s klientom a rodinou; Rodina v rozvode, počas rozvodu a po rozvode – metódy a techniky pri sociálnej práci s rodinou v špecifických situáciách zamerané na úpravu vzťahov a prispôsobenie sa novej situácii; Aktivizácia osobnostných zdrojov; Tréning trénerov sociálnych zručností; Mediácia; Príprava sociálneho poradcu; Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou. Supervízne vzdelávanie som ukončila v apríli 2019, v ASSP Bratislava. Všetky absolvované vzdelávania rozšírili moje odborné schopnosti a zručnosti a prispeli k osobnostnému rastu.