Školský psychológ v základnej škole

Foto by OZ Inkluziv

 

Školský psychológ pôsobiaci na školách už nie je takou raritou ako to bolo v nedávnej minulosti. Potreby spoločnosti so sebou priniesli rôzne zmeny, ktoré sa netýkajú len dospelých, ale aj detí a žiakov. Školský psychológ pomáha práve tam, kde deti v rolách žiakov trávia pomernú časť svojho života – v škole.

 

Dnes na žiakov pôsobí neuveriteľné množstvo rozmanitých podnetov z rodinného, školského prostredia, z médií, počas trávenia ich voľného času, čo u nich môže viesť k zníženej kvalite psychickej pohody. Odzrkadľuje sa to aj na sociálnych zručnostiach detí vo vytváraní si a udržiavaní si zdravých medziľudských vzťahov. Školský psychológ plní počas školského množstvo úloh so zreteľom na rozvoj osobnosti žiakov a optimálny rozvoj ich duševného zdravia a životnej pohody.

Ako nástroje poznávania žiaka má školský psychológ k dispozícii:

  • pozorovanie v prirodzenom prostredí (školská trieda),
  • diagnostické nástroje (v ZŠ používané najmä formou psychologických testov),
  • diagnostický rozhovor so žiakom, rodičom či učiteľom alebo iným pedagogickým či odborným zamestnancom.

 

Školský psychológ pracuje s jednotlivcom, skupinou či celou školskou triedou. Väčšinou sa zameriava a rozvíja také oblasti, ktoré daná skupina či jednotlivec v danom čase potrebuje. Môže sa jednať o najrôznejšie oblasti rozvoja skupiny či žiaka – realizácia preventívnych aktivít, programov zameraných na prevenciu negatívnych javov, podporuje motiváciu k učeniu, pracuje na optimalizácii vzťahov v triede v rovine rovesník – rovesník, ale aj v rovine učiteľ – rovesník, sleduje adaptáciu žiakov v 1. a 5. ročníku, poskytuje poradenstvo ohľadom výberu stredných škôl, pomáha riešiť individuálne problémy žiakov, pracuje s rodičmi, ktorí môžu zažiť náročné výchovné situácie so svojimi deťmi a mnohé ďalšie.

 

Aby sme ozrejmili profesiu školského psychológa, v nasledujúcich riadkoch odpovieme na dve dôležité otázky:

 

Aký je rozdiel medzi školským psychológom a psychológom v poradenskom zariadení?

Najväčším rozdielom je prostredie, v ktorom psychológ pracuje. Školský psychológ je zamestnancom školy, ideálne pracujúci na plný úväzok. Pohybuje sa v prirodzenom prostredí žiakov, z čoho vyplývajú aj veľká výhoda, že žiak, rodič či učiteľ ho vie, v prípade potreby, vyhľadať v priestoroch školy.

Školský psychológ pozná kultúru školy, je mu známe zloženie jednotlivých tried, spôsob práce s integrovanými žiakmi a mnoho ďalších aspektov, ktoré postupne skladajú mozaiku poznania celého školského systému.

 

Za ideálnych podmienok  školský psychológ úzko spolupracuje so psychológom v poradenskom zariadení, ktorý žiakom stanovuje diagnózu, odporúča žiaka na prípadné ďalšie doplňujúce vyšetrenia, odporúča postupy práce s integrovaným žiakom pre učiteľov a odborných zamestnancov,  v prípade potreby poskytuje terapiu a diagnostikuje žiaka overenými, štandardizovanými testami, ktorými školský psychológ spravidla v školách nedisponuje. Na základe výsledkov zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia školský psychológ vyberá najvhodnejšie postupy na pomoc žiakovi a informuje pedagogických a odborných zamestnancov o úpravách, odporúčaniach pri výchove a vzdelávaní žiaka v škole.

 

Kto môže požiadať školského psychológa o pomoc?

 

Školského psychológa môže vyhľadať každý žiak, rodič, vedenie školy, učiteľ alebo iný pedagogický či odborný zamestnanec školy – jednoducho každý, kto patrí do školského systému konkrétnej školy, v ktorom školský psychológ pôsobí.

 

Na záver by som dodala, že svojou každodennou prácou školský psychológ prispieva k optimálnej atmosfére a klíme v školskom prostredí aj k vzájomnej spolupráci medzi rodinou a školou, poskytuje rodičom a žiakom informácie a pracuje s kolektívmi na takých aktivitách, ktoré rozvíjajú schopnosť tolerancie, dôvery, spolupráce a vzájomnej pomoci.

 

Práve profesia školského psychológa v ZŠ je nezameniteľná a v školách má nezastupiteľné miesto, pretože školský psychológ je ten, čo pomáha, odhaľuje, mení, navrhuje a najmä počúva.

 

Autorka: Janka Tichá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.