Školský psychológ v základnej škole

Foto by OZ Inkluziv

 

Školský psychológ pôsobiaci na školách už nie je takou raritou ako to bolo v nedávnej minulosti. Potreby spoločnosti so sebou priniesli rôzne zmeny, ktoré sa netýkajú len dospelých, ale aj detí a žiakov. Školský psychológ pomáha práve tam, kde deti v rolách žiakov trávia pomernú časť svojho života – v škole.

 

Dnes na žiakov pôsobí neuveriteľné množstvo rozmanitých podnetov z rodinného, školského prostredia, z médií, počas trávenia ich voľného času, čo u nich môže viesť k zníženej kvalite psychickej pohody. Odzrkadľuje sa to aj na sociálnych zručnostiach detí vo vytváraní si a udržiavaní si zdravých medziľudských vzťahov. Školský psychológ plní počas školského množstvo úloh so zreteľom na rozvoj osobnosti žiakov a optimálny rozvoj ich duševného zdravia a životnej pohody.

Ako nástroje poznávania žiaka má školský psychológ k dispozícii:

  • pozorovanie v prirodzenom prostredí (školská trieda),
  • diagnostické nástroje (v ZŠ používané najmä formou psychologických testov),
  • diagnostický rozhovor so žiakom, rodičom či učiteľom alebo iným pedagogickým či odborným zamestnancom.

 

Školský psychológ pracuje s jednotlivcom, skupinou či celou školskou triedou. Väčšinou sa zameriava a rozvíja také oblasti, ktoré daná skupina či jednotlivec v danom čase potrebuje. Môže sa jednať o najrôznejšie oblasti rozvoja skupiny či žiaka – realizácia preventívnych aktivít, programov zameraných na prevenciu negatívnych javov, podporuje motiváciu k učeniu, pracuje na optimalizácii vzťahov v triede v rovine rovesník – rovesník, ale aj v rovine učiteľ – rovesník, sleduje adaptáciu žiakov v 1. a 5. ročníku, poskytuje poradenstvo ohľadom výberu stredných škôl, pomáha riešiť individuálne problémy žiakov, pracuje s rodičmi, ktorí môžu zažiť náročné výchovné situácie so svojimi deťmi a mnohé ďalšie.

 

Aby sme ozrejmili profesiu školského psychológa, v nasledujúcich riadkoch odpovieme na dve dôležité otázky:

 

Aký je rozdiel medzi školským psychológom a psychológom v poradenskom zariadení?

Najväčším rozdielom je prostredie, v ktorom psychológ pracuje. Školský psychológ je zamestnancom školy, ideálne pracujúci na plný úväzok. Pohybuje sa v prirodzenom prostredí žiakov, z čoho vyplývajú aj veľká výhoda, že žiak, rodič či učiteľ ho vie, v prípade potreby, vyhľadať v priestoroch školy.

Školský psychológ pozná kultúru školy, je mu známe zloženie jednotlivých tried, spôsob práce s integrovanými žiakmi a mnoho ďalších aspektov, ktoré postupne skladajú mozaiku poznania celého školského systému.

 

Za ideálnych podmienok  školský psychológ úzko spolupracuje so psychológom v poradenskom zariadení, ktorý žiakom stanovuje diagnózu, odporúča žiaka na prípadné ďalšie doplňujúce vyšetrenia, odporúča postupy práce s integrovaným žiakom pre učiteľov a odborných zamestnancov,  v prípade potreby poskytuje terapiu a diagnostikuje žiaka overenými, štandardizovanými testami, ktorými školský psychológ spravidla v školách nedisponuje. Na základe výsledkov zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia školský psychológ vyberá najvhodnejšie postupy na pomoc žiakovi a informuje pedagogických a odborných zamestnancov o úpravách, odporúčaniach pri výchove a vzdelávaní žiaka v škole.

 

Kto môže požiadať školského psychológa o pomoc?

 

Školského psychológa môže vyhľadať každý žiak, rodič, vedenie školy, učiteľ alebo iný pedagogický či odborný zamestnanec školy – jednoducho každý, kto patrí do školského systému konkrétnej školy, v ktorom školský psychológ pôsobí.

 

Na záver by som dodala, že svojou každodennou prácou školský psychológ prispieva k optimálnej atmosfére a klíme v školskom prostredí aj k vzájomnej spolupráci medzi rodinou a školou, poskytuje rodičom a žiakom informácie a pracuje s kolektívmi na takých aktivitách, ktoré rozvíjajú schopnosť tolerancie, dôvery, spolupráce a vzájomnej pomoci.

 

Práve profesia školského psychológa v ZŠ je nezameniteľná a v školách má nezastupiteľné miesto, pretože školský psychológ je ten, čo pomáha, odhaľuje, mení, navrhuje a najmä počúva.

 

Autorka: Janka Tichá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.