Školskí psychológovia sa starajú o duševné zdravie školského systému

Foto by OZ Inkluziv

Téma duševného zdravia sa dostáva do popredia niekoľko desiatok rokov.

Rok 2000 bol vyhlásený za rok duševného zdravia a v tom istom roku vznikla aj Liga za duševné zdravie.

  1. augusta 2002 vydalo Ministerstvo zdravotníctva Národný program duševného zdravia. V tomto dokumente navrhuje ministerstvo 10 krokov ako podporiť starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku najmä v oblasti psychiatrických porúch a chorôb. Zdôrazňuje však, že tému duševného zdravia je nevyhnutné riešiť medzirezortne a v prípade školských psychológov je nevyhnutné spolupracovať aj s Ministerstvom školstva.
 

V súčasnosti (2021) už existuje Rada vlády SR pre duševné zdravie  – nadrezortný orgán na problematiku duševného zdravia, kde bola delegovaná za Asociáciu školských psychológov Mgr. Lucia Košťálová.

Téma podpory duševného zdravia sa zintenzívnila po pandémii COVID – 19 v rokoch 2020/2021.

Tu sa preukázali služby školských psychológovov ako neodmysliteľná súčasť školského systému. Školskí psychológovia boli jedni z tých, ktorí dohliadali počas celej pandémie na duševnú pohodu resp. nepohodu žiakov, rodičov či učiteľov.

Denno-denne povzbudzovali k zvládaniu celej situácie, nájdeniu si režimu v učení, trpezlivosti s technikou či psychohygieny v domácnosti medzi členmi rodiny.

Ani počas prezenčného vzdelávania školskí psychológovia nezaháľajú. Realizujú preventívne a intervenčné programov na podporu duševného zdravia, najmä prevenciu pred šikanovaním a kyberšikanovaním. Pripravujú zážitkové hodiny so žiakmi na posilnenie ich sebavedomia, akceptácie druhých, kooperácie, emocionálnej inteligencie, tolerancie a mnoho ďalších tém oosbnostného rozvoja. Denno-denne riešia konflikty a urovnávajú vzťahy v škole medzi žiakmi, ale aj rodičmi a učiteľmi.

Podľa štatisticých údajov však evidujeme len niečo cez 500 školských psychológov v zhruba 3000 základných a stredných školách¹.

Podporovatelia duševného zdravia nám v školách stále chýbajú.

Kto dohliada na psychickú pohodu žiakov a ostatných členov školského systému?

V súčasnoti sa už v školstve pracuje na zmenách aj v tejto oblasti.

Novelou školského zákona by mali pribudnúť inkluzívne tímy v školskom roku 2021/2022.

Slovami ministra Grôhlinga:

„V školskom roku 2021/2022 budeme pilotne spúšťať prítomnosť inkluzívnych tímov v rôznych krajoch a okresoch a následne od ďalšieho školského roka by tieto tímy mohli byť výraznou pomocou pre veľké školy, ako aj ťažiskové a spádové školy,“ 

Máme sa na čo tešíť.

¹Zdroj: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – štatistické údaje k 15. 9. 2020 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580

 

Autorka: Lucia Balážová

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.