Školskí psychológovia sa starajú o duševné zdravie školského systému

Foto by OZ Inkluziv

Téma duševného zdravia sa dostáva do popredia niekoľko desiatok rokov.

Rok 2000 bol vyhlásený za rok duševného zdravia a v tom istom roku vznikla aj Liga za duševné zdravie.

  1. augusta 2002 vydalo Ministerstvo zdravotníctva Národný program duševného zdravia. V tomto dokumente navrhuje ministerstvo 10 krokov ako podporiť starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku najmä v oblasti psychiatrických porúch a chorôb. Zdôrazňuje však, že tému duševného zdravia je nevyhnutné riešiť medzirezortne a v prípade školských psychológov je nevyhnutné spolupracovať aj s Ministerstvom školstva.
 

V súčasnosti (2021) už existuje Rada vlády SR pre duševné zdravie  – nadrezortný orgán na problematiku duševného zdravia, kde bola delegovaná za Asociáciu školských psychológov Mgr. Lucia Košťálová.

Téma podpory duševného zdravia sa zintenzívnila po pandémii COVID – 19 v rokoch 2020/2021.

Tu sa preukázali služby školských psychológovov ako neodmysliteľná súčasť školského systému. Školskí psychológovia boli jedni z tých, ktorí dohliadali počas celej pandémie na duševnú pohodu resp. nepohodu žiakov, rodičov či učiteľov.

Denno-denne povzbudzovali k zvládaniu celej situácie, nájdeniu si režimu v učení, trpezlivosti s technikou či psychohygieny v domácnosti medzi členmi rodiny.

Ani počas prezenčného vzdelávania školskí psychológovia nezaháľajú. Realizujú preventívne a intervenčné programov na podporu duševného zdravia, najmä prevenciu pred šikanovaním a kyberšikanovaním. Pripravujú zážitkové hodiny so žiakmi na posilnenie ich sebavedomia, akceptácie druhých, kooperácie, emocionálnej inteligencie, tolerancie a mnoho ďalších tém oosbnostného rozvoja. Denno-denne riešia konflikty a urovnávajú vzťahy v škole medzi žiakmi, ale aj rodičmi a učiteľmi.

Podľa štatisticých údajov však evidujeme len niečo cez 500 školských psychológov v zhruba 3000 základných a stredných školách¹.

Podporovatelia duševného zdravia nám v školách stále chýbajú.

Kto dohliada na psychickú pohodu žiakov a ostatných členov školského systému?

V súčasnoti sa už v školstve pracuje na zmenách aj v tejto oblasti.

Novelou školského zákona by mali pribudnúť inkluzívne tímy v školskom roku 2021/2022.

Slovami ministra Grôhlinga:

„V školskom roku 2021/2022 budeme pilotne spúšťať prítomnosť inkluzívnych tímov v rôznych krajoch a okresoch a následne od ďalšieho školského roka by tieto tímy mohli byť výraznou pomocou pre veľké školy, ako aj ťažiskové a spádové školy,“ 

Máme sa na čo tešíť.

¹Zdroj: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – štatistické údaje k 15. 9. 2020 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580

 

Autorka: Lucia Balážová

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.