Školský psychológ je súčasťou inkluzívneho tímu

Novelou zákona o výchove a vzdelávaní (školského zákona) 245/2008 Z.z., ktorý vojde do platnosti 1. septembra 2021, sa dostal historicky prvý krát pojem inkluzívne vzdelávanie.

S pojmom inkluzívne vzdelávanie úzko súvisí aj další pojem, ktorý sa prvýkrát objaví v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 138/2019 Z.z., a to „školský podporný tím“.

Do školského podporného tímu (tiež nazývaný inkluzívny tím či multidisciplinárny tím) zaraďujeme zamestnancov z výchovného poradenstva a prevencie podľa § 23 zákona 138/2019 Z.z., menovite: výchovný poradca, kariérový poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie. Taktiež patria do tímu osobní asistenti žiaka, asistenti učiteľa, triedni učitelia, učitelia, riaditelia, rodičia ako aj pracovníci z iných rezortov – lekári, pedopsychiatri, klinickí psychológovia či polícia, ktorí sú privolaní k spolupráci v prípade potreby.

Školský psychológ by mal teda patriť k povinnej výbave každej školy a byť súčasťou spomínaného školského podporného tímu.

Prečo?

Pretože…

  1. …špeciálni pedagógovia (ktorých je v súčasnoti o polovicu viac ako školských psychológov¹) potrebujú kolegov, ktorí by im pomohli so súčasnými výzvami škôl v oblasti duševného zdravia.
  2. ….pri súčasnom narastaní počtov žiakov s najrôznejšími psychickými problémami predstavuje školský psychológ neodmysliteľnú súčasť školy (sebapoškodzovanie, kyberšikana, vysoké nároky na výkon a dobrý prospech, rozvody, nešťastné lásky, konflikty, a pod.).
  3. …každý žiak má právo na bezplatnú a dostupnú psychologickú pomoc (aj v škole).
  4. ….poruchy autistického spektra, Aspergerov syndróm, depresívne poruchy, ADHD či iné poruchy správania sú natoľko závažné psychické poruchy, že si vyžadujú odbornú psychologickú starostlivosť priamo v škole.
  5. ….školský psychológ zamestnaný na plný úväzok sa vie naplno venovať témam psychického rozvoja žiakov a celého systému školy.
  6. ….školský psychológ predstavuje oporu pre učiteľov pri riešení problémových žiakov.
  7. …školský psychológ je oporou tiež pre riaditeľov škôl, ktorí potrebujú konzultovať otázky duševného zdravia žiakov školy s kompetentnou osobou, ktorá je súčasťou interných záležitostí školy.
  8. …školský psychológ vytvára mosty medzi rodičmi a školou a poskytuje rodičom odborný pohľad na osobnostný a duševný vývin ich dieťaťa.
  9. …školský psychológ (podobne ako špeciálny pedagóg) profesionálne menežuje agendu integrovaných žiakov a žiakov so švvp.
  10. …efektívne komunikuje s inými odborníkmi zo psychologického poradenstva z iných rezortov, s CPPPaP či ÚPSVaR a políciou.

A takto by sme mohli pokračovať….

Alarmujúci však stále zostáva súčasný počet školských psychológov v sieti škôl.

Práve preto vznikol aj projekt Portál školskej psychológie – na šírenie osvety o potrebe školských psychológov na Slovensku a ako podporný projekt pre samotných školských psychológov a širokej verejnosti. Viac si o projekte môžete prečítať tu.

¹ Zdroj: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – štatistické údaje k 15. 9. 2020 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580

 

Autorka: Lucia Balážová

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.