Zážitkové aktivity

Aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede

Pre: Základná škola

CPPPaP Prešov, 2020

https://cpppap-presov.webnode.sk/_files/200000209-5bdec5bdef/Aktivity%20na%20zlep%C5%A1enie%20soc.kl%C3%ADmy%20v%20%C5%A1k.%20triede.pdf

Mgr. Eva Novacká Aktivity zamerané na zlepšenie klímy v školskom klube detí, 2014

Pre: ZŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/12_ops_novacka_eva_-_aktivity_zamerane_na_zlepsenie_klimy.pdf

Sociálne vzťahy a problémy na školách – HRY A AKTIVITY

Témy: atmosféra v triede, vyjadrovanie emócií, budovanie vzťahov 
 Súbor hier a aktivít zameraných na prevenciu a riešenie problémov žiakov základných a stredných škôl

Pre: ZŠ, SŠ

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y3_bx3iaMIYJ:https://ssitv.edupage.org/files/ATMOSFERA_V_TRIEDE.doc+&cd=5&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

Katarína Petrisková, 2020, článok na hru Apples to Apples: Ako ma vidia moji spolužiaci

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVxbfb-B_S4J:https://dobraskola.sk/takto-sa-vidime-aktivita-na-podporu-klimy-v-triede/+&cd=6&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

ODPORÚČANIA NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY POČAS LETNÝCH ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Pre: ZŠ

https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/novinky-main/2020/letne_skoly_24_06_2020.pdf

Globálne vzdelávanie: Multikultúrna výchova

Témy: tolerancia, inakosť

Pre: 2.st ZŠ a SŠ

Globálne vzdelávanie: O právach detí

2.st ZŠ a SŠ

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

2.st ZŠ a SŠ

Mnoho ďalších na globálnom vzdelávaní nájdete na:

Inštitút pre aktívne občianstvo: Školy ktoria menia svet, Metodická príručka na mediálnu, občiansku a etickú výchovu, 2017

Pre: ZŠ aj SŠ

https://skolyktoremeniasvet.sk/wp-content/uploads/2019/01/IPAO_SKMS2_METODICKA-PRIRUCKA-PRE-OBN_FINAL_zmensena-na-web.pdf

OZ Mládež ulice: Preventívne programy v práci s mládežou Metodická príručka, Bratislava 2014

Práca detí, rasizmus, xenofóbia, násilie páchané na deťoch, sexualita, sebapoznávanie

Pre: Od 8 do 14r.

https://rideproject.eu/media/%C5%A0PP_Ml%C3%A1de%C5%BE-ulice.pdf

Mgr. Ivana Paceková Tréning sociálnych zručností ako metóda prevencie problémového správania detí mladšieho školského veku.

Pre: I.st ZŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_pacekova_ivana_-_trening_socialnych_zrucnosti_ako_metoda_prevencie.pdf

Mgr. Erika Kiškašová: Cesta pozitívnej zmeny, Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe

Zoznámenie sa, interpersonálna percepcia, Kto som? Aký som? Aká som?, Komunikácia v skupine, Empatia v skupine, Rodina a drogy, Nácvik odmietania škodlivín, Zdravý životný štýl, Šikanovanie v škole, Sebahodnotenie, ukončenie programu

4.ročnik ZŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/10_ops_kiskasova_erika_-_cesta_pozitivnej_zmeny.pdf

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky: PREVENCIA A ELIMINÁCIA AGRESIVITY A ŠIKANOVANIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ ZÁŢITKOVÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŢ

http://www.pppknm.sk/data/pdf/materialy/poruchy_spravania/sikanovanie/sikanovanie_prirucka.pdf

Třída v pohode – SCIO napadník

Spolupráca, konflikty, spolupatričnosť, rešpekt, empatia, dôvera

Pre: ZŠ

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/napadnik_scio_0.pdf?fbclid=IwAR1EDGF6FqibdIKpBQPd2kwlB-k_BImgqSfudxy-T9geQlfijQKvI2ahfV4

Človečina hra

https://www.facebook.com/clovecinahra/

OZ Persona: Metodická príručka osobnostnej a sociálnej výchovy

Témy:

Ako byť v pohode sám so sebou
Ako komunikovať s druhými
Ako riešiť konflikty a ostať priateľmi
Ako sa uvoľniť a obnoviť svoje sily
Ako vyhľadať a poskytnúť pomoc  Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam
Spolu proti šikane
Poznávame sa navzájom
Prekonávanie seba a svojich hraníc
Zvládanie záťažových situácií

http://www.ozpersona.sk/school_metodiky.html?fbclid=IwAR1kqaotAmqARlqedTQaLLmkoRMwnv8CdPoUm55KHyHAvEqoPm840o70A5E

OZ otvorená hra: Teambuildingove Aktivity

Pre: II.st ZŠ, SŠ

https://www.otvorenahra.sk/category/hry-a-aktivity/?utm_term=aktivity%20na%20doma&utm_campaign=Hry+navstevnost+stranky&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7698764017&hsa_cam=9701839407&hsa_grp=96216596621&hsa_ad=428389443078&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-627090887427&hsa_kw=aktivity%20na%20doma&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQwvErKtN_Bzpkze9_htyfa1MMjMDkf5ICmtA6EdX5F9p3WxCIQtZZIaArqPEALw_wcB

Psychológia zážitkom – bolo vydané len obmedzené množstvo CD, ale obdobné aktivity nájdete na:

Pre: ZŠ, SŠ

www.ucenienasbavi.sk

Petr Gotthard Brno 1995 – 2001: Velka kniha her

Také hravé hry na uvoľnenie

Pre: ZŠ, SŠ

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/k_sh/Argaj/pohybove_hry/gamebook.pdf

Viera Medňanská: Aktivity na stmelenie kolektívu, článok

Pre: ZŠ, SŠ

https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5020/aktivity-na-stmelenie-kolektivu-na-zaciatok-skolskeho-roka?fbclid=IwAR0zGWrwP5JGzMT_l6tpFiKfF0CVZTySn_-lDrJlkSodR-w8ZLwPzxx2-Ew

Euroguidance : Trieda ako priestor pre rozvoj zručností pre 21.storočie

Témy: kariérovej výchovy a kariérového poradenstva

Pre: ZŠ, SŠ

https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/39.pdf

Kniha: Dawn Viers: Aktivity pro skupinovou psychoterapii

Pre: SŠ

Kniha byla zpracována s důrazem na přehlednost a přesnou metodiku při terapeutické práci se skupinami. Každá kapitola knihy se zaměřuje na podrobný popis práce s jednou psychoterapeutickou aktivitou užívanou při skupinové psychoterapii. U každé aktivity je vymezen cíl i teoretický kontext, z něhož aktivita pochází, popsána instrukce, kterou je aktivita vysvětlována klientům, a zahrnuta kazuistika, návrh, jak aktivitu dále využít či rozvinout při další práci se skupinou, možné kontraindikace a odkazy na další literaturu. Kniha obsahuje i tabulky a obrázky, které lze kopírovat a rozdávat klientům.

Některé aktivity jsou určeny pro práci s jakoukoli skupinou, jiné se zaměřují na určité skupiny a další jsou zase určeny pro práci se specifickým tématem. Publikace je určena pro poradenské psychology, terapeuty, výcvikové lektory, pedagogy a všechny, kdo pracují s menšími skupinami.
Autorský kolektiv tvoří 41 psychologů a psychoterapeutů z USA.

https://www.martinus.sk/?uItem=102869

Teambuildingové aktivity, článok

Pre: SŠ

https://dobraskola.sk/magicka-sila-teambuildingu-na…/…

Knihy: Prevencia v praxi I., II., III

Protidrogová prevencia

Pre: ZŠ, SŠ

http://files.prevenciaok.webnode.sk/200000021-10c0311b9a/PREVENCIA%20V%20PRAXI%201.pdf?fbclid=IwAR3sAL2x5YMSKA90zKGD9wMdU9tXkZdjqruT8M9TDerLbcDeIqdxhMf8RIQ

Pozerajte tiež Coachingplus newsletter

https://www.coachingplus.org/nase_texty.html?fbclid=IwAR1kjepY_6wdOnPmJo6tzpUTMsD_uUdy1NlCN2yxri2ist0829RSj8S2WXE

Portál vydavateľstvo

Po rozkliknutí názvu publkácií si viete stiahnuť ukážky z kník

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.