Zážitkové aktivity

Aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede

Pre: Základná škola

CPPPaP Prešov, 2020

https://cpppap-presov.webnode.sk/_files/200000209-5bdec5bdef/Aktivity%20na%20zlep%C5%A1enie%20soc.kl%C3%ADmy%20v%20%C5%A1k.%20triede.pdf

Mgr. Eva Novacká Aktivity zamerané na zlepšenie klímy v školskom klube detí, 2014

Pre: ZŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/12_ops_novacka_eva_-_aktivity_zamerane_na_zlepsenie_klimy.pdf

Sociálne vzťahy a problémy na školách – HRY A AKTIVITY

Témy: atmosféra v triede, vyjadrovanie emócií, budovanie vzťahov 
 Súbor hier a aktivít zameraných na prevenciu a riešenie problémov žiakov základných a stredných škôl

Pre: ZŠ, SŠ

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y3_bx3iaMIYJ:https://ssitv.edupage.org/files/ATMOSFERA_V_TRIEDE.doc+&cd=5&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

Katarína Petrisková, 2020, článok na hru Apples to Apples: Ako ma vidia moji spolužiaci

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FVxbfb-B_S4J:https://dobraskola.sk/takto-sa-vidime-aktivita-na-podporu-klimy-v-triede/+&cd=6&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

ODPORÚČANIA NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE AKTIVITY POČAS LETNÝCH ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Pre: ZŠ

https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/novinky-main/2020/letne_skoly_24_06_2020.pdf

Globálne vzdelávanie: Multikultúrna výchova

Témy: tolerancia, inakosť

Pre: 2.st ZŠ a SŠ

Globálne vzdelávanie: O právach detí

2.st ZŠ a SŠ

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

2.st ZŠ a SŠ

Mnoho ďalších na globálnom vzdelávaní nájdete na:

Inštitút pre aktívne občianstvo: Školy ktoria menia svet, Metodická príručka na mediálnu, občiansku a etickú výchovu, 2017

Pre: ZŠ aj SŠ

https://skolyktoremeniasvet.sk/wp-content/uploads/2019/01/IPAO_SKMS2_METODICKA-PRIRUCKA-PRE-OBN_FINAL_zmensena-na-web.pdf

OZ Mládež ulice: Preventívne programy v práci s mládežou Metodická príručka, Bratislava 2014

Práca detí, rasizmus, xenofóbia, násilie páchané na deťoch, sexualita, sebapoznávanie

Pre: Od 8 do 14r.

https://rideproject.eu/media/%C5%A0PP_Ml%C3%A1de%C5%BE-ulice.pdf

Mgr. Ivana Paceková Tréning sociálnych zručností ako metóda prevencie problémového správania detí mladšieho školského veku.

Pre: I.st ZŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_pacekova_ivana_-_trening_socialnych_zrucnosti_ako_metoda_prevencie.pdf

Mgr. Erika Kiškašová: Cesta pozitívnej zmeny, Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe

Zoznámenie sa, interpersonálna percepcia, Kto som? Aký som? Aká som?, Komunikácia v skupine, Empatia v skupine, Rodina a drogy, Nácvik odmietania škodlivín, Zdravý životný štýl, Šikanovanie v škole, Sebahodnotenie, ukončenie programu

4.ročnik ZŠ

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/10_ops_kiskasova_erika_-_cesta_pozitivnej_zmeny.pdf

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky: PREVENCIA A ELIMINÁCIA AGRESIVITY A ŠIKANOVANIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ ZÁŢITKOVÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŢ

http://www.pppknm.sk/data/pdf/materialy/poruchy_spravania/sikanovanie/sikanovanie_prirucka.pdf

Třída v pohode – SCIO napadník

Spolupráca, konflikty, spolupatričnosť, rešpekt, empatia, dôvera

Pre: ZŠ

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/napadnik_scio_0.pdf?fbclid=IwAR1EDGF6FqibdIKpBQPd2kwlB-k_BImgqSfudxy-T9geQlfijQKvI2ahfV4

Človečina hra

https://www.facebook.com/clovecinahra/

OZ Persona: Metodická príručka osobnostnej a sociálnej výchovy

Témy:

Ako byť v pohode sám so sebou
Ako komunikovať s druhými
Ako riešiť konflikty a ostať priateľmi
Ako sa uvoľniť a obnoviť svoje sily
Ako vyhľadať a poskytnúť pomoc  Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam
Spolu proti šikane
Poznávame sa navzájom
Prekonávanie seba a svojich hraníc
Zvládanie záťažových situácií

http://www.ozpersona.sk/school_metodiky.html?fbclid=IwAR1kqaotAmqARlqedTQaLLmkoRMwnv8CdPoUm55KHyHAvEqoPm840o70A5E

OZ otvorená hra: Teambuildingove Aktivity

Pre: II.st ZŠ, SŠ

https://www.otvorenahra.sk/category/hry-a-aktivity/?utm_term=aktivity%20na%20doma&utm_campaign=Hry+navstevnost+stranky&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7698764017&hsa_cam=9701839407&hsa_grp=96216596621&hsa_ad=428389443078&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-627090887427&hsa_kw=aktivity%20na%20doma&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQwvErKtN_Bzpkze9_htyfa1MMjMDkf5ICmtA6EdX5F9p3WxCIQtZZIaArqPEALw_wcB

Psychológia zážitkom – bolo vydané len obmedzené množstvo CD, ale obdobné aktivity nájdete na:

Pre: ZŠ, SŠ

www.ucenienasbavi.sk

Petr Gotthard Brno 1995 – 2001: Velka kniha her

Také hravé hry na uvoľnenie

Pre: ZŠ, SŠ

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/k_sh/Argaj/pohybove_hry/gamebook.pdf

Viera Medňanská: Aktivity na stmelenie kolektívu, článok

Pre: ZŠ, SŠ

https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5020/aktivity-na-stmelenie-kolektivu-na-zaciatok-skolskeho-roka?fbclid=IwAR0zGWrwP5JGzMT_l6tpFiKfF0CVZTySn_-lDrJlkSodR-w8ZLwPzxx2-Ew

Euroguidance : Trieda ako priestor pre rozvoj zručností pre 21.storočie

Témy: kariérovej výchovy a kariérového poradenstva

Pre: ZŠ, SŠ

https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/39.pdf

Kniha: Dawn Viers: Aktivity pro skupinovou psychoterapii

Pre: SŠ

Kniha byla zpracována s důrazem na přehlednost a přesnou metodiku při terapeutické práci se skupinami. Každá kapitola knihy se zaměřuje na podrobný popis práce s jednou psychoterapeutickou aktivitou užívanou při skupinové psychoterapii. U každé aktivity je vymezen cíl i teoretický kontext, z něhož aktivita pochází, popsána instrukce, kterou je aktivita vysvětlována klientům, a zahrnuta kazuistika, návrh, jak aktivitu dále využít či rozvinout při další práci se skupinou, možné kontraindikace a odkazy na další literaturu. Kniha obsahuje i tabulky a obrázky, které lze kopírovat a rozdávat klientům.

Některé aktivity jsou určeny pro práci s jakoukoli skupinou, jiné se zaměřují na určité skupiny a další jsou zase určeny pro práci se specifickým tématem. Publikace je určena pro poradenské psychology, terapeuty, výcvikové lektory, pedagogy a všechny, kdo pracují s menšími skupinami.
Autorský kolektiv tvoří 41 psychologů a psychoterapeutů z USA.

https://www.martinus.sk/?uItem=102869

Teambuildingové aktivity, článok

Pre: SŠ

https://dobraskola.sk/magicka-sila-teambuildingu-na…/…

Knihy: Prevencia v praxi I., II., III

Protidrogová prevencia

Pre: ZŠ, SŠ

http://files.prevenciaok.webnode.sk/200000021-10c0311b9a/PREVENCIA%20V%20PRAXI%201.pdf?fbclid=IwAR3sAL2x5YMSKA90zKGD9wMdU9tXkZdjqruT8M9TDerLbcDeIqdxhMf8RIQ

Pozerajte tiež Coachingplus newsletter

https://www.coachingplus.org/nase_texty.html?fbclid=IwAR1kjepY_6wdOnPmJo6tzpUTMsD_uUdy1NlCN2yxri2ist0829RSj8S2WXE

Portál vydavateľstvo

Po rozkliknutí názvu publkácií si viete stiahnuť ukážky z kník

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.