4. Február – Svetový deň boja proti rakovine, 1. časť

Photo by  National Cancer Institute on unsplash.com

 

Rakovina je agresívna choroba, ktorá si nevyberá. Vážne, chronické ochorenie dieťaťa spôsobuje v živote rodiny mnohé zmeny a záťaže. Onkopsychológia je určená na rozpoznanie a zmiernenie týchto fyzických a psychických záťaží. Onkopsychológia poskytuje pomoc pacientovi s rakovinou, jeho príbuzným a zdravotníckym pracovníkom. Psychosociálne a psychiatrické následky rakoviny sú vysoko rozšírené, rôznorodé a náročné na zvládnutie.  Aby sme vedeli uspokojiť špecifické potreby tejto populácie pacientov, psychoonkológovia na svete začali školiť čoraz viac sociálnych pracovníkov, psychológov a psychiatrov, ktorí môžu poskytovať konzultačné služby na podporu psychiatrickej starostlivosti o onkologických pacientov a ich rodiny vo všetkých štádiách ochorenia, vrátane prežitia rakoviny.

 

Psychoonkológia sa od 70. rokov minulého storočia pomaly objavovala ako špecializácia v rámci onkológie, ale aj psychiatrie a psychosomatickej medicíny. V 80. rokoch sa začali vo väčších onkologických centrách rozvíjať psychoonkologické jednotky (Holland, 2002).

 

Diagnóza rakoviny vyžaduje od pacientov, aby sa napriek svojmu vlastnému trápeniu rýchlo prispôsobili dosť nepríjemným správam. Okrem strachu zo smrti medzi hlavné obavy patrí potenciálna závislosť, „znetvorenie“, bolesť, opustenie, narušenie vzťahov, fungovania rolí a finančného postavenia. Pacienti vykazujú počiatočnú charakteristickú reakciu šok a odmietnutie, ktorých trvanie závisí od pacienta, požadovaného diagnostického spracovania, prognózy, času do začatia liečby rakoviny a potenciálnych komplikácií liečby.

 

Výskum ukázal, že spôsob, akým lekári podávajú správu v ranom štádiu diagnózy, môže ovplyvniť presvedčenie a postoje pacienta k budúcej liečbe a zdravotníckemu personálu. K dispozícii sú usmernenia a odporúčania, ako oznámiť diagnózu, plán liečby a prognózu pacientom s rakovinou. Druhá fáza odpovede na diagnózu je charakterizovaná obdobím emócií, mentálny nepokoj so zmiešanými príznakmi úzkosti a depresie, podráždenosti, nespavosti, zlej koncentrácie a neschopnosti fungovať. Tieto symptómy zvyčajne začnú ustupovať s podporou rodiny, priateľov a lekára, ktorý načrtne plán liečby. Táto fáza zvyčajne trvá jeden až dva týždne.

 

Počas tretej fázy sa pacient prispôsobuje diagnóze a liečbe a vracia sa k predtým používaným stratégiám zvládania, ktoré sú užitočné pri znižovaní stresu (Holland, 2003).

 

Rakovina u detí predstavuje menej ako 2% všetkých diagnostikovaných rakovín každý rok. Približne 12 až 14 000 detí bude tohto roku diagnostikovaných s akýmkoľvek typom rakoviny (Kurtz & Abrams, 2010).

 

Za posledných 50 rokov sa miera liečby a vyliečenia zlepšila z 10 na 20% (Askins & Moore, 2008). Každý rok zomiera na rakovinu približne 2 000 detí, čo z nej robí hlavnú príčinu úmrtia na ochorenie u detí mladších ako 18 rokov. Najčastejšou formou rakoviny u detí je leukémia, a to  až 28% (US Cancer Statistics Working Group, 2010).

 

Psychosociálna podpora detí s rakovinou a ich rodín za posledných päť desaťročí narástla a bola plne integrovaná do pediatrickej starostlivosti. Rastúce akceptovanie dôležitosti riešenia duševného zdravia viedlo k tomu, že onkológovia odkazovali pacientov na psychológov a psychiatrov. 

 

Psychosociálna podpora je definovaná ako intervencia, ktorá pomáha pacientom vyrovnať sa so stresormi v domácom prostredí počas liečby. Môže sa tiež definovať ako pozornosť k sociálnemu, psychologickému a emocionálnemu zdraviu pacienta pri liečbe život ohrozujúcich zdravotných symptómov, a preto zahŕňa širokú škálu psychologických služieb (Abrams & Rauch, 2008).

 

Psychosociálna podpora detí s rakovinou a ich rodín sa za posledných niekoľko desaťročí rozrástla a plne integrovala do pediatrickej starostlivosti. Rastúce akceptovanie dôležitosti riešenia duševného zdravia viedlo k tomu, že onkológovia posielali pacientov k detským psychoonkológom a špecialistom na detskú životosprávu.

 

U pacientov s rakovinou existuje riziko porúch duševného zdravia v dôsledku úzkosti z diagnózy, liečby a narušenie aktivít každodenného života. Stres zo starostlivosti o dieťa s rakovinou môže viesť k zvýšenému riziku miernych až ťažkých psychických symptómov u rodičov a súrodencov. Vedľajšie účinky samotnej liečby rakoviny (chemoterapia, chirurgia, ožarovanie) môže viesť k ťažkostiam s kogníciou, zlým zvládacím schopnostiam a poruchovému správaniu. Tieto stresory a ťažkosti nekončia ukončením liečby, ale sledujú deti počas dospievania, chodenia do školy a dlhšieho prežívanie (Stuber & Strom, 2012).

 

Rovnako ako v prípade iných život ohrozujúcich stresorov, spôsob, akým je dieťa ovplyvnené rakovinou a ich psychologická reakcia sa líši v závislosti od ich veku v čase diagnózy. Detská rakovina je spojená s viacerými fyzickými, psychosociálnymi a behaviorálnymi symptómami. Pri pohľade na vývinové štádiá predškolského, školského veku a dospievania existujú dôležité rozdiely v spôsobe, akým deti reagujú na stres a informácie v porovnaní s dospelými.

  • Dojčatá a batoľatá (do 3 rokov)
  • Väčšinou reagujú na to, či sa cítia bezpečne a pohodlne alebo nie. Nie sú schopní porozumieť vysvetleniam. Prioritou je umožniť dieťaťu udržať si bezpečnú väzbu na svojho primárneho opatrovateľa (rodič, sestričky, lekári), kým v nemocnici prechádza liečbou. Primárna ošetrovateľská starostlivosť je pre dojčatá nápomocná tým, že udržiava rutinu čo najnormálnejšiu, aby pomohla dojčatám orientovať sa, a dáva rodičom možnosť zachovať si rodičovstvo (Dunn, 2010).
  • Predškolský vek (3 – 6 rokov)
  • Deti predškolského veku sú egocentrické, čo znamená, že veria, že sú stredobodom všetkého. Používajú tiež asociatívnu logiku a veria, že dve nesúvisiace veci, ktoré sa vyskytujú v rovnakom čase, sa chápu tak, že jedna spôsobuje druhú. To môže viesť k magickému mysleniu, ktoré Piaget opísal ako predoperačné myslenie, alebo kombináciu reality a fantázie. Magické myslenie často vedie deti k presvedčeniu, že ich rakovina je trestom za to, že sú zlé, a že liečba a postupy sú ďalšie tresty. Deti v predškolskom veku len začínajú rozvíjať pojem času, takže môžu pochopiť len to, čo ich v danom momente ovplyvňuje. Rodina je pre deti v tomto veku stále hlavnou sociálnou interakciou, takže dlhodobé odlúčenie od členov rodiny môže spôsobiť úzkosť. Mať rodiča nablízku je najlepší spôsob, ako riešiť separačnú úzkosť (Abrams & Rauch, 2008).
  • Školský vek (6 – 13 rokov)
  • Deti v školskom veku sa stávajú logickejšími a dokážu si začať vážiť názory iných. Dokážu porozumieť jednoduchým funkčným vysvetleniam svojej rakoviny a naučiť sa názvy svojich liekov a postupov. V tomto veku sa pravidlá stávajú veľmi dôležitými, takže diagnóza rakoviny je rušivá a frustrujúca. Mnohé deti sa pýtajú, prečo majú rakovinu, a môžu byť zmätené alebo utrápené, pretože neexistujú žiadne identifikovateľné príčiny väčšiny detských rakovín. Chýbajúca škola a narušené priateľstvá sú bežné a znepokojujúce, keďže škola a priatelia zohrávajú v tejto vekovej skupine takú dôležitú úlohu pre sociálny rozvoj (Abrams & Rausch, 2008).
  • Dospievanie
  • Vývinové problémy, ktorým tínedžeri čelia, zahŕňajú nájdenie vlastnej identity, vytvorenie nezávislosti a hľadanie intimity s rovesníkmi, čo môže byť mimoriadne ťažké, keď musia znášať liečbu rakoviny. Mnoho dospievajúcich začína myslieť abstraktne a dokáže pochopiť zložitosť svojej choroby, ale nie je pripravených zvládnuť zmeny vo svojom životnom štýly, ktoré si liečba vyžaduje. Rakovina ich vytrhne z ich sociálneho sveta s priateľmi a urobí ich opäť závislými na rodičoch. Ďalším dôležitým problémom pre dospievajúcich je fyzická príťažlivosť – strata vlasov, priberanie/chudnutie, jazvy na tele, tieto následky liečby rakoviny môžu negatívne ovplyvniť sebavedomie tínedžera. Môžu sa izolovať od návštev. Adolescenti tiež začínajú uvažovať o význame potenciálnych vedľajších účinkov ich liečby, ako je neplodnosť, riziko recidívy, atď. (Abrams, et al., 2007).

 

 

Autorka: Simona Gécziová

 

 

Zdroje

 

Abrams, A. & Rauch, P. (2008). Child psychiatry consultation. In M. Rutter & E. Taylor (Eds), Rutter’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry (5th ed., pp. 23(5) 1143–1155). Oxford: Blackwell.

Abrams, A. & Rauch, P. (2008). Child psychiatry consultation. In M. Rutter & E. Taylor (Eds), Rutter’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry (5th ed., pp. 23(5) 1143–1155). Oxford: Blackwell.

Dunn, L. (2010). The importance of touch in the development of attachment. Advances in Neonatal Care, 10, 294–300.

Holland, J. C. (2002). History of psycho-oncology: overcoming attitudinal and conceptual barriers. Psychosomatic Medinice, 64, 206-221.

 

Holland, J. C., Gooen-Piels, J. (2003). Psycho-oncology. In: Holland, J. C. Frei, E., eds. Cancer medicine, 6.

Kurtz, B. & Abrams, A. (2010). Psychiatric aspects of pediatric cancer. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 19(2), 401–421.

Askins, M. & Moore, B. (2008). Psychosocial support of the pediatric cancer patient: Lessons learned over the past 50 years. Current Oncology Reports, 10(6), 469–476.

US Cancer Statistics Working Group. (2010). United States Cancer Statistics: 1999–2007 Cancer Incidence and Mortality Data, Web-based Report. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention and National Cancer Institute. Retrieved from http://apps.nccd.cdc.gov/uscu/

Stuber, M. & Strom, E. (2012). Pediatric psycho-oncology. In L. Glassi & M. Riba (Eds), Clinical Psycho-Oncology: An Inter national Perspective (pp. 139–153). Oxford: Wiley Blackwell.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.