Aké je poslanie školského podporného tímu na škole?

Photo by OZ Inkluziv

Poďme sa bližšie pozrieť na to, kto všetko patrí do školského podporného tímu a aká je jeho funkcia na školách.

Školský podporný  tím (ďalej len ,,ŠPT“) možno všeobecne definovať ako zoskupenie viacerých odborníkov pôsobiacich priamo v školskom prostredí. Tvoria ho pedagogickí aj odborní zamestnanci, ktorí svojou vzájomnou multidisciplinárnou kooperáciou sa spoločne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy. Ide o prepojenie viacerých profesií na pôde školy za účelom vytvárania vhodného prostredia pre inkluzívne vzdelávanie a podpory duševného zdravia. Tento komplexný tím odborníkov spoločne vytvára efektívny systém podpory  a riešenia problémov  pri práci so žiakmi,  rodičmi a tiež učiteľmi, a to prostredníctvom tzv. trojúrovňového systému podporných úrovní. Schéma predstavuje tri rôzne úrovne pomoci, ktoré si následne bližšie charakterizujeme:

 1. Úroveň:

Centrom tejto úrovne je triedny učiteľ, pedagogický asistent, zákonný zástupca a rovesníci, ktorí patria medzi najvýznamnejšie vzťahové osoby v prostredí žiaka. Jedná sa predovšetkým o bežnú prácu a podporu zo strany triednych učiteľov, predmetových učiteľov, pomoc pedagogických asistentov na hodine i počas prestávok, a tiež riešenie výchovných a vzdelávacích ťažkostí v spolupráci s rodičmi. Všeobecne možno povedať, že ide o preventívnu činnosť. Učiteľ by mal dôkladne poznať svojich žiakov, mal by vedieť, aký majú potenciál, zdroje a limity. Mal by poznať skupinovú dynamiku v rámci triedy a prispôsobiť svoje pedagogické pôsobenie takým spôsobom, aby sa žiaci rozvíjali v smere osobného rastu. Kariérový poradca pomáha žiakom v ich kariérnom vývine, a sprevádza ich  pri výbere novej školy. Tiež pomáha s úpravou IVP jednotlivých žiakov v súlade s ich ďalším kariérnym smerovaním.  Školský psychológ aktívne vykonáva prevenciu prostredníctvom rôznych preventívnych programov, meraním sociálnych klímy, pracuje na podpore duševného zdravia žiakov, na budovaní vzájomných vzťahov v triednom kolektíve,  a tiež na eliminácii vzniku rôznych patologických javov. Akýkoľvek druh podpory žiakov aj na vyšších úrovniach, by ma viesť k navráteniu sa na prvú úroveň podpory k najdôležitejším vzťahovým osobám. Veľmi dôležitou časťou tejto úrovne je tiež podpora zo strany vedenia školy pri nastavovaní vízie a koncepčného zámeru rozvoja školy.

 1. Úroveň:

Túto úroveň zahŕňa cielená  a systematická intervencia za účelom pomoci žiakom v nejakom riziku. Môže ísť o ohrozenie dieťaťa napríklad školským neúspechom, resp. rôznymi psychickými ťažkosťami, pri ktorých sa vyžaduje odborná starostlivosť dlhodobého charakteru. Podľa druhu problému v tomto prípade môže zasahovať špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg či logopéd, ktorí poskytujú žiakovi špecifický druh podpory, ktorú si konkrétny problém vyžaduje. Môže ísť o poradenstvo, terapiu, reedukáciu, psychoedukáciu a pod, ktoré sa vykonávajú so žiakmi priamo v škole. V rámci ŠPT odborní aj pedagogickí zamestnanci zdieľajú vzájomne potrebné informácie, úzko kooperujú a navzájom si koordinujú prácu medzi sebou. Kľúčové je postupne navrátiť prácu so žiakom na úroveň č. 1.

 1. Úroveň:

Ide o riešenie rôznych komplexných prípadov. Jedná sa o odbornú starostlivosť pre žiakov a ich rodiny, ktorých hĺbka a miera potrieb si vyžaduje starostlivosť poradenského zariadenia a externých organizácií. ŠPT prepája pracovníkov z poradenského zariadenia s učiteľmi, vedením školy a inými zložkami pre účinnú podporu deťom a sprevádzanie rodiny. Môže sa jednať o prípady krízovej intervencie napr. pri smrti blízkej osoby, prípady týrania, zanedbávania, ohrozenia žiaka, traumatického rozvodu, porúch správania, ťažšieho zdravotného/sociálneho znevýhodnenia a pod. Tieto komplexnejšie prípady si častokrát vyžadujú prácu so žiakom a s rodinou na viacerých úrovniach – jeden odborník rieši prostredie a rodinu žiaka, iný terapeuticky pracuje so žiakom, triedny učiteľ môže pracovať s celou triedou na podpore žiaka. Niektoré prípady vyžadujú aj medzirezortnú spoluprácu (súdy, kuratela, polícia, lekári…). V prípade závažnej krízovej udalosti je ŠPT súčasťou krízového intervenčného tímu školy, realizuje krízovú intervenciu v triedach aj individuálne.

Všetky tri uvedené úrovne sú veľmi úzko prepojené. ŠPT by mal hlavne zastrešovať úroveň č. 1 – prevencie a podpory celej školy, spoluutvárať systém podpornej kultúry či školského vzdelávacieho programu. Tam by mala smerovať najväčšia časť aktivít školského podporného tímu v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogickými asistentmi. Cielená intervencia na druhej úrovni je proporcionálne menšia časť práce ŠPT, keďže sa venuje podpore konkrétnych žiakov, učiteľov, prípadne práci so špecifickými témami a javmi. Komplexné prípady by mali školskému podpornému tímu zaberať najmenšie množstvo času, keďže jeho primárnou úlohou je zabezpečovať podpornú sieť pre žiaka a jeho rodinu na úrovni školy, tried a cielenej intervencie.

ŠPT ako sme už spomínali, teda vykonáva svoju činnosť v rôznych tzv. subtímoch, ktoré riešia konkrétne situácie a problémy v škole. Súčasťou týchto subtímov sú, okrem podporného tímu, tí zamestnanci školy, ktorých sa konkrétny prípad priamo týka, či už je to triedny učiteľ, učiteľ nejakého predmetu, asistent učiteľa, resp. rodič, žiak či alebo iný aktér.

V nadväznosti na vyššie uvedené úrovne si následne podrobenejšie opíšeme jednotlivých konkrétnych aktérov systému podpory v škole:

 • Pedagogický zbor / vedenie školy – patria sem všetci učitelia školy a pedagogickí asistenti.
  • Riaditeľ / vedenie školy – ide o zastrešujúci, podporný a ochranný orgán, ktorý umožňuje rámcovú činnosť a smerovanie ŠPT v súlade s legislatívou, disponuje stručným prehľadom činnosti jednotlivých členov podporného tímu, vytvára vhodné pracovné podmienky pre ich činnosť, zúčastňuje sa na stretnutiach ťažších prípadov, ktoré si vyžadujú spojenie s externými organizáciami, iniciuje vznik krízového intervenčného tímu po nejakej krízovej udalosti, poveruje ŠPT jeho koordinovaním a iné ďalšie činnosti.
  • Triedni učitelia – sú najdôležitejšie vzťahové a zodpovedné osoby vo svojich triedach vo vzťahu k žiakom i k ich zákonným zástupcom, ako aj k učiteľom, ktorí v danej triede učia a koordinujú výchovu a vzdelávanie. V prípade intervencie ŠPT je vhodné, aby bol triedny učiteľ súčasťou procesu riešenia problémov. V prípade, že so žiakom individuálne pracuje odborný zamestnanec, je na dohode medzi ním a triednym učiteľom, ktoré informácie potrebuje poznať, aby mohol dieťa efektívne podporiť v triede. Požiadavka na riešenie problému by mala primárne vychádzať a prechádzať cez triedneho učiteľa. Návrh na vyšetrenie pri podozrení na ŠVVP iniciujú triedni učitelia v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a po konzultácii so zákonnými zástupcami dieťaťa.
  • Pedagogickí asistenti – v kooperácii so ŠPT spadajú najmä pod školských špeciálnych pedagógov na základe toho, ktoré triedy či žiakov so ŠVVP majú v starostlivosti, ale zároveň úzko kooperujú aj s ďalšími členmi ŠPT.
 • Školský podporný tím – z dôvodu rýchlosti, efektivity a komplexnosti koordinuje vždy jeden z členov daného tímu, ktorý má funkciu koordinátora tímu. Bežne pracujú členovia tímu samostatne a vykonávajú odborné činnosti, ktoré má každý vo svojej pracovnej náplni. Podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek školy, alebo plánovanej dlhodobej podpory žiakov a učiteľov môžu tvoriť menšie pracovné skupiny – subtímy, (ako sme spomínali vyššie) ktoré si vytvárajú podľa potreby jednotliví členovia ŠPT (napr. školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa, alebo školský psychológ, výchovný poradca a triedny učiteľ,…) s cieľom spoločne riešiť konkrétne problémy alebo potreby žiaka, vhodné intervencie, prevenciu alebo terapiu, reagovať na nejakú požiadavku vedenia školy, zákonných zástupcov, učiteľov a pod. V rámci subtímov, jeden z členov ŠPT preberá a nesie zodpovednosť za koordináciu celého prípadu, pripája potrebných aktérov a o postupoch  a krokoch informuje následne ostatných členov ŠPT na spoločných stretnutiach. V rámci náročnejších a komplexnejších prípadov podporný tím zvykne zvolávať konzíliá, organizuje prípadové stretnutia a úzko kooperuje s poradenským zariadením. Zdieľanie v podpornom tíme spadá pod etický kódex jednotlivých profesií. V rámci tímu sa môžu zdieľať fakty, ktoré nie sú výslovne klientom určené ako dôverné. Samostatné osobné podrobné dôverné poznámky napríklad školského psychológa, školského špeciálneho, liečebného a sociálneho pedagóga si vedú a uchovávajú pre svoju vlastnú potrebu a príp. pre ďalšie využitie pre zákonných zástupcov a ŠPT, v prípade krízového manažmentu.
  • Školský psychológ – vykonáva najmä jednorazovú alebo pravidelnú individuálnu či skupinovú preventívnu a intervenčnú psychologickú podporu deťom a ich rodinám, ako napríklad adaptáciu nových detí v jednotlivých triedach, sledovanie ťažkostí v triednych kolektívoch, intervenuje v prípade výskytu konfliktov medzi deťmi, realizuje mediáciu. Podľa možností ponúka psychologickú podporu aj zamestnancom školy a rodičom. Realizuje identifikáciu rizikových detí, meranie sociálnej klímy v triedach,  depistáže, orientačnú psychologickú diagnostiku a pod. Pokiaľ pracuje s komplexnými prípadmi, pravidelne navštevuje nejakého externého supervízora.
  • Školský špeciálny pedagóg – poskytuje najmä starostlivosť žiakom so zvýšenými nárokmi na podporu, predovšetkým žiakom s problémami v učení, žiakom s rizikovým vývinom, zúčastňuje sa prípadových stretnutí. Usmerňuje  a koordinuje integráciu detí, ich dokumentáciu, zabezpečuje komunikovanie s poradenským zariadením, rodičmi, vykonáva identifikáciu detí s poruchami učenia, depistáže v prvých ročníkoch, rozvojové programy, zúčastňuje sa pri zápise do prvého ročníka či koordinuje triednych učiteľov a pedagogických asistentov pri edukácii detí so ŠVVP, v kooperácii s učiteľmi vypracúva IVP.
  • Kariérový poradca – zabezpečuje dokumentáciuy, prihlášky a kariérové poradenstvo v súvislosti s prechodom na strednú školu alebo 5, 8-ročné gymnázium. Udržuje kontakty so strednými, prípadne s vysokými školami, realizuje rôzne návštevy, exkurzie, výmenné pobyty a aktivity medzi školami, besedy. Sleduje a skúma trendy vo vzdelávaní. Ak je kariérový poradca učiteľom, a nie OZ, je kľučové, aby úzko kooperoval s ostatnými členmi ŠPT, najmä školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom.
  • Výchovný poradca – pokiaľ v škole nie je žiadny odborný zamestnanec, výchovný poradca preberá funkciu koordinátora sprostredkujúceho odbornú podporu pre žiakov a učiteľov od poradenského zariadenia. Vzhľadom k faktu, že výchovný poradca nemá špecializované odborné vzdelanie, môže popri ďalších odborných zamestnancoch v škole vytvárať prepojenia medzi učiteľmi a ŠPT. Ak je v škole prítomný ŠPT, odporúča sa, aby pozíciu výchovného poradcu prebral jeden z jeho členov.
  • Liečebný pedagóg – vykonáva hlavne individuálnu alebo skupinovú preventívnu a intervenčnú liečebno-pedagogickú podporu žiakom a učiteľom školy. Zabezpečuje špecifickú odbornú intervenciu zameranú predovšetkým na deti v nejakom riziku. Poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, podľa potreby vykonáva individuálne alebo skupinové liečebno-terapeutické intervencie, napr. expresívne terapie. Pri skupinových činnostiach môže prizvať k spolupráci člena ŠPT alebo triedneho učiteľa. V prípade, že pracuje s komplexnými prípadmi, pravidelne navštevuje externého supervízora.
  • Sociálny pedagóg – zabezepčuje najmä preventívne a intervenčné programy, podporuje deti a ich rodiny, ktoré majú isté bariéry v dosiahnutí učebných a rozvojových cieľov, najmä na strane rodiny, alebo sociálneho prostredia. Je významným spojovacím článkom medzi rodinou a školou. Udržiava kontakty a spojenie nielen s poradenským zariadením, ale tiež so sociálnou kuratelou a inými externými organizáciami.
  • Školský logopéd – vyhľadáva, usmerňuje a vykonáva pomoc nielen deťom s NKS. Realizuje depistáže v materských školách, pri zápise do prvého ročníka, v prvých ročníkoch, či rozvojové programy, usmerňuje triednych učiteľov a asistentov učiteľa pri vzdelávaní detí s NKS, ale aj pri včasnej intervencii a identifikácii detí s rizikovým vývinom v oblasti reči a porúch učenia, v kooperácii s učiteľmi vypracúva IVP.
  • Odborný zamestnanec poradenského zariadenia – psychológ, špeciálny pedagóg a/ alebo iný odborný zamestnanec sú externými členmi tímu a v prípade potreby sú privolaní na stretnutia podporného tímu. Ich funkcia v tíme je metodicky a supervízne sprevádzať tím a prepájať odborných a pedagogických zamestnancov školy s poradenským zariadením, prípadne ďalšími externými subjektmi.
  • Ľudia pomáhajúcich a podporných profesií (terénny soc. pracovník, komunitný pracovník, asistent zdravia, laický poradca a i.) – vykonávajú preventívne a intervenčné činnosti, napr. vo vylúčených komunitách, pracujú s rodinou. Sú neoddeliteľnou súčasťou tímu pri nastavovaní a vyhodnocovaní uplatniteľnosti návrhov a intervencií pri práci s rodinou a komunitou.

Rodičia tvoria mimoriadne dôležitú  rolu na ceste podpory žiakov, sú partnermi pre ŠPT, pedagogických asistentov a triednych učiteľov. Ich podpora a sprevádzanie dokonca môže byť neraz aj účinnejšia ako samotná práca s dieťaťom. Súrodenci a okolitá komunita tiež majú dôležitú funkciu v podpore žiaka.

Ako školská psychologička, z mojich doterajších skúseností môžem povedať, že školský podporný tím zložený z viacerých odborníkov má v škole nezastupiteľnú úlohu. Nakoľko v škole, kde pôsobím, nám chýba pozícia špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, prípadne iného odborného zamestnanca, s ktorým by sme spoločne koordinovali svoju prácu, spolupracujem v súčasnosti s výchovnou poradkyňou, s ktorou spoločne smerujeme našu školu k inkluzívnemu vzdelávaniu a prosperite, avšak určite sa tam nájde viacero nedostatkov, ktoré by sme prítomnosťou iných odborných zamestnancov eliminovali. 

Teší ma, že sa čoraz viac zdôrazňuje potreba mať na škole celý podporný tím odborníkov a ich počet neustále narastá.

 

 

 

 

Autorka: Lenka Mateová – školská psychologička

 

 

 

Zdroje:

Krátky sprievodca princípmi školského podporného tímu. Inklucentrum, 2021. INKLUCENTRUM_buletin_skolsky_podporny_tim.pdf

Odborný portál VÚDPaP pre MDP. MDP, školské podporné tímy » VÚDPaP (vudpap.sk) Multidisciplinárny prístup – Základné východiská a rámce. Multidisciplinárny prístup 2020 » VÚDPaP (vudpap.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.