Ako sa stať školským psychológom/školskou psychologičkou?

Foto by OZ Inkluziv

Jeden z dôvodov, prečo vznikol Portál školskej psychológie a zároveň Sekcia pre študentov (a budúcich študentov) je uverejňovať užitočné informácie o školských psychológoch a témach školskej psychológie na jednom online priestore. Otázka, ako sa stať školským psychológom/školskou psychologičkou, je jedna z kľučových informácií, na ktoré sa nás pýtajú študenti psychológie v našich mailoch. Teraz sa to dozviete. 🙂

  1. možnosť

Školským psychológom sa môžu podľa Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov Príloha č. 10 stať nasledovné profesie s ukončeným II.stupňom vysokoškolského štúdia:

Psychológovia – ukončené vzdelanie v študijnom odbore psychológia; môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu a kvalifikačné vzdelávanie sa NEVYŽADUJE ako ani dĺžka výkonu pracovnej činnosti.

Učiteľ v materskej škole

Učiteľ prvého zstupňa základnej školy

Učiteľ druhého stupňa základnej školy

Učiteľ strednej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy

Majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole

Vychovávateľ v školských a školských zariadeniach

Všetky hore menované pozície musia absolvovať rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa.

 

Ďalej sa školským psychológom môžu stať pozície:

Školský špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Karérový poradca

Logopéd a školský logopéd

Liečebný pedagóg

Sociálny pedagóg

,pričom musia absolvovať rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa.

Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje u žiadneho z vyššie menovaných.

  1. možnosť

Ďalej Vyhláška č. 1/2020 určuje kvalifikačné prepodklady pre absolventov študijných odborov psychológia, učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktorí získali vzdelanie podľa predpisov účinných od 1. apríla 2002 do 31. augusta 2019.

V prípade jednoodborovej psychológie sa špecializačné štúdium nevyžaduje, ako ani dĺžka výkonu práce.

V prípade učiteľstva akademických a všeobecno-vzdelávacích predmetov je podmienkou mať študijný odbor zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom. Taktiež je podmienka absolvovať špecializačné štúdium poskytované vysokou školou.

Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.

  1. možnosť

Posledná tabuľka určuje podmienky u záujemcov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002.

V študijných odboroch psychológia a pedagogika – psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do 31. decembra 1995, nevyžaduje rozširujúce ani špecializačné štúdium, avšak pri odbore pedagogika-psychológia a vyžaduje najmenej desať rokov pracovnej činnosti v oblasti psychológie alebo v oblasti poradenstva.

V súčasnosti poskytujú špecializačné (už nazývané rozširujúce) štúdium školskej psychológie dve univerzity, a to:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

Na UK BA je v súčasnoti štúdium pozastavené a na UPJŠ realizujú štúdium od 2021 – 2023 pod vedením prof. PhDr. Margity Mesárošovej CSc.

O tom, kde sa dá študovať školská psychológia na Slovensku sa dočítate v ďalšom článku.

Link na Vyhlášku č. 1/2020:

https://www.epi.sk/zz/2020-1#prilohy

Link na rozširujúce štúdium školskej psychológie na UPJŠ:

https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-SkPsy-2021-23.pdf

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.