Ako sa stať školským psychológom/školskou psychologičkou?

Foto by OZ Inkluziv

Jeden z dôvodov, prečo vznikol Portál školskej psychológie a zároveň Sekcia pre študentov (a budúcich študentov) je uverejňovať užitočné informácie o školských psychológoch a témach školskej psychológie na jednom online priestore. Otázka, ako sa stať školským psychológom/školskou psychologičkou, je jedna z kľučových informácií, na ktoré sa nás pýtajú študenti psychológie v našich mailoch. Teraz sa to dozviete. 🙂

  1. možnosť

Školským psychológom sa môžu podľa Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov Príloha č. 10 stať nasledovné profesie s ukončeným II.stupňom vysokoškolského štúdia:

Psychológovia – ukončené vzdelanie v študijnom odbore psychológia; môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu a kvalifikačné vzdelávanie sa NEVYŽADUJE ako ani dĺžka výkonu pracovnej činnosti.

Učiteľ v materskej škole

Učiteľ prvého zstupňa základnej školy

Učiteľ druhého stupňa základnej školy

Učiteľ strednej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy

Majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole

Vychovávateľ v školských a školských zariadeniach

Všetky hore menované pozície musia absolvovať rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa.

 

Ďalej sa školským psychológom môžu stať pozície:

Školský špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Karérový poradca

Logopéd a školský logopéd

Liečebný pedagóg

Sociálny pedagóg

,pričom musia absolvovať rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa.

Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje u žiadneho z vyššie menovaných.

  1. možnosť

Ďalej Vyhláška č. 1/2020 určuje kvalifikačné prepodklady pre absolventov študijných odborov psychológia, učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktorí získali vzdelanie podľa predpisov účinných od 1. apríla 2002 do 31. augusta 2019.

V prípade jednoodborovej psychológie sa špecializačné štúdium nevyžaduje, ako ani dĺžka výkonu práce.

V prípade učiteľstva akademických a všeobecno-vzdelávacích predmetov je podmienkou mať študijný odbor zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom. Taktiež je podmienka absolvovať špecializačné štúdium poskytované vysokou školou.

Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.

  1. možnosť

Posledná tabuľka určuje podmienky u záujemcov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002.

V študijných odboroch psychológia a pedagogika – psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do 31. decembra 1995, nevyžaduje rozširujúce ani špecializačné štúdium, avšak pri odbore pedagogika-psychológia a vyžaduje najmenej desať rokov pracovnej činnosti v oblasti psychológie alebo v oblasti poradenstva.

V súčasnosti poskytujú špecializačné (už nazývané rozširujúce) štúdium školskej psychológie dve univerzity, a to:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

Na UK BA je v súčasnoti štúdium pozastavené a na UPJŠ realizujú štúdium od 2021 – 2023 pod vedením prof. PhDr. Margity Mesárošovej CSc.

O tom, kde sa dá študovať školská psychológia na Slovensku sa dočítate v ďalšom článku.

Link na Vyhlášku č. 1/2020:

https://www.epi.sk/zz/2020-1#prilohy

Link na rozširujúce štúdium školskej psychológie na UPJŠ:

https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-SkPsy-2021-23.pdf

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.