Kedy vyhľadať školského psychológa? Kedy mi môže pomôcť?

Foto by OZ Inkluziv

V tomto článku by som sa rada detailnejšie venovala často rozoberanej otázke, kedy môže byť školský psychológ nápomocný nielen žiakom či rodičom, ale taktiež učiteľom. Vzájomná úzka spolupráca pedagogických zamestnancov a školského psychológa je nevyhnutná pre optimálny vývin osobnosti každého žiaka. Pre školského psychológa sú pri riešení akéhokoľvek problému podstatné nielen pohľady a názory rodičov, ale taktiež sa opiera aj o údaje a hodnotenia učiteľov, ktorí sú so žiakmi v každodennom kontakte a ich informácie sú veľmi cenné a nápomocné.

Na druhej strane školský psychológ môže učiteľom pomôcť so širokou škálou problémov, ktoré môžu narúšať celý vzdelávací proces.  Pre efektívnu edukáciu je nevyhnutnou podmienkou psychická pohoda jednotlivých žiakov a príjemná atmosféra v triednom kolektíve. Školský psychológ predstavuje pre učiteľov akéhosi ,,konzultanta“, na ktorého sa môžu obrátiť pri riešení rôznych výchovno-vzdelávacích problémov (problémové správanie, študijné neúspechy bez jasnej príčiny), pri problémoch v sociálnych vzťahoch (šikana, separácia),  môže byť ,,poradcom“ pri charakteristike a prístupe k žiakovi s určitou diagnózou (ADHD, autizmus…). Môže sa s učiteľmi spolupodieľať na vhodnej komunikácii s nespolupracujúcimi rodičmi alebo s rodičmi v odpore. V zložitejších prípadoch poskytuje pomoc pri zvládaní rôznych náročných školských situácií a prispieva k eliminovaniu stresujúcich faktorov (zvládanie stresu, spracovanie). Často však môže byť len obyčajným priateľským ,,poslucháčom“, keď má pán učiteľ alebo pani učiteľka pracovný či súkromný problém a potrebuje podporu a pochopenie.

Na základe vlastnej skúsenosti vnímam zo strany učiteľov pomerne veľký záujem o spoluprácu so školským psychológom na škole. S niektorými triednymi učiteľmi úzko vzájomne spolupracujem v oblasti preventívnej činnosti za účelom eliminácie vzniku sociálno-patologických javov v určitej triede. Učitelia za mnou často prichádzajú a konzultujú vhodný prístup k niektorým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tiež sa niekoľkokrát objavil podnet zo strany triedneho učiteľa ohľadom realizácie prednášky v triede na konkrétnu tému (genderové rozdiely, alkohol, tabakizmus, drogy).

Zaujímať sa o psychické zdravie učiteľov, ako sa cítia, čo prežívajú je veľmi dôležité. Len učiteľ, ktorý bude psychicky vyrovnaný a bude zažívať psychickú pohodu, si vytvorí kladný vzťah ku svojim žiakom, čo vnímam ja osobne ako kľúčové. A len v takom prípade môže byť učiteľ vo svojej profesii úspešný a bude ju vykonávať najlepšie ako vie.

 

Autorka: Lenka Máteová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.

Psychosomatické prejavy detí predškolského veku

Photo by Chinh Le Duc on unsplash.com   Samotný pojem „Psychosomatika“ pochádza z gréckeho „psyché“=duša a „soma“-telo. Psychosomatika je vedná disciplína, ktorá skúma vplyv psychických funkcií na