Duševné zdravie detí a dospievajúcich z pohľadu štatistiky od roku 2017 – 2021

Photo by  Unseen Studio on unsplash.com

Pozrime sa na základné informácie o tom, aké najrozšírenejšie psychické poruchy majú mladí ľudia  za posledných päť rokov.  Ako je na tom celkovo duševné zdravie detí a dospievajúcich ľudí na Slovensku, v Európe a vo svete podľa štatistických údajov? 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE Z NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ

Štatistické údaje nám  preukázali, že počet vyšetrených osôb v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti v roku 2020 klesol vplyvom protipandemických opatrení, ale v roku 2021 opäť stúpol.

Pre porovnanie, pozrime sa na štatistiky od roku 2017. Počet vyšetrených osôb vo vekovej skupine 0-14 v roku 2017 bol 5 386, v roku 2018 sa zvýšil na 5 572, v roku 2019 sme zaznamenali 5 300 osôb, v roku 2020 4 473 osôb a v roku 2021 to bolo 5 273 osôb vyšetrených ambulantnou psychiatrickou starostlivosťou.

Pozrime si vekovú skupinu 15-19 rokov, v roku 2017 bolo vyšetrených 4 343, v roku 2018 počet vyšetrených osôb ambulantnou psychiatrickou starostlivosťou začal klesať na počet osôb 3 881, v roku 2018 sme zase zaznamenali pokles na 3 508 osôb a v roku 2020 počet vyšetrených osôb ambulantnou psychiatrickou starostlivosťou klesol na 2 968 osôb, v roku 2021 to bolo  3812 osôb. (NCZI, 2021)

V posledných piatich rokoch prišlo k významnému nárastu počtu novodiagnostikovaných pacientov pri niektorých menej častých psychických poruchách. V skupine porúch príjmu potravy (dg. F50.0 – F50.9) narástol počet pacientov s diagnózou zistenou prvý krát v živote o 31,3 % oproti minulému roku. Poruchy príjmu potravy zaznamenávajú v posledných rokoch kontinuálny nárast, vzhľadom na 5-ročný priemer stúpol ich počet v roku 2021 o 37,7 %. Podobne medziročne vzrástli novodiagnostikované prípady porúch psychického vývinu (dg. F80.0 – F89) o 24,5 %, v porovnaní s päťročným priemerom tento nárast predstavuje 22,2 % .

 

V skupine detí do 14 rokov boli podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 najčastejšou skupinou diagnóz zistenou prvýkrát v živote poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (dg. F90.0 – F98.9), kam patria aj hyperkinetické poruchy. Uvedená skupina diagnóz tvorila 49,4 % zo všetkých novodiagnostikovaných porúch v tejto vekovej kategórii.

Vo vekovej skupine 15 – 19-ročných, kde bol zaznamenaný najväčší medziročný nárast nových pacientov (29,2 %), mali najčastejšie zastúpenie neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (dg. F40.00 – F48.9) s podielom 36,4 %

 

HBSC (HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED  CHILDREN) štúdia 2017/2018

 

HBSC (Health Behaviour in School-aged  children) z roku 2017/2018 – výskum sa zaoberá problematikou prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich každé štyri roky a v týchto rokoch zmapovali aj dopad pandémie. 

Dotazník sa pýtal hlavne otázky ohľadom trávenia voľného času so zameraním na používanie internetu, online riziká, užívanie návykových látok, spánkové návyky a psychologické a sociálne premenné. Výsledky nasledovne porovnali s výsledkami výskumu EU Kids Online Slovensko z roku 2018 a zistili, že väčšina ukazovateľov sa zhoršila. Rozšírila sa problematická oblasť – výskyt šikanovania, skúsenosť so sexuálnymi obsahmi, výskyt emocionálnych problémov a problémov s pozornosťou.

Taktiež klesli pozitívne faktory – sebaúcta, pocit bezpečia a prijatia doma a v škole. Môžeme len predpokladať, že tieto neveľmi pozitívne výsledky sú ovplyvnené pandémiou COVID-19 a hlavne dúfať, že situácia sa po pandémii zlepší. Totiž pandémia zmenila nie len naše životy, ale aj životy našich detí. Nestretávali sa s kamarátmi, spolužiakmi, z ničoho nič boli vytrhnutí z bežného života a všetko prebiehalo online v domácom prostredí.

Najnovšie štúdie, ako cituje VÚDPaP, poukazujú, že veľká časť psychických porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a ranej dospelosti. Štúdia z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví práve v tejto vekovej skupine. 

Ak sa objaví psychický problém, máme vyhľadať odbornú pomoc, ale chceme my vôbec tú odbornú pomoc vyhľadať? A ak chceme, je liečba dostupná? Výskum, ktorý pozostával zo 1 788 študentov Univerzity Komenského v Bratislave zistil, že medzi najčastejšie vnímané negatíva vyhľadávania pomoci sú – snaha vyriešiť problém svojpomocne, nedostatok finančných zdrojov, stigmatizácia – obavy, čo by si o nich myslelo okolie a napokon nedostatok informácii, kam by sa mohli obrátiť a požiadať pomoc.

UNICEF VÝSKUM

UNICEF sa aktívne zapája do publikovaní správ o stave duševného zdravia detí vo svete. Hovorí, že viac ako 1 zo 7 dospievajúcich ľudí vo veku 10-19 rokov celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psychickou poruchou. Dopĺňa, že takmer 46 000 dospievajúcich ľudí umiera každoročne v dôsledku samovraždy! Samovražda je jednou z piatich najčastejších príčin smrti vo vekovej kategórii 10-19 rokov. Uvádza štatistické dáta aj z Európy, kde až 9 miliónov mladistvých vo veku 10-19 rokov trpí duševnými poruchami. Približne od nás odídu 3 ľudské duše v dôsledku samovraždy. Výskyt depresie a úzkosti u mladých v roku 2019 bola až 55%. Ako sme už predtým spomenuli COVID-19, tak aj UNICEF uvádza, že v priemere 1 z 5 ľudí vo vekovej skupine 15-24 rokov sa často cítil deprimovaný alebo stratil záujem o dianie vo svete a okolo seba.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE A VEREJNÉ FINANCIE

Zaujímavé sú tiež štatistické dáta z diskusnej štúdie Duševné zdravie a verejné financie. V roku 2017 (MF SR, 2020), kedy trpel každý deviaty obyvateľ Slovenska jednou alebo viacerými duševnými poruchami, najväčšiu prevalenciu tvorili úzkostné poruchy. Ak sa berie do úvahy len záťaž počas života – nezarátajú sa roky predčasného úmrtia – duševné poruchy sú na treťom mieste predčasného úmrtia. Akútna schizofrénia je na prvom mieste ochorení, ktoré najviac znižujú zdravie počas jedného roka života, na druhom mieste je závažná roztrúsené skleróza a na treťom mieste je závažná závislosť na opiátoch.

Samovražda (príčina úmrtia) je na druhom mieste po automobilových nehodách u mladistvých. Žiaľ, podiel úmrtí v dôsledku sebapoškodenia (samovražda, predávkovanie) narastá. V roku 2016 na Slovensku až 18% (zo všetkých úmrtí) mladistvých vo veku 15-19 rokov spáchalo samovraždu. V roku 2017 boli na Slovensku predpísané antidepresíva takmer 20-tisíc pacientom s ľahkou depresiou, z toho 3 600 detí a mladistvých, z toho 58 detí do 5 rokov užívalo antidepresíva neodporúčané pre pacientov vo veku do 18 rokov.

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES – PREVENCIA PSYCHICKÝCH PORÚCH V KONCEPTE TRAUMATICKÝCH ZÁŽITKOV V DETSTVE

Existujú rôzne programy prevencie porúch a podpory duševného zdravia, ktoré patria medzi najúčinnejšie opatrenia v oblasti duševného zdravia. Podľa CDC – Centre for Disease Control and Prevention (US) zdôrazňuje, aby boli prevencie rozdelené do vekových skupín, lebo v každom veku pôsobia rôzne rizikové faktory, a taktiež ľudia sa pohybujú v rôznych prostrediach počas ich života (škola, práca).

Najúčinnejšie prevencie na podporu duševného zdravia sú v ranom detstve. Najdôležitejšie je, aby po narodení sa vytvorila bezpečná a spoľahlivá vzťahovú väzba medzi dieťaťom a matkou. Prežívanie stresu v detskom veku vplýva na život v koncepte traumatických zážitkov v detstve (z angl. Adverse Childhood Experiences  ). Výskum Adverse Childhood Experiences (ACEs)  zistil, že ľudia s aspoň štyrmi z desiatich definovaných nepriaznivých zážitkov z detstva majú v dospelosti výrazne horšiu kvalitu života, napr. zvýšená pravdepodobnosť výskytu chronických ochorení, duševných porúch, horšieho životného štýlu, nižšieho dosiahnutého vzdelania a násilnejšieho správania a rozvodnosti. Medzi efektívne programy v ranom detstve patria vhodná zdravotná a sociálne starostlivosť o matku, skríning a prevencia traumatických zážitkov ACEs v primárnej starostlivosti, programy rozvíjajúce zručnosti rodičov pri výchove malých detí, sociálne programy podporujúce hru detí a rodičov a napokon skríning a diagnostika duševných porúch u detí.

V školskom veku dieťaťa sa pridávajú problémy v škole a s rovesníkmi, v adolescencii užívanie alkoholu a drog. Najúčinnejšie programy v školskom veku sú tréningy emocionálnej gramotnosti u žiakov, tréningy výchovných zručností u rodičov, programy pre prevenciu a riešenie šikany a skríning a online intervencie u študentov.

Nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc, máme len jeden život!

 

 

Autorka: Simona Gécziová

 

 

Použité zdroje

NZCI (2020). Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020. Dostupné na

https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Psychiatricka_starostlivost/Pages/default.aspx

NZCI (2020). Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020. Dostupné na

https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Psychiatricka_starostlivost/Pages/default.aspx

MF SR (2020). Duševné zdravie a verejné financie. Diskusná štúdia. Dostupné na

https://www.mfsr.sk/files/archiv/9/Dusevne_zdravie_verejne_financie_UHP.pdf     

 

UNICEF (2021). Správa o stave duševného zdravia detí vo svete. Dostupné na

https://www.unicef.sk/clanky/551-sprava-o-stave-dusevneho-zdravia-deti-vo-svete/

VÚDPaP (2021). Dieťa v ohrození 2021. Dostupné na

 https://vudpap.sk/dvo/dvo-op-2021/dvo-2021/

HBSC: https://hbscslovakia.com/hbsc-slovensko-2017-2018/

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES – PREVENCIA PSYCHICKÝCH PORÚCH V KONCEPTE TRAUMATICKÝCH ZÁŽITKOV V DETSTVE –  https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.