Intervenčná činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

Pojem ,,intervencia“ možno chápať ako zásah, zákrok uskutočnený v prospech osoby či veci, pričom cieľom je dosiahnutie určitej pozitívnej zmeny, resp. nápravy.

Požiadavka vykonať intervenciu zväčša prichádza nečakane ako dôsledok vzniku určitého problematického javu, ktorý sa objavil.

V školskom prostredí sa najčastejšie realizuje skupinová intervencia s viacerými žiakmi z rôznych príčin, napríklad bitka, prejavy šikany, intoxikácia alkoholom a iné. 

Dôležité je pohotovo a rýchlo na ňu reagovať, vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k zhoršeniu situácie.

Úloha školského psychológa spočíva v naplánovaní a celej realizácii intervenčného zásahu v čo najskoršom možnom termíne takým spôsobom, aby bola ŠPecificky konštruovaná a prispôsobená konkrétnym potrebám, ktoré si vyžaduje daná situácia a jej účastníci.

Ako sme už spomínali, intervenčná činnosť sa všeobecne od prevencie odlišuje svojím neplánovaným nástupom ako okamžitá reakcia na akútny problém.

Aplikuje sa pri nežiadúcom správaní,  ktoré sa objavilo, a je potrebné ho zastaviť.

Školský psychológ môže pri jej vykonávaní  požiadať o spoluprácu  aj odborníkov z CPPPaP  v príslušnom okrese.

Na druhej strane, prevencia sa plánuje dlhodobo a systematicky na celý školský rok dopredu a môže prebiehať v kooperácii s ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami školy.

Krízová intervencia

Osobitným druhom je krízová intervencia, ktorá sa vyžaduje taktiež v situáciách, ktoré sú náhle, avšak sú sprevádzané nejakou tragickou udalosťou so silným traumatizujúcim účinkom, resp. sú nadmerne stresujúce a extrémne zaťažujú psychiku zúčastnených osôb (ochorenie, smrť žiaka/ učiteľa, prírodná katastrofa, nehoda a pod.).

V mnohých prípadoch existuje veľké riziko prepuknutia posttraumatickej stresovej poruchy. Z toho dôvodu sa odporúča vykonať krízovú intervenciu najneskôr do 48 h po danej udalosti.

Školský psychológ má v takýchto prípadoch za úlohu posúdiť celú situáciu, identifikovať dotknuté osoby vyžadujúce individuálnu či skupinovú pomoc, urýchlene skontaktovať krízový tím a zabezpečiť psychickú podporu týmto osobám.

Vykonávanie krízovej intervencie si vyžaduje aplikovanie techník a postupov, ktoré sú overené, preto sa neodporúča realizovať ju bez špecializovaného vzdelávania, ktoré je na to zamerané. V prípade vzniku takejto udalosti na škole je vhodné čo najskôr kontaktovať CPPaP v danom okrese.

Viac o krízovej intervencii:

https://inklucentrum.sk/event/krizova-intervencia/

https://www.ior.sk/pre-psychol%C3%B3gov

https://ipcko.sk/online-krizova-intervencia-akreditovany-kurz/

 

 

 

Autorka: Lenka Máteová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.