Terapeutická činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

V Príručke systému poradenstva a prevencie – podporná úroveň 2.stupňa, s. 7 je bližšie špecifikovaná intervenčná činnosť takto:

„Intervenčná činnosť vykonávaná rôznymi etablovanými odbornými a terapeutickými postupmi so zámerom pôsobiť na osobnosť dieťaťa/ žiaka v zmysle podpory rozvoja jeho psychického zdravia a potenciálu. Ide o individuálnu a skupinovú terapiu, napr. hrová terapia, arteterapia, muzikoterapia a pod. alebo o psychoterapeutickú činnosť po absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelávania.“

Z uvedeného vyplýva, že ŠP môže vykónávať aj terapeutickú činnosť po absolvovaní psychoterapeutického výcviku.

Mnohí školskí psychológovia  majú absolvované psychoterapeutické výcviky na vlastné náklady, lebo ich to profesijne a osobnostne posúva.

Mnohí zase nemajú a sú za to, aby sa ŠP ani nepúšťal do terapie.

Na Slovensku to však funguje tak, že aj keď psychoterapeutické školy ponúkajú možnosť absolvovať výcvik pre školských psychológov (a odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva) v danom prístupe, nestáva sa z vás automaticky oficiálny psychoterapeut, pretože tým sa môže stať len psychológ s certifikovanou pracovnou činnosťou, na ktorú vám vydá licenciu Slovenská komora psychológov. Viac info tu.

Aj napriek tomuto faktu, mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik v rôznej časovej dotácii a rôzneho zamerania je pre ŠP nesmierne cenná pomoc pri vedení poradenského procesu.

Lebo notoricky známa publikácia 

GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995 

je síce fajn na začiatok, ale na konkrétnu aplikáciu techník a metód poradenstva je dôležité mať špecifický výcvik.

Môžete si vybrať spomedzi prístupov na Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii tieto:

  1. Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie
  2. Slovenská spoločnosť pre katatýmno- imaginatívnu psychoterapiu
  3. Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
  4. Košický inštitút pre systemickú skúsenosť
  5. Inštitút procesorientovanej psychológie
  6. Slovenská spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu
  7. Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
  8. Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
  9. Slovenský inštitút logoterapie
  10. Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike
 

Asi najčastejšou terapeutickou pomôckou, ktorú ŠP využívajú v praxi sú terapeutické karty, napríklad ako tu. Aj na prácu s kartami však potrebujete výcvik.

Ďalšia často využívaná terapia je hrová terapia – najmä na základných školách.

Oblúbená je tiež arteterapia, artefiletika, muzikoterapia a pod.

Ďalej práca s rôznymi figárkami, postavičkami ako projektívne metódy na odhalenie nevedomých štruktúr psychických procesov. Ale taktiež na ventiláciu emocionálneho napätia.

Často sú využívané aj relaxačné techniky ako autogénny tréning, Jacobsonova relaxačná technika a iné.

Autorka: Lucia Balážová

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.