Kto je to školský psychológ?

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

 Školskí psychológovia alebo tiež nazývaní psychológovia v edukačnej praxi¹ sú zamestnancami školy, ktorí sa zaraďujú podľa zákona č. 138/2019 Z.z. §23 medzi odborných zamestnancov školy. Nie sú pedagogickými ani nepedagogickými ( to sú napr. p. upratovačky, školník, vrátnik a pod.) zamestnancami školy.

Prvý krát sa dostal pojem – školský psychológ do zákona č. 245/2008 Z.z. – školský zákon.

Školskí psychológovia boli na školách aj predtým, ale naozaj len ako hrozienka v bábovke.

Aj po tom, ako sa školskí psychológovia dostali do zákona, čo je od 30tych rokov veľký úspech, aby dostali aj oni svoje oficiálne postavenie v školskom systéme, ich výskyt na školách bol stále veľmi sporadický.

Školská psychológia na Slovensku má naozaj ešte mladú históriu (viac o histórii na aspsr.sk), preto na Slovensku neexistuje akoby ujasnená predstava, čo všetko môže robiť šp na školách, ich kompetencie sa veľmi líšia a ich počet je stále veľmi nízky (cca 550 šp na 3000 ZŠ a SŠ dokopy – Zdroj: CVTISR údaj k 15.9.2021).

Prelomový sa stal rok 2020, kedy vyšli Procesné štandardy multidisciplinárnych tímov pod gesciou VÚDPap-u (Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie) – už zadefinovaných ako školské podporné tímy (ŠPT) podľa novelizovaného zákona č. 245/2008 zákonom č. 415/2021 Z.z. od 1.1. 2022.

Práve v týchto štandardoch sa zadefinovali štandardy odborných a odborno-metodických činností – ako postupovať napr. v odbornej činnosti – diagnostika, konzultácia, kedy sa prechádza už do poradenstva a pod.

V súčasnosti (2/2022) sa čaká na obsahové a výkonové štandardy, ktoré by ešte viac mali zabezpečiť jednotnú starostlivosť o klientov v systéme poradenstva a prevencie.

Ak vám o tom na škole nepovedali, tak si ich určite prečítajte ako aj celú stránku VÚDPaPu ;).

Na základe vzdelania sú školskí psychológovia odborníci v aplikovanej psychologickej disciplíne školská psychológia.

Vieme, že máme viacero psychologických disciplín, ako napríklad v tabuľke:

(Zdroj: Daniel J., et al: (2010). Prehľad všeobecnej psychológie. Enigma.)

Definíciu si môžete pozrieť v publikácii ;).

Čo je pointa je, že niektorí sa viac pozerajú na školskú psychológiu ako na VEDU a niektorí ako na PROFESIU³.

Po stránke VEDY sa chápe šp ako teoreticko-aplikovaná disciplína, to znamená, že skúma:

 • Psychologické aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Metodologické otázky
 • Aké metódy a techniky môže použiť šp v praxi
 

Po stránke PROFESIJNEJ sa zaoberá oblasťami ako:

 • Integrácia teoretických poznatkov do praxe
 • Podľa toho, kto je klient: žiak, rodič, učiteľ, riaditeľ, tak ich problémami a „zákazkami“
 • Zákonitosťami učenia, výchovy, vyučovacieho procesu
 • Psychickými problémami (psychickým poruchami)
 • Sociálne vzťahy
 • Celková školská klíma
 

Čo je dôležité zdôrazniť je, že je to MEDZIODBOROVÁ VEDA, preto predmety skúmania sa prelínajú aj s inými psychologickými disciplínami ako napríklad³:

 • Pedagogická psychológia
 • Poradenská psychológia
 • Sociálna psychológia
 • Vývinová psychológia
 • Psychológia osobnosti
 • Klinická psychológia
 • Patopsychológia
 

To znamená, že, ak chcete porozumieť viac dynamike sociálnych vzťahov, tak musíte siahnuť po publikáciu zo sociálnej psychológie. Ak chcete vedieť niečo o ADHD diagnóze tak po publikácii z detskej patopsychológie, ak niečo o tvorbe testu v strednom pásme učebných kompetencií žiakov, tak pravdepodobne po publikácii z pedagogickej psychológie a podobne.

V tomto je školská psychológia naozaj náročná, pretože má neskutočné množstvo predmetov skúmania špecificky zasadené do školského prostredia.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

 

Zdroje:

¹GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina

²Daniel J., et al: (2010). Prehľad všeobecnej psychológie. Enigma.

³Hvozdík J.: (1986). Základy školskej psychológie. Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.