Kto je to školský psychológ?

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

 Školskí psychológovia alebo tiež nazývaní psychológovia v edukačnej praxi¹ sú zamestnancami školy, ktorí sa zaraďujú podľa zákona č. 138/2019 Z.z. §23 medzi odborných zamestnancov školy. Nie sú pedagogickými ani nepedagogickými ( to sú napr. p. upratovačky, školník, vrátnik a pod.) zamestnancami školy.

Prvý krát sa dostal pojem – školský psychológ do zákona č. 245/2008 Z.z. – školský zákon.

Školskí psychológovia boli na školách aj predtým, ale naozaj len ako hrozienka v bábovke.

Aj po tom, ako sa školskí psychológovia dostali do zákona, čo je od 30tych rokov veľký úspech, aby dostali aj oni svoje oficiálne postavenie v školskom systéme, ich výskyt na školách bol stále veľmi sporadický.

Školská psychológia na Slovensku má naozaj ešte mladú históriu (viac o histórii na aspsr.sk), preto na Slovensku neexistuje akoby ujasnená predstava, čo všetko môže robiť šp na školách, ich kompetencie sa veľmi líšia a ich počet je stále veľmi nízky (cca 550 šp na 3000 ZŠ a SŠ dokopy – Zdroj: CVTISR údaj k 15.9.2021).

Prelomový sa stal rok 2020, kedy vyšli Procesné štandardy multidisciplinárnych tímov pod gesciou VÚDPap-u (Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie) – už zadefinovaných ako školské podporné tímy (ŠPT) podľa novelizovaného zákona č. 245/2008 zákonom č. 415/2021 Z.z. od 1.1. 2022.

Práve v týchto štandardoch sa zadefinovali štandardy odborných a odborno-metodických činností – ako postupovať napr. v odbornej činnosti – diagnostika, konzultácia, kedy sa prechádza už do poradenstva a pod.

V súčasnosti (2/2022) sa čaká na obsahové a výkonové štandardy, ktoré by ešte viac mali zabezpečiť jednotnú starostlivosť o klientov v systéme poradenstva a prevencie.

Ak vám o tom na škole nepovedali, tak si ich určite prečítajte ako aj celú stránku VÚDPaPu ;).

Na základe vzdelania sú školskí psychológovia odborníci v aplikovanej psychologickej disciplíne školská psychológia.

Vieme, že máme viacero psychologických disciplín, ako napríklad v tabuľke:

(Zdroj: Daniel J., et al: (2010). Prehľad všeobecnej psychológie. Enigma.)

Definíciu si môžete pozrieť v publikácii ;).

Čo je pointa je, že niektorí sa viac pozerajú na školskú psychológiu ako na VEDU a niektorí ako na PROFESIU³.

Po stránke VEDY sa chápe šp ako teoreticko-aplikovaná disciplína, to znamená, že skúma:

 • Psychologické aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Metodologické otázky
 • Aké metódy a techniky môže použiť šp v praxi
 

Po stránke PROFESIJNEJ sa zaoberá oblasťami ako:

 • Integrácia teoretických poznatkov do praxe
 • Podľa toho, kto je klient: žiak, rodič, učiteľ, riaditeľ, tak ich problémami a „zákazkami“
 • Zákonitosťami učenia, výchovy, vyučovacieho procesu
 • Psychickými problémami (psychickým poruchami)
 • Sociálne vzťahy
 • Celková školská klíma
 

Čo je dôležité zdôrazniť je, že je to MEDZIODBOROVÁ VEDA, preto predmety skúmania sa prelínajú aj s inými psychologickými disciplínami ako napríklad³:

 • Pedagogická psychológia
 • Poradenská psychológia
 • Sociálna psychológia
 • Vývinová psychológia
 • Psychológia osobnosti
 • Klinická psychológia
 • Patopsychológia
 

To znamená, že, ak chcete porozumieť viac dynamike sociálnych vzťahov, tak musíte siahnuť po publikáciu zo sociálnej psychológie. Ak chcete vedieť niečo o ADHD diagnóze tak po publikácii z detskej patopsychológie, ak niečo o tvorbe testu v strednom pásme učebných kompetencií žiakov, tak pravdepodobne po publikácii z pedagogickej psychológie a podobne.

V tomto je školská psychológia naozaj náročná, pretože má neskutočné množstvo predmetov skúmania špecificky zasadené do školského prostredia.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

 

Zdroje:

¹GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina

²Daniel J., et al: (2010). Prehľad všeobecnej psychológie. Enigma.

³Hvozdík J.: (1986). Základy školskej psychológie. Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.