Čo vlastne robí školský psychológ?

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

Hlavnú náplň ich práce by sme mohli zhrnúť ako starostlivosť o duševné zdravie celej školy.

Starajú sa o duševné zdravie nielen žiakov, ale aj učiteľov, rodičov a iných zamestnancov školy.

Vykonávajú odborné psychologické činnosti ako

 • prevencia,
 • konzultácia/poradenstvo,
 • diagnostika,
 • a intervencia (zásah).
 

Všetky tieto odborné činnosti sú už štandardizované v Procesných štandardoch pre školské podporné tímy  na stránke VÚDPAP-u tu.

Konkrétne to môžu byť činnosti ako:

 • prevencia pred patologickým správaním žiakov (agresivita, šikana, kyberšikana a iné)
 • realizuje preventívne programy na rozvoj pozitívnych vlastností žiakov ako kooperácia, empatia, prosociálnosť
 • pracuje na rozvoji osobnosti žiakov
 • poskytujú konzultáciu žiakom na riešenie najrôznejších problémov a tém, ktoré ich trápia
 • poskytujú konzultáciu aj rodičom a učiteľom
 • poskytujú tiež dlhodobé poradenstvo žiakom, rodičom a učiteľom vo vybraných témach školskej psychológie
 • vykonávajú orientačnú diagnostiku napríklad na zistenie osobnostných čŕt žiakov, kariérových predpokladov, sociálnych vzťahov v triede a pod.
 • využívajú psychoterapeutické metódy na poskytnutie relaxácie a krátkodobého terapeutického pôsobenia
 • vykonávajú intervencie v akútnych prípadoch, ktoré sa v školskom prostredí vyskytnú

napr. pri zistení šikanovania v škole, konfliktoch, narušených sociálnych vzťahoch a pod.

Tieto činnosti sa môžu líšiť a špecifikovať na základe toho, na akom type školy pracuje školský psychológ, či už je to materská škola, základná škola, stredná škola či špeciálna škola.

Tiež sa môžu kompetencie školského psychológa rozšíriť, ak daný školský psychológ napríklad absolvoval psychoterapeutický výcvik. Taktiež, ak si rozšíril svoje kompetencie o školenia na využívanie rôznych diagnostických testov a prístrojov po príp. ak absolvoval kurz krízovej intervencie, tak vie poskytnúť špecializované psychologické služby.

Jednotlivé činnosti školských psychológov sa tiež možu líšiť od potrieb školy a problémov, ktoré si vyžadujú riešenie. Niekde môže školský psychológ pracovať viac s celým kolektívom prostredníctvom preventívnych  a intervenčných programov na podporu pozitívnej sociálnej klímy. Inde bude viac realizovať konzultácie vo svojej pracovni a pracovať na individuálnych problémoch žiakov.

Školský psychológ nepracuje len s problémami žiakov. Pozerá sa na školu ako na systém, ktorý by mal fungovať efektívne a plnohodnotne ako celok. Preto mnohé jeho činnosti smerujú na harmonizáciu celkovej klímy školy.

To môžu byť už spomínané preventívne a intervenčné programy pre celé kolektívy tried, ale aj rôzne neformálne aktivity školy ako napríklad vyrezávanie tekvíc s rodičmi, žiakmi a učiteľmi v základných školách, ale aj slávnostné prijatie prvákov stredných škôl druhákmi prostredníctvom zábavných aktivít.

Školský psyhcológ je preto veľa krát stmelovač, mediátor či mentor/facilitátor v školskom prostredí. Pozerá sa na výzvy školy z pohľadu odborníka zo psychologického poradenstva, ale zároveň s otvoreným srdcom načúvať každému, či už je to rodič, žiak, učiteľ alebo riaditeľ.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.

Prečo je tak dôležitá hra pre naše deti?

Photo by  Markus Spiske on unsplash.co  Na jednej strane, od detských klinických a školských psychológov môžeme počuť o nevyhnutnosti a dôležitosti podnetného prostredia pre zdravý vývoj detí.

Rozvod/rozchod rodičov a ich dopad na deti

Photo by Eric Ward on unsplash.com Rodina je základnou bunkou našej spoločnosti. Predstavuje miesto, kde sa dieťa učí  spolužitiu, láske a vzájomnému rešpektu, poskytuje svojim členom