Prevencia naša každodenná alebo ako prebieha preventívna činnosť školského psychológa?

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odpoučam:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

Preventívna činnosť školského psychológa na škole sa považuje za jeden zo základných nosných pilierov pre vytváranie optimálnych podmienok pre zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin žiakov.

Školský psychológ nepracuje len so samotným ,,problémom (patologickým javom)“. Taktiež má kľúčový význam pri predchádzaní jeho vzniku pomocou pôsobenia na ,,bezproblémových“ žiakov v školskom prostredí.

Hlavnou ideou prevencie je ovplyvňovať názory, postoje a správanie žiakov žiadúcim smerom k vytváraniu a formovaniu zdravého a bezpečného prostredia celej školy.

Pred samotnou realizáciou prevencie školského psychológa na škole je dôležité najskôr zodpovedať si otázku, čo je vlastne jej cieľom.

Preventívna činnosť ako taká, sa zameriava na široké spektrum oblastí, od eliminácie rizikového správania (šikana, fajčenie, konzumácia alkoholu, závislosť na internete apod.), predchádzania vzniku školských a výchovných ťažkostí až po rozvoj empatie, kooperácie, súdržnosti, asertívneho správania či tolerancie v sociálnej skupine. Výhodou prítomnosti školského psychológa priamo na škole je, že pozná školu zvnútra, pozná jednotlivých žiakov a dokáže z odborného hľadiska posúdiť ŠPecifickú potrebu prevencie v určitej oblasti pre konkrétnu triedu.

Výsledok ucelenej a komplexnej preventívnej činnosti školského psychológa by mal byť indikátor toho, že žiaci získali pomocou nových vedomostí a zručností potrebné základy pre:

  • schopnosť činiť samostatné a správne rozhodnutia,
  • schopnosť vedieť riešiť problémy konštruktívnym spôsobom, prípadne požiadať o pomoc pri ich riešení,
  • uplatňovanie optimálnych komunikačných zručností,
  • primeranú odolnosť voči stresu, záťažovým situáciám,
  • zvýšenie porozumenia o dôsledkoch rizikového správania (zdravotných, sociálnych) pomocou objektívnych informácií a získanie negatívneho postoja voči takémuto správaniu.

 

Preventívna činnosť sa zväčša realizuje prostredníctvom vybraného preventívneho programu. 

Ten všeobecne predstavuje ucelený nástroj, resp. strategický plán k dosiahnutiu stanoveného cieľa pomocou konkrétnych preventívnych aktivít, pričom má vopred zadefinovanú cieľovú skupinu, pre ktorú je vhodný a primárne určený.

V súčasnosti existuje nespočetné množstvo kvalitne prepracovaných konkrétnych preventívnych programov s príslušným manuálom, ktoré odborníci odporúčajú a je možné ich v škole aplikovať v závislosti od charakteru určitého problému.

Druhou alternatívou preventívneho pôsobenia na škole je zostavenie vlastného preventívneho programu s výberom aktivít na základe vlastného uváženia.  Takýto program musí mať vopred definovaný cieľ, cieľovú skupinu, počet a postupnosť stretnutí. Použité metódy a techniky v programe môžu mať informačný (prednášky, diskusie, prezentácie…) alebo zážitkový charakter (hry, modelové situácie…).

Tu však platí pravidlo, že program bude efektívny len v prípade, ak vybrané aktivity budú mať u žiakov úspech a budú pre nich ,,atraktívne“. Vychádzajúc z osobných praktických skúseností viacerých psychológov je možné konštatovať, že pre začínajúcich školských psychológov by bolo vhodné prevenciu realizovať skôr prostredníctvom overených preventívnych programov, nakoľko sa vo svojej práci ešte len orientujú a potrebujú načerpať praktické zručnosti a skúsenosti.

V konečnom dôsledku je ukazovateľom úspešne realizovaného preventívneho pôsobenia v školskom prostredí pozorovanie pozitívnych zmien u účastníkov v oblastiach, na ktoré bola prevencia zameraná. V ideálnom prípade tieto zmeny pretrvajú  a budú formovať osobnosť tým žiaducim spôsobom.

 

Autorka: Lenka Máteová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.