Diagnostická činnosť ŠP

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

Školskí psychológovia môžu vykonávať diagnostickú činnosť, avšak táto oblasť je stále spornou témou medzi odborníkmi. Povieme si prečo.

K základným diagnostickým metódam v práci ŠP patria:

  1. pozorovanie
  2. rozhovor
  3. testy a dotazníky
  4. projektívne metódy
  5. analýza produktov
 

Viac si o nich môžete prečítať tu: http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/praca-v-skolach.

V tomto článku si povieme praktické fakty o diagnostickej činnosti ŠP.

Sporným bodom diagnostickej činnosti školských psychológov je práve využívanie psychodiagnostických testov a niektorých štandardizovaných dotazníkov.

Niektorí psychológovia v školách diagnostiku skoro vôbec nerobia, pretože im to buď vedenie školy vyslovene zakáže alebo nemajú čas, nemajú vzdelávanie alebo sa na to necítia kompetentní.

Druhá skupina školských psychológov práveže testy a dotazníky chce využívať vo väčšej miere vo svojej práci avšak je tu jeden malý problém.

Dotazníky a testy, ktoré využíva ŠP by sa nemali zhodovať s tými, ktoré využíva miestna CPPPaP. Dôvodom je, že by sa žiaci preťažovali a výsledky by strácali validitu a reliabilitu.

Preto je veľmi dôležité, aby si ŠP vždy zistil, aké testy a dotazníky využívajú kolegovia v CPPPaP a podľa toho si vybrali také dg nástroje, ktoré oni nevyužívajú.

ORIENTAČNÁ DIAGNOSTIKA – čo to je?

Pred novelizovaním zákona 245/2008 sa vypustilo zázračné slovíčko „orientačná“ (diagnostika), s ktorým mnohí ŠP neboli stotožnení, pretože vnímali, že ich to limituje vo využívaní niektorých najmä diagnostických testov a štandardizovaných dotazníkov.

Keďže tam toto slovíčko dlho nebolo, ŠP využívali rôzne dg testy a dotazníky.

Avšak nikto nikdy neurčil, ktoré dg testy a dotazníky môže alebo nemôže ŠP využívať.

Zlaté pravidlo je, že ŠP by si mal zistiť, aké dg testy využíva miestna CPPPaP a podľa toho citlivo zvoliť dg testy na nevyhnutnú diagnostiku, ktorá je však stále len orientačná, pretože komplexnú dg a následne aj správu môže napísať len CPPPaP a CŠPP ako zákonné inštitúcie na vydávanie záverov diagnostiky (výkonové testy, inteligenčné testy, testy čiastkových schopností a iné) pre deti v rezorte školstva.

Slovíčko orientačná teda ani v novelizovanom zákon č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisoch od 1.1. 2022 nefiguruje pri školskom psychológovi

  • § 24 odsek 2, písmeno a):

Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie

„poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie“

Avšak v súčasnom znení zákona č. 245/2008 Z.z. novelizovaným zákonom č. 415/2021 Z.z. je v 5-stupňom systéme poradenstva a prevencie,v prvom a druhom stupni, do ktorého spadá ŠP spomenutá: pedagogická a orientačná diagnostika.

  • § 131

(1)

Odborná činnosť podľa § 130 ods. 1 sa uskutočňuje v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní

a)prvého stupňa,

b)druhého stupňa,

c)tretieho stupňa,

d)štvrtého stupňa,

e)piateho stupňa.

(2)

Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec školy a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa zahŕňajú

a)pedagogickú diagnostiku,

b)pedagogickú intervenciu,

c)výchovné poradenstvo,

d)kariérové poradenstvo,

e)rozvoj inkluzívneho vzdelávania,

f)prevenciu.

(3)

Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský ŠPeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa zahŕňajú

a)orientačnú diagnostiku,

b)prevenciu,

c)poradenstvo,

d)intervenciu,

e)krízovú intervenciu,

f)reedukáciu,

g)metodickú podporu a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia.

 

Taktiež v Príručke systému poradenstva a prevencie pre podpornú úroveň 2.stupňa je pri školskom psychológovi spomenutá orientačná diagnostika, pozri tu.

Z tohto vyplýva, že sa tam zázračné slovíčko „orientačná“ opäť vrátilo, nikto však presne nevie, čo znamená a ktoré dg testy a iné dg metódy môže a nemôže ŠP využívať.

KVALITATÍVNE VS. KVANTITATÍVNE METÓDY

Na každom type školy ŠP využíva pozorovanie, rozhovor, projektívne metódy a aj analýzu produktov.

Práve tieto metódy sú využívanejšie v práci školských psychológov na Slovensku ako psychodiagnostické testy či štandardizované dotazníky.

U nás je väčší dôraz na kvalitatívne metódy, kdežto u zahraničných kolegov možno badať viac dôraz na exaktné a kvantitatívne metódy.

ŠTANDARDIZOVANÉ TESTY A DOTAZNÍKY

So štandardizovanými testami a dotazníkmi je to o niečo komplikovanejšie, pretože každý takýto test a dotazník si musí ŠP zaplatiť a absolvovať aj kurz k administrácií daného testu/dotazníka.

V lepšom prípade im ho zakúpi škola, ale to je stále veľmi ojedinelé na Slovensku.

Po pravde, školskí psychológovia naozaj nemajú čas na administráciu časovo náročných testov a dotazníkov pri počte 700 žiakov na škole. Na základe kvalitatívneho vyhodnotenia situácií vedia odporučiť klienta na diagnostiku do miestnej CPPPaP alebo poslať na vyšetrenie k pediatrovi, pedopsychiatrovi, klinickému psychológovi a pod.

Školskí psychológovia teda využívajú najčastejšie krátke autorské dotazníky, ktoré si vytvoria sami napr. na zmapovanie vzťahov v triede, taktiež využívajú sociometriu, dotazník Naša trieda, Blob test, ADOR, testy vrámci kariérového poradenstva na zistenie vlastností, záujmov a postojov napr. HSPQ, AIST-r, Test hierarchie záujmov a iné .

Realita je v súčasnosti taká, že väčšina ŠP nemá zakúpené a ani absolvované vzdelávanie k využívaniu štandardizovaných dg nástrojov a ani na to nemá časové kapacity.

Na štandardizovaní 162 testov a dotazníkov sa však v súčasnosti aktívne pracuje v rámci medzirezortnej spolupráce so Slovenskou komorou psychológov, čo predstavuje veľký krok vpred v oblasti psychodiagnostiky na Slovensku.

 

Viac zdrojov o jednotlivých diagnostických metódach:

https://www.preskoly.sk/p/77673-detska-klinicka-psychologie/

https://www.preskoly.sk/p/606460-psychodiagnostika-deti-a-dospivajicich/

Online Učebnica pedagogického výskumu

Bačíková M., Janovská A.: Základy pedagogicko-psychologického výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstvo. 2018. UPJŠ KE, ŠafárikPress

Spoločnosti, ktoré ponúkajú zakúpenie si štandardizovaných testov:

https://psychodiagnostika.sk/

https://psychoprof.sk/

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.