Šikanovanie a ako postupovať

Photo by  Alex Ivashenko on unsplash.com

Šikanovanie patrí medzi jeden z fenoménov dnešnej doby, ktorým si prechádzajú mnohé deti už na základnej škole. Odborná literatúra za šikanovanie považuje „široký okruh správania sa dieťaťa alebo detí, ktoré má za cieľ  ohroziť, zastrašiť, ponížiť alebo nejako inak ohroziť iné dieťa alebo skupinu detí. Môžeme do neho zahrnúť aj slovné ponižovanie, nadávanie a kritizovanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, poškodzovanie odevu a iných osobných vecí, telesné napádanie.“[1] Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu trestných činov. Trestný zákon definuje trestný čin ako prečin a zločin. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.[2]

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky proti majetku.[3]

 

Ani jeden rodič si nemôže byť istý, či jeho dieťa neprechádza ťažkým obdobím, o ktorom sa nedokáže rozprávať. Ak vnímate, že Vaše dieťa:

 • nemá kamarátov,
 • je čoraz viac utiahnutejšie,
 • nadmerne sa obáva,
 • odmieta chodiť do školy,
 • sťažuje sa na bolesti hlavy, brucha,
 • stráca záujem o učenie,
 • býva apatické, smutné, plačlivé,

 

poskytnite mu maximálnu oporu a priestor na zdieľanie. Rozprávajte s ním, vypočujte ho bez zľahčovania jeho problému, verte mu. Dohodnite si, najlepšie obaja rodičia spoločne, konzultáciu s triednym učiteľom a následne navštívte riaditeľa školy. V prípade, že škola disponuje školským psychológom, prípadne má kontakt na príslušné Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, vyžiadajte si kontakt a dohodnite stretnutie, poskytnite odbornú starostlivosť Vášmu dieťaťu.

V školskom prostredí je dôležité preventívne opatrenie: „Sme škola, kde sa šikanovanie a ubližovanie netoleruje.“, edukovanie žiakov v oblasti šikanovania a kyberšikanovania, možností ako sa brániť, ako reagovať, na koho sa obrátiť.

Kolář uvádza niektoré chybné kroky, ktorých sa dopúšťajú učitelia pri riešení šikanovania:

 • Často sú vyšetrované obete a agresori spoločne.
 • Berú sa vážne falošní svedkovia, ktorým tak rozkázal „šéf“ agresorov.
 • Pri vyšetrovaní sa neberie do úvahy dostatočný zreteľ na traumu obete.
 • Bezprostredne sa preberá výpoveď týraného žiaka s výpoveďou agresora. To môže viesť k mylným záverom, kedy je obeť označená za agresora a agresor za obeť.
 • Nezriedka sa stane, že sa obeť dá preradiť do inej školy alebo triedy a šikanovanie na danej škole pokračuje ďalej. [4]

 

Pri riešení šikanovania je potrebné ako opatrenie vyhľadať odbornú pomoc pre obeť, poskytnúť intervenčný program pre žiakov v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie, osobe agresora a jeho zákonným zástupcom poskytnúť odbornú starostlivosť. V školskom prostredí pridŕžať sa Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil šikanovania, spáchania trestného činu uvedeného v čl. 2 ods. 7 alebo opakovane páchal priestupky uvedené v čl. 2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť podozrenie podľa odseku 1, skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov
a opatrenia, ktoré prijal podľa článku 4 alebo článku 5. 8.2.

Pri podozrení na šikanovanie žiaka je veľmi dôležitá úzka spolupráca rodičov, učiteľov (najmä triedneho učiteľa) a vedenia školy. Súčinný pri riešení šikanovania v prostredí školy by mal byť aj koordinátor prevencie, výchovný poradca, prípadne ostatní odborní zamestnanci školy.[5]

Metódy riešenia šikanovania v prostredí školy spomína aj čl. 4 Smernice č.36/2018. Uvádza, že riaditeľ alebo ním poverená osoba

 • zostaví tím zamestnancov, ktorý navrhne a zabezpečí postup pri riešení šikanovania.
 • zabezpečí sa odborná starostlivosť obeti aj agresorovi, dozor v triede počas preverovania.
 • nikdy nekonfrontujeme obeť a agresora.
 • dôležité je preveriť danú situáciu promptne, bezodkladne, v čase, kedy nie je agresor dohodnutý so svedkami na možnej krivej výpovedi.
 • riaditeľ alebo ním poverená osoba zabezpečí výpovede svedkov, uskutoční individuálne pohovory.
 • vo vzťahu k agresorovi a obeti kontaktuje zákonných zástupcov, prípadne osoby, ktoré sa o dieťa / žiaka starajú, príslušné centrum, v ktorom je umiestnené, resp. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený.
 • riaditeľ alebo ním poverená osoba kontaktuje miestne príslušné centrum, zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy, vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania, zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu. V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s CPPPaP ako aj s ďalšími inštitúciami a orgánmi. Je dôležité riadiť sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.[6]

Zvyšujme spoločne povedomie o možných formách ubližovania a podporme vzájomnú spoluprácu pri riešení situácií, ktoré vedú k ubližovaniu, vysmievaniu, fyzickému či psychickému napádaniu. Vytvorme bezpečný priestor pre zdieľanie, učenie detí prosociálnemu správaniu, podporovaniu odolnosti.

Autorka: Mgr. Barbora Molčanová

[1] Cit.: Pöthe, P.: Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1996, s. 96

[2] Zákon č.300/2005 Zb. Trestný zákon. Metodické usmernenie č.7/2006-R

[3] Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

[4] Zrov.: Kolář, M.: Bolest šikanování,  Praha: Portál, 2001, s. 21

[5] Pušicová, M. 2020. Riešenie šikanovania v školskom prostredí. CPPPaP BB. Dostupné na: < http://www.cpppap.svsbb.sk/download/metmat/sikanovanie.pdf>

[6] Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.