Zistil som, že nechcem pokračovať v štúdiu na VŠ – čo mám robiť?

Photo by  Elisa Ventur on unsplash.com

Každoročne časť vysokoškolských študentov zvažuje predčasné ukončenie štúdia. Môžeme byť prvákom dennej formy bakalárskeho štúdia, ale aj vo vyššom ročníku, na magistrovi alebo študujeme externe.

 

Podľa autorov Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku „väčšina študentov, ktorí zo školy odídu predčasne, si vysokoškolské vzdelanie už nikdy nedokončí“ (Hall et al., 2019). Ak vo vyššej či nižšej miere uvažujeme o tomto dôležitom kroku, v tomto článku sa pozrieme na niekoľko informácií, ktoré nám pomôžu pozrieť sa na naše rozhodovanie z rôznych uhlov pohľadu.

 

DÔVODY A PRÍČINY UKONČENIA

 

Ak rozmýšľame nad predčasným ukončením štúdia, možno by bolo dobré si ujasniť a uvedomiť dôvody, ktoré nás k tomu vedú. Pohľad na príčiny a dôvody vzniknutej situácie môže prispieť k jej konštruktívnemu riešeniu.

 

Faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie predčasne ukončiť štúdium môžeme rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie faktory predstavujú sociálne znevýhodnenie, nutnosť zarábať či starať sa o dieťa počas štúdia a ďalšie obmedzujúce podmienky, pri externom štúdiu tiež neschopnosť skĺbiť štúdium s prácou a staraním sa o rodinu (Kolaříková, 2019). V takýchto situáciách  popremýšľajme o našich potrebách, ktoré sa dostávajú do rozporu, a vyberme si uspokojenie tej podstatnejšej. Ak sa nedajú skĺbiť, či na nich nemáme dostatok síl, zamerajme sa na nasýtenie jednej a možnosti následne uspokojiť alebo transformovať druhú. Niektorým, ktorí spĺňajú podmienky tu môže pomôcť sociálne štipendium alebo môžeme uvažovať o študentskej pôžičke.

 

Vnútorné faktory vychádzajú z nášho vnútra, preto nimi môže byť nejasná motivácia k štúdiu, neprimerané očakávania, nedostatočné výkonové predpoklady a nízka psychická odolnosť. Naopak, k úspechu nás vedú osobnostné charakteristiky ako cieľavedomosť, pracovitosť, svedomitosť, vytrvalosť, samostatnosť, zvedavosť, schopnosť riešiť problémy, flexibilita a i. (Kolaříková, 2019) Pre cieľavedomosť je charakteristické jasné vedomie cieľa, ktorému podriaďujeme svoje konanie a všetky naše rozhodnutia, organizujeme ich a integrujeme. Pre vytrvalosť je typické nenechať sa odradiť ťažkosťami (Říčan, 2010). Úspešní študenti sa tiež angažujú v štúdiu ako aj v mimoškolských aktivitách (Kolaříková, 2019).

 

VOĽBA POVOLANIA

 

Štúdium na vysokej škole súvisí s voľbou povolania. Naše rozhodnutie pre výber určitého zamerania, ktoré má byť po skončení školy aj našou prácou, je závislé na úrovni vlastného sebapoznania.

 

Určujúce sú naše záujmy, postoje a hodnoty. Častokrát sa stane, že na vysokú školu prichádzame s neprimeranými očakávaniami, kedy stret s realitou môže vyústiť do straty motivácie riadne ukončiť štúdium.

 

Obdobie prechodu na vysokú školu je spojené so zvýšením nárokov na samostatnosť jednotlivca. Je potreba naučiť sa veľa nového, plniť študijný plán, vyhľadávať informácie v knihách a časopisoch (na strednej škole stačila jedna pridelená učebnica), zorientovať sa v knižnici.

 

Konfrontujeme sa s náhle získanou slobodou a voľnosťou (napr. v dochádzke), no pri chýbajúcom plánovaní a pravidelnom plnení úloh sa môže stať, že sa neučíme priebežne, v skúškovom období potom máme nával učiva, sme zaskočení, učivo nezvládneme vo vyžadovanom rozsahu a kvalite, a tak ľahko zažijeme prvý neúspech na skúške.

 

Ocitáme sa v novom prostredí, prevláda anonymita, mnohokrát sa pri množstve študentov stráca osobný kontakt s učiteľom.

 

Je nutné si zorganizovať rozvrh, zvládnuť boj o prihlasovanie sa na skúšky a podobne.

 

Nakoniec sa niektorí z nás môžu ocitnúť v situácii, keď po pár týždňoch, mesiacoch, prvom či druhom semestri začneme rozmýšľať o predčasnom ukončení štúdia.

 

Nemusí ísť vždy len o zlyhanie jednotlivých študentov, ale častokrát zlyháva aj inštitúcia vysokej školy, ktorá by sa mala snažiť vytvárať študentom priaznivejšie podmienky a podporu (Kolaříková, 2019).

Ak sme predsa len dospeli k záveru predčasne ukončiť štúdium, je nutné porozmýšľať o našich ďalších krokoch.

 

PRERUŠENIE ŠTÚDIA

 

Jedným z nich je prerušenie štúdia, kedy máme možnosť sa po roku vrátiť do ročníka a semestra, v ktorom sme štúdium prerušili. Tento rok môžeme využiť na oddych od intenzívnych nárokov, ale najmä na prípravu na pokračovanie v štúdiu. Potrebné učivo dobehneme, naučíme sa schopnostiam ako plánovanie úloh, ich pravidelné plnenie, čomu predchádza stanoveniu si cieľa a krokov k jeho dosiahnutiu. Nezabudnime čo najskôr vyhľadať študijného poradcu a preberme našu situáciu, splnenie nutných podmienok, aby sme neboli vylúčení zo štúdia. S pomocou na rozbehnutie nášho rozvoja sa môžeme obrátiť na psychológov, či psychologičky. Využiť môžeme tiež kariérové poradenstvo.

 

Ak nám to dovoľujú možnosti, nielen finančné, ale aj naše vnútorné sily, môžeme sa na pár týždňov zapojiť do dobrovoľníctva u nás, ale aj v zahraničí. Populárne je tiež cestovanie spojené s prácou (tzv. work and travel) či Erasmus. Zažijeme spoznávanie cudzej krajiny, učíme sa samostatnosti, jazyku, riešime problémy atď.

 

Ak školu predčasne ukončíme alebo len na rok prerušíme, strácame status študenta. S týmto súvisia sociálne povinnosti ako platenie sociálneho či zdravotného poistenia. Zvážme potrebu prihlásiť sa na úrad práce a riešme ďalšie dôležité povinnosti.

 

Každé krízové obdobie nám ponúka možnosť pozrieť sa do nášho vnútra a porozumieť mu. Môžeme sa o nás samých veľa naučiť. Tak nám držím palce!

 

Autorka: Jani

 

Zdroje:

Hall, R., Dráľ, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J., & Vančíková, K. (2019). Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. MESA10. Dostupné na htpps://analyza.todarozum.sk

Kolaříková, M. (2019). Uchazeč o studium na vysoké škole a konfrontace s realitou studia. In M. Kaleja (Ed.), Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvů z mezinárodního konferenčního workshopu (1st ed., pp. 47-54). Slezská univerzita v Opavě.

Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti (6th ed.). Grada. ISBN 978-80-247-3133-9.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.