Preventívne programy využívané v ZŠ

Foto by Ľuboš Steinemann

V tomto články spomenieme niekoľko preventívnych programov, ktoré využívajú aj školskí psychológovia vo svojej práci. Niektoré sa duplikujú s tými na materských školách, preto si môžete pre komplexnosť prečítať článok o Preventívnych programoch využívaných v MŠ.

Hlavným zámerom preventívnej činnosti školských psychológov je predchádzanie vzniku rôznym patologickým javom v školských zariadeniach realizovaním rôznych preventívnych programov. Existuje ich nespočetné množstvo a sú zamerané na rôznorodú problematiku. Preventívny program všeobecne predstavuje nástroj, resp. strategický plán k dosiahnutiu stanoveného cieľa pomocou preventívnych aktivít, pričom má vopred zadefinovanú cieľovú skupinu, cieľ, harmonogram a konkrétnu tému. 

Niektoré programy, ktoré sa využívajú v materských školách, sú aplikovateľné aj na prvom stupni ZŠ v závislosti od veku.

ZIPPYHO KAMARÁTI

Ako prvý stojí za zmienku program sociálneho a emocionálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností s názvom Zippyho kamaráti, ktorý je vhodný pre deti do 7 rokov. Jeho tvorcom je britská mimovládna organizácia Partnership for Children a je využívaný vo viac ako 30 krajinách sveta. Celosvetovo ho absolvovalo už viac ako 1,6 milióna detí. Na Slovensku sa realizuje od roku 2013, pričom prvých 5 rokov ho zastrešovala mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie a od roku 2018 spadá pod občianske združenie OZ Zippy. Celý program sa skladá zo 6 modulov (tém), konkrétne Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Počas jednotlivých stretnutí sa  deti  učia ako si uvedomiť svoje pocity a vedieť o nich hovoriť, učia sa ako vyjadriť to, čo chcú povedať, ako pozorne načúvať, ako požiadať o pomoc. Postupne si osvojujú zručnosti, ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím, so šikanou, so zmenou či stratou. Venujú sa témam ako riešenie konfliktov, zvládanie nových situácií a pod. Tieto témy sú spoločne zahrnuté v 24 lekciách a ich realizácia prebieha v rámci jedného školského roka. Maskotom celého programu je lúčny koník Zippy sprevádzaný príbehom, v ktorom vystupuje niekoľko ďalších postáv. Základným pilierom programu je učenie detí hravou formou samostatne hľadať možné riešenia bežných situácií. Počas realizácie sa dodržuje pravidlo, že hovorí len dieťa, ktoré chce. Tie deti, ktoré nechcú, nemusia nič povedať. Pri hľadaní vhodných riešení musia byť splnené 2 kritériá – musia dieťaťu pomôcť v danej situácii cítiť sa lepšie a nesmú ublížiť ani jemu, ani nikomu inému.

KAMARÁTI JABĹČKA

Tento vyššie spomínaný program má aj svoje pokračovanie s názvom Kamaráti Jabĺčka, ktorý je vhodný pre žiakov vo veku od 8 do 10 rokov (3. – 4. ročník). Taktiež je zložený zo 6 modulov, pričom sú v ňom zakomponované rovnaké témy, postavy aj príbehy ako v programe Zippyho kamaráti. Tento program bol vytváraný a testovaný niekoľko rokov. U detí bolo po absolvovaní programu Kamaráti Jabĺčka spozorované výrazné zlepšenie ich sociálnych zručností a nárast využívania pozitívnych zvládajúcich stratégií oproti negatívnym. Dôležité je podotknúť, že pre účasť v programe Kamaráti Jabĺčka nie je nevyhnutnou podmienkou absolvovanie programu Zippyho kamaráti.

KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

Ďalším významným preventívnym programom je Kozmo a jeho dobrodružstvá. Je realizovateľný aj na 1. stupni základných škôl u detí do 8 rokov. Vychádza z filozofie nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nestavia do roly obete či agresora. Jeho autorom je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo podieľa na eliminácii násilného správania a šikany medzi deťmi. Tento program pozostáva z 10 modulov, v ktorých zážitkovou formou vedie deti ku vzájomnej tolerancii. Hlavnou postavou programu je kozmonaut s menom Kozmo, ktorý lieta z planéty na planétu a stretáva sa s rôznymi peknými aj škaredými zážitkami, o ktorých deťom rozpráva. Učí ich, aby boli schopné prijímať odlišnosti a rešpektovali ich. Tento program podnecuje u detí rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho  správania, spolupráce, asertivity  a empatie, a tým znižuje riziko výskytu hostilného a agresívneho správania.

DRUHÝ KROK

Často využívaný u žiakov na 1. stupni základných škôl je aj program s názvom Druhý krok. Je to program zameriavajúci sa na sociálno-emocionálny rozvoj u detí. Jeho základným pilierom je naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a predovšetkým vcítiť sa do situácie niekoho iného. V súčasnosti ho využíva mnoho krajín ako napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Veľká Británia, Kanada či USA. Na Slovensku je realizovaný pod odbornou garanciou OZ PROFKREATIS plus a od roku 2014 sa doposiaľ podarilo vyškoliť  a certifikovať 96 pedagógov z 54  škôl. Aktuálne je do tohto projektu zapojených už spolu 154 základných škôl a počet neustále rastie. Pedagógovia  na školeniach získavajú potrebné informácie, vedomosti a zručnosti pre prácu s rozvíjaním sociálno-emocionálnych  a morálnych kompetencií u detí. Prostredníctvom programu sa žiaci učia zvládať svoju agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a zlepšovať svoje komunikačné zručnosti, podnecuje u nich empatiu či súdržnosť skupiny. Účinnosť tohto programu potvrdzuje množstvo prieskumov realizovaných na Slovensku aj vo svete.

CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI

Čo sa týka žiakov 2. stupňa ZŠ, často využívaný je preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti, ktorého veková hranica sa pohybuje v rozmedzí od 12 do 15 rokov. Práve v tomto veku sa u žiakov dejú zmeny nielen v somatickom, ale aj kognitívnom, emocionálnom, psychosociálnom a morálnom vývine jedinca. Tento program obsahuje rôzne cvičenia a modelové situácie, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k postupnému uvedomovaniu si seba samého (sebauvedomeniu), a tým k dosiahnutiu emocionálnej zrelosti. Snahou programu je akoby ,,naštartovať“ sebauvedomovacie procesy a procesy emocionálneho dozrievania u jednotlivca a skupiny takým spôsobom, aby v obidvoch prípadoch smerovali k tomu, že dospievajúci mladý človek dokáže bez veľkých kríz a konfliktov zvládnuť náročné životné obdobie svojho dospievania a vytvorí si motivačné predpoklady na to, aby tieto procesy naďalej uňho zotrvali. Program pozostáva z 10 stretnutí a sprievodných tém (konkrétne: Odkiaľ idem a kam smerujem, Závislosť na rodičoch vs. osamostatňovanie,  Partnerské vzťahy, Socializácia, Ja ako budúci rodič, Riešenie konfliktov, Konformita vs. zostať sám sebou, Vydržať bolesť, strach a nežičlivosť osudu, Sympatia a súcit, Radosť z dávania bez reciprocity). Každá jedna oblasť určitým spôsobom podporuje emocionálne dozrievanie žiakov. Všeobecne je možné  chápať tento program ako formu primárnej prevencie drogových závislostí u žiakov práve prostredníctvom posilňovania ich osobnostných kapacít. 

PREVENCA V PRAXI

Veľmi podnetnými publikáciami sú Prevenca v praxi I., II., III., ktoré poskytujú žiakom základný teoretický rámec pre vymedzenie problematiky závislostí látkového aj nelátkového charakteru. Súčasťou je aj tzv. terminologický slovník pojmov, ktorý bližšie približuje odborné termíny či slangové výrazy vyskytujúce sa v teréne. Ich autorkami sú I. Hupková, B. Kuchárová a Ľ. Sejčová. Zastávajú názor, že prevencia závislostí v najširšom zmysle slova je významným a neodlučiteľným komponentom starostlivosti o duševné zdravie. Tieto metodické príručky okrem teoretickej časti disponujú tiež s praktickými námetmi na rôzne inšpiratívne aktivizačné hry, techniky a aktivity s cieľom rozvíjať u žiakov ich sociálne a komunikačné zručnosti, podnecovať rozvoj kooperácie a vzájomnej spolupráce v skupine, lepšie porozumenie sebe i iným. Jej primárnym cieľom je preventívne pôsobiť a znižovať u žiakov možný výskyt rizikového či závislého správania (látkovej aj nelátkovej povahy).

Zdroje:

https://www.zippy.sk/zippyho-kamarati/

https://www.zippy.sk/kamarati-jablcka/

https://kozmove-dobrodruzstva.sk/preventivny-program/

https://druhykrok.sk/

http://is.komposyt.com/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/preview-file/5_raabe_pp-cesta-201.pdf

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2021/07/NOC-Prevencia-v-praxi-A5-web.pdf

 

 

Autorka: Lenka Máteová

VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI PREVENCIA – https://www.minedu.sk/data/att/27200.pdf

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.