Preventívne programy využívané v SŠ

Foto by Ľuboš Steinemann

Preventívne programy využívané v SŠ

Hlavným zámerom preventívnej činnosti školských psychológov je predchádzanie vzniku rôznym patologickým javom realizovaním rôznych preventívnych programov. Existuje ich nespočetné množstvo a sú zamerané na rôznorodú problematiku. Preventívny program všeobecne predstavuje nástroj, resp. strategický plán k dosiahnutiu stanoveného cieľa pomocou preventívnych aktivít, pričom má vopred zadefinovanú cieľovú skupinu, cieľ, harmonogram a konkrétnu tému. 

Viac informácií nájdete aj o Preventívnych programoch využívaných v MŠ a v v týchto článkoch.

V tomto článku dávame do pozornosti niekoľko preventívnych programov, resp. metodických príručiek využívaných školskými psychológmi na stredných školách.

KYBERGROOMING A SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DOSPIEVAJÚCICH V ONLINE PRIESTORE

Ako prvá stojí za zmienku metodická príručka pre školy, ktorá nesie názov Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore (Príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov). Jej autormi sú M. Madro, L. Nemcová a K. Vincová z občianskeho združenia IPčko a vznikla ako jedna z aktivít v rámci kampane STALO SA TO. V súvislosti s tou problematikou je  dôležité spomenúť webový portál www.stalosato.sk a populárny slovenský dokumentárny experiment V. Klusáka a B. Chapulovej s názvom ,,V sieti“, pomocou ktorých je možné šíriť informácie o tom, ako sa na internete chrániť, o právach dieťaťa a mladého človeka, ako možno povedať ,,nie“, kde možno vyhľadať pomoc a ako v prípade potreby správne postupovať. Samotná príručka obsahuje teoretický úvod do spomínanej problematiky, vysvetlenie súvisiacich pojmov (sexting, luring, sextortion, fishing, mirroring…), opis významu a rizík internetu v živote dospievajúceho, ale aj opis sexuálneho zneužívania v online priestore. Teoretické obsahy sa postupne striedajú s praktickými príbehmi a dôsledkami kybergroomingu, odporúčaniami a konkrétnymi aktivitami, pracovnými listami, ale tiež príkladmi z konverzácie s predátormi. Hlavným cieľom príručky je poskytnúť pedagógom istotu pri práci s dospievajúcimi ľuďmi, ktorí sa stali alebo sa môžu stať obeťami kybergroomingu, sexuálneho zneužívania či iných sexuálnych trestných činov páchaných v online prostredí. Prostredníctvom konkrétnych rád, odporúčaní a aktivít získajú náhľad ako sa v tejto problematike orientovať a v prípade potreby správne reagovať.  

,,BYŤ ČLOVEKOM…TO STAČÍ“

Druhým významným preventívnym programom je ,,BYŤ ČLOVEKOM…to stačí“ vhodný pre mladých ľudí vo vekovom rozmedzí od 12 do 30 rokov. Je zameraný na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností. Skladá sa zo siedmych tém, a to: Sebapoznávanie, Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Stanovovanie a napĺňanie osobných cieľov, Medziľudské vzťahy a Partnerský život. Vychádza z myšlienky, že práca s mladými ľuďmi v oblasti osobnostno-sociálneho rozvoja má v súčasnej dobe nesmierny význam pre rozvoj celej našej spoločnosti.

CHUŤ ŽIŤ

Iný preventívny program, sprostredkovaný bezplatnou poradenskou linkou pomoci s názvom Chuť žiť, sa zaoberá oblasťou porúch príjmu potravy a je určený pre žiakov druhého stupňa a stredoškolákov. Realizuje sa dvoma spôsobmi. Prvou formou bývajú workshopy naživo zväčša v trvaní do 90 minút. Sú interaktívne a vedené odborníkmi.  Súčasťou sú vždy traja ľudia – človek s osobnou skúsenosťou a reálnym príbehom, psychologička, ktorá vysvetľuje psychopatológiu ochorenia, prvé príznaky, pomoc a nutričná špecialistka, ktorá informuje o zdravej výžive a hmotnosti. Druhou možnosťou je workshop online, ktorý zahŕňa 5 videí (1 video má 10 min.) na rôzne témy, obsahuje tutoriál pre učiteľov spolu s manuálom, ako s balíčkom pracovať (aktivity, vedenie diskusie, výstupy), nakoľko v tomto prípade si celý priebeh facilituje pedagóg sám. Súčasťou je skutočný príbeh človeka s poruchami príjmu potravy, prevencia a pomoc v oblasti porúch príjmu potravy, základy zdravého stravovania, idealizácia štíhlosti, kritické myslenie na sociálnych sieťach a bodyshaming.

PREVENTÍVNE PROGRAMY V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Ďalšia dobre využiteľná je metodická príručka s názvom Preventívne programy v práci s mládežou. Táto publikácia vychádza z metodológie tzv. špecifických preventívnych programov, ktorými sa autori z OZ Mládež ulice (K. Andrášiková, E. Košťálová, P. Kulifaj, E. Köverová, S. Vojtová a P. Hotová) inšpirovali od českých kolegov. OZ Mládež ulice svoju činnosť realizuje už od roku 2000, pričom sa od začiatku zameriavali predovšetkým na podporu a prevenciu detí a mladých zo sociálne slabších rodín v oblasti drogových závislostí. Ich cieľom bolo nadväzovať s týmito deťmi podporné vzťahy, vytvoriť pre nich bezpečné prostredie, poskytnúť im pozitívne identifikačné vzory a dostatok podnetov pre rozvoj životných zručností potrebných na postupnú integráciu do spoločnosti. Sú tiež jednou zo zakladajúcich organizácií Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Od roku 2012 pracujú formou nízkoprahového terénneho programu aj so sídliskovou mládežou zameraného na zmysluplné trávenie voľného času, poradenstvo v oblasti riešenia osobných problémov či interpersonálnych konfliktov. Ich zámerom bolo sa čo najviac priblížiť  k mladým ľuďom v kritických obdobiach ich života. Táto metodická príručka obsahuje  spôsob práce s témami ako násilie, práva detí, tolerancia odlišností, sexualita, sebapoznávanie a iné. Ich sprostredkovanie je sprevádzané využívaním rôznych nástrojov, príloh a aktivít (workshopy, premietanie filmov, diskusie).

WWW.SIKANA.SK

Na záver ešte spomenieme internetový portál, ktorý je komplexne zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problematiky týkajúcej sa šikany a kyberšikany.  Na webovej stránke www.sikana.sk je možné nájsť veľké množstvo informatívnych a podnetných materiálov, od samotnej smernice k prevencii a riešeniu šikanovania až po konkrétne preventívne programy a spôsoby jej riešenia.

Zdroje:

https://www.stalosato.sk/metodika/

https://coolschool.ozpersona.sk/osobnostno-socialny-rozvoj/

https://chutzit.sk/prevencny-program-pre-skoly/

https://rideproject.eu/media/%C5%A0PP_Ml%C3%A1de%C5%BE-ulice.pdf

https://www.sikana.sk/na-stiahnutie/

 

 

Autorka: Lenka Máteová

VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI PREVENCIAhttps://www.minedu.sk/data/att/27200.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.