Spolupráca CPPPaP /CŠPP so školským podporným tímom

Photo by CoWomen on unsplash.com

Prostredie základných i stredných škôl naplnili pracovné pozície- asistenti učiteľa, školskí psychológovia, školskí špec. pedagógovia, sociálni pedagógovia. Aj vďaka ich práci sa atmosféra na školách výrazne zlepšila, kvalita poskytovaných služieb vo vzťahu ku žiakom/ rodičom a pedagógom bola promptná. Zážitok úspechu je možné docieliť najmä pri spolupráci nie len v rámci školy ako takej. Dôležitá je spolupráca multidisciplinárna, a teda spolupráca školských podporných tímov a centier poradenstva a prevencie.

 

Aktuálne centrá poradenstva a prevencie poznáme pod názvami Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), prípadne Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (CŠPP). Klientela školských zariadení býva zvyčajne od predškolského veku po ukončenie prípravy na povolanie. Starostlivosť v štátnych zariadeniach je bezplatná. Medzi cieľové skupiny CPPPaP patria žiaci/ deti s VPU (vývinovými poruchami učenia), ADHD/ADD, poruchami správania, emocionálnymi ťažkosťami, intelektovo nadaní.

 

Cieľovou skupinou CŠPP sú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, so sluchovým/ zrakovým/ telesným/ mentálnym postihnutím. Centrá poskytujú konzultačné, poradenské služby zákonným zástupcom, pedagogickým aj odborným zamestnancom.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie č. 24 / 2022, ktorej účinnosť je od januára 2023 ustanovuje Centrum poradenstva a prevencie (CPP). „Reforma systému poradní je súčasťou schválenej novely školského zákona. Na základe nej budú v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení. Centrá poradenstva a prevencie (CPP) budú zabezpečovať odborné činnosti pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov bez rozdielu. „V praxi to znamená, že rodič sa nemusí rozhodovať, ktorý typ poradne vyhľadá so svojím dieťaťom na základe ťažkostí a diagnózy jeho dieťaťa,“ vysvetľuje Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie. Špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP) budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia, teda na vysoko odbornú činnosť vo formáte tzv. špecializovaných kliník.“[1]                            

V rámci spolupráce členovia školského podporného tímu (školský psychológ/ šk. špec. pedagóg) realizujú konzultácie s rodičmi na základe absolvovaných pozorovaní, analýzy produktov dieťaťa a rozhovorov s pedagógmi s cieľom odporučiť žiaka k absolvovaniu odborného vyšetrenia v centre.

 

Kľúčovým faktorom je komunikácia školy s centrom- či už sú to samotné charakteristiky pedagógov potrebné k samotnému vyšetreniu (psychologickému/špeciálno-pedagogickému), ktoré by mali obsahovať aktuálne informácie o stave žiaka, prípadne ďalšie podklady potrebné k vyšetreniu. Spolupráca pokračuje pri implementácii odporúčaní do praxe. S cieľom zefektívniť a naplniť tak potenciál žiaka dokáže školský podporný tím priamo zabezpečiť a odsledovať efektívnosť daných odporúčaní.

 

V prípade regresu, no i progresu žiaka je odporúčaná rediagnostika, najskôr však po polroku od aktuálneho vyšetrenia. Konkrétne odporúčania i platnosť správy a termín ďalšej rediagnostiky škole uvádza príslušné zariadenia zväčša v diagnostickej správe z vyšetrenia.

 

Školský podporný tím sa spolupodieľa na aktivitách s odbornými zamestnancami centier, či už sú to preventívne aktivity, depistážne vyšetrenia, spolupracuje na realizácii screeningových vyšetrení a uplatňovaní odporúčaní na stimuláciu oslabených oblastí identifikovaných u žiaka.        

 

Ako uvádza známy psychoterapeut, zakladateľ nedirektívneho, na človeka zameraného prístupu, Carl R. Rogers, vo svojej knihe A Way of Being (1995) je fakt, že často si myslíme, že počúvame, ale zriedkavo počúvame so skutočným porozumením, skutočnou empatiou. Práve načúvanie tohto druhu je jednou z najúčinnejších síl vedúcich k zmene.[2] Dôležitým prvkom pri spolupráci je komunikácia a načúvanie nielen smerom ku klientovi/ rodine/ skupine, ale tiež medzi členmi tímu a externými odborníkmi. Práve priama komunikácia, objasnenie potreby spolupráce a s ňou spojená osveta multidisciplinarity a príklady dobrej praxe by mohli viesť k vyššiemu záujmu o jej aplikovanie v praxi.

 

 

 

Autor: Mgr. Barbora Molčanová

[1] Síthová S., 2022. Reforma poradenstva je na dosah. Cit [2022-09-01]. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/s-sithova-reforma-poradenstva-je-na-dosah-poradniam-pri-zmene-v-sieti-pomozu-dve-prirucky-z-dielne-rezortu-skolstva/>

[2] Rogers, R. C. (1995). A Way of Being. Mariner Books. ISBN 0395755301

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.