Spolupráca CPPPaP /CŠPP so školským podporným tímom

Photo by CoWomen on unsplash.com

Prostredie základných i stredných škôl naplnili pracovné pozície- asistenti učiteľa, školskí psychológovia, školskí špec. pedagógovia, sociálni pedagógovia. Aj vďaka ich práci sa atmosféra na školách výrazne zlepšila, kvalita poskytovaných služieb vo vzťahu ku žiakom/ rodičom a pedagógom bola promptná. Zážitok úspechu je možné docieliť najmä pri spolupráci nie len v rámci školy ako takej. Dôležitá je spolupráca multidisciplinárna, a teda spolupráca školských podporných tímov a centier poradenstva a prevencie.

 

Aktuálne centrá poradenstva a prevencie poznáme pod názvami Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), prípadne Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (CŠPP). Klientela školských zariadení býva zvyčajne od predškolského veku po ukončenie prípravy na povolanie. Starostlivosť v štátnych zariadeniach je bezplatná. Medzi cieľové skupiny CPPPaP patria žiaci/ deti s VPU (vývinovými poruchami učenia), ADHD/ADD, poruchami správania, emocionálnymi ťažkosťami, intelektovo nadaní.

 

Cieľovou skupinou CŠPP sú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, so sluchovým/ zrakovým/ telesným/ mentálnym postihnutím. Centrá poskytujú konzultačné, poradenské služby zákonným zástupcom, pedagogickým aj odborným zamestnancom.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie č. 24 / 2022, ktorej účinnosť je od januára 2023 ustanovuje Centrum poradenstva a prevencie (CPP). „Reforma systému poradní je súčasťou schválenej novely školského zákona. Na základe nej budú v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení. Centrá poradenstva a prevencie (CPP) budú zabezpečovať odborné činnosti pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov bez rozdielu. „V praxi to znamená, že rodič sa nemusí rozhodovať, ktorý typ poradne vyhľadá so svojím dieťaťom na základe ťažkostí a diagnózy jeho dieťaťa,“ vysvetľuje Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie. Špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP) budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia, teda na vysoko odbornú činnosť vo formáte tzv. špecializovaných kliník.“[1]                            

V rámci spolupráce členovia školského podporného tímu (školský psychológ/ šk. špec. pedagóg) realizujú konzultácie s rodičmi na základe absolvovaných pozorovaní, analýzy produktov dieťaťa a rozhovorov s pedagógmi s cieľom odporučiť žiaka k absolvovaniu odborného vyšetrenia v centre.

 

Kľúčovým faktorom je komunikácia školy s centrom- či už sú to samotné charakteristiky pedagógov potrebné k samotnému vyšetreniu (psychologickému/špeciálno-pedagogickému), ktoré by mali obsahovať aktuálne informácie o stave žiaka, prípadne ďalšie podklady potrebné k vyšetreniu. Spolupráca pokračuje pri implementácii odporúčaní do praxe. S cieľom zefektívniť a naplniť tak potenciál žiaka dokáže školský podporný tím priamo zabezpečiť a odsledovať efektívnosť daných odporúčaní.

 

V prípade regresu, no i progresu žiaka je odporúčaná rediagnostika, najskôr však po polroku od aktuálneho vyšetrenia. Konkrétne odporúčania i platnosť správy a termín ďalšej rediagnostiky škole uvádza príslušné zariadenia zväčša v diagnostickej správe z vyšetrenia.

 

Školský podporný tím sa spolupodieľa na aktivitách s odbornými zamestnancami centier, či už sú to preventívne aktivity, depistážne vyšetrenia, spolupracuje na realizácii screeningových vyšetrení a uplatňovaní odporúčaní na stimuláciu oslabených oblastí identifikovaných u žiaka.        

 

Ako uvádza známy psychoterapeut, zakladateľ nedirektívneho, na človeka zameraného prístupu, Carl R. Rogers, vo svojej knihe A Way of Being (1995) je fakt, že často si myslíme, že počúvame, ale zriedkavo počúvame so skutočným porozumením, skutočnou empatiou. Práve načúvanie tohto druhu je jednou z najúčinnejších síl vedúcich k zmene.[2] Dôležitým prvkom pri spolupráci je komunikácia a načúvanie nielen smerom ku klientovi/ rodine/ skupine, ale tiež medzi členmi tímu a externými odborníkmi. Práve priama komunikácia, objasnenie potreby spolupráce a s ňou spojená osveta multidisciplinarity a príklady dobrej praxe by mohli viesť k vyššiemu záujmu o jej aplikovanie v praxi.

 

 

 

Autor: Mgr. Barbora Molčanová

[1] Síthová S., 2022. Reforma poradenstva je na dosah. Cit [2022-09-01]. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/s-sithova-reforma-poradenstva-je-na-dosah-poradniam-pri-zmene-v-sieti-pomozu-dve-prirucky-z-dielne-rezortu-skolstva/>

[2] Rogers, R. C. (1995). A Way of Being. Mariner Books. ISBN 0395755301

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.