Spolupráca školskej špeciálnej pedagogičky so školským psychológom na strednej škole

Foto by StartUpStockPhotos from pixabay.com

Školská špeciálna pedagogička pôsobí na materskej, základnej alebo strednej škole ako súčasť inkluzívneho – školského podporného tímu, spolu so školským psychológom, výchovnou poradkyňou, koordinátorom prevencie a ďalšími zamestnancami, kde sa všetci snažia podieľať na zefektívňovaní výchove a vzdelávania žiakov.

K hlavnej činnosti školskej špeciálnej pedagogičky patrí:

 • realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje im odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť
 • pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,
 • poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom,
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi,
 • spolupracuje s poradenskými zariadeniami,
 • spolupracuje so školským psychológom, výchovným poradcom a celým inkluzívnym tímom, ktorý na škole pôsobí
 

Úlohou školského psychológa, a rovnako tak školskej špeciálnej pedagogičky, je zameriavať sa na rozličné špecifické nepedagogické činnosti – terapiu, intervenciu, reedukáciu, prevenciu, supervíziu, podporu učiteľa. 

Obaja pracujú na škole ako tím, rovnocenní odborníci, ktorých cieľom je riešenie problému žiaka. Pracujú priamo v škole, kde sú denne prítomní, čím sa výrazne podieľajú na vytváraní podporujúceho  sociálneho prostredia, rozvíjaní psychologických a špeciálno-pedagogických aspektov výchovy, vzdelávania, vyučovania, a tým prispievajú k optimalizácií osobnostného vývinu žiakov.

KONCEPT SPOLUPRÁCE INKLUZÍVNEHO TÍMU

Už na začiatku je veľmi dôležité vypracovať premyslený systém spolupráce. Koncept spolupráce celého inkluzívneho tímu. Obsahom tohto konceptu by malo byť:

 • definovanie jednotlivých pozicií pôsobiacich v inkluzívnom tíme
 • popis kompetencií členov inkluzívneho tímu
 • plán činností členov inkluzívneho tímu v danom školskom roku
 • spoločne plánované činnosti
 • postup pri riešení problému
 

S týmto konceptom je oboznámené aj vedenie školy a je k dispozícií na nahliadnutie aj pre učiteľov. Učitelia by mali vedieť, na koho sa majú obrátiť v prvom kroku pri vyskyte problému v ich triede, alebo na ich vyučovacej hodine.

STRETNUTIA INKLUZÍVNEHO TÍMU

Keďže v každom vzťahu je dôležitá komunikácia, aj v pracovnom vzťahu medzi kolegami, s ktorými spolupracujeme musíme komunikovať, odovzdávať si informácie a hľadať spoločné riešenia. Z toho dôvodu je vhodné dohodnúť sa na pravidelných stretnutiach – “poradách” inkluzívneho tímu. Tieto stretnutia by mali byť realizované pravidelne, so všetkými zainteresovanými, čiže celý inkluzívny tím. Na týchto stretnutiach sa riešia aktuálne problémy. Informujeme sa navzájom o problémových situáciach, ktoré je potrebné riešiť a navrhujeme riešenia, diskutujeme o probléme. Ak je to nutné, rozdeľujeme si úlohy, ktoré je potrebné splniť.

POZOROVANIA NA VYUČOVACEJ HODINE

Členovia inkluzívneho tímu sa zúčastňujú aj pozorovaní počas vyučovacieho procesu. Pozorovania sú realizované na podnet učiteľa, rodiča alebo samotného žiaka. Pred realizáciou pozorovania, musíme vedieť, čo chceme odpozorovať, pozorovanie musíme vopred plánovať. Pozorovaním identifikujeme rizikových žiakov s problémami v správaní alebo učení. Cieľom je tiež zistiť správnosť plnenia individuálnych výchovno-vzdelávacich plánov integrovaných žiakov.

SKUPINOVÉ AKTIVITY SO ŽIAKMI

Aktivity, ktoré ideme realizovať si vopred pripravíme a spoločne skonzultujeme. Vzhľadom k tomu, že v jednej triede je často aj 30 žiakov, tak je vhodné triedu deliť na skupiny.  Zvyšuje sa tak efektivita našej práce. Aktivity sú zamerané podľa toho, čo aktuálne ideme riešiť. Na začiatku roka je to zvyčajne adaptácia žiakov I. ročníka na strednú školu, neskôr sú to preventívne aktivity, rôzne diskusie a besedy podľa záujmu žiakov.

KONZULTÁCIE S RODIČMI

Konzultácie s rodičmi si dohadujeme každý individuálne, podľa potreby. Ak potrebujeme niečo skonzultovať spoločne, sme prítomní obaja. Zvyčajne, prvé konzultácie s rodičmi žiakov I. ročníka realizujeme spoločne, kde predstavíme seba, svoju prácu a informujeme rodičov o tom, že sme k dispozícií, ak budú potrebovať pomoc prípadne podporu.

 

Aj takto vyzerá spolupráca školského psychológa a školskej špeciálnej pedagogičky v prostredí strednej školy. Spoločný úspech možno dosiahnúť len rešpektovaním jeden druhého, vymedzením úloh a pravidelnou komunikáciou!

 

Autorka: Anna Zlatohlavá

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.