Základná legislatíva a inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky https://www.minedu.sk/psycholog-a-skolsky-psycholog/ 2. Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

Čítať viac »

Online časopisy

http://www.aspsr.sk/o-nas/casopis https://e-psycholog.eu/ Psychológia a patopsychológia dieťaťa z VUDPaP Lekarskenoviny.sk https://journals.muni.cz/psychoterapie/ https://www.i-psychologia.sk/ https://psychkont.osu.cz/actual.htm psychologie.cz  solen.sk časopis o autizme a ADHD https://atypmagazin.cz/

Čítať viac »

Pomáhajúce organizácie

Organizácie, s ktorými môžu spolupracovať aj školskí psychológovia (zoznamy dopĺňame). Mať prehľad o týchto organizáciách je veľmi výhodné, keďže z praxe vieme, že ak sa školský psychológ stretne

Čítať viac »

Základná literatúra pre začínajúcich školských psychológov

Materiály pre školských psychológov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie: Manuál začínajúceho školského psychológa – VUDPaP https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf webináre pre školských psychológov VUDPaP https://www.youtube.com/c/VUDPaPs/videos Procesné štandardy práce

Čítať viac »